Hylte kommun logotyp

Detaljplaner

En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse inom ett mindre område. Detaljplanen anger bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och markområden ska användas till (exempelvis bostadsändamål, handel, industri eller kontor), byggnadshöjder, byggrätt, byggnaders utformning med mera. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är bindande för efterföljande beslut, såsom bygglov.

Pågående detaljplaner

Gällande detaljplaner

I Hylte kommun finns det över 170 gällande detaljplaner. Se gällande detaljplaner för alla orter nedan.

Bexet

​Klicka på kartan för att se en mer detaljerad karta i pdf-format.

Brännögård

​Klicka på kartan för att se en mer detaljerad karta i pdf-format.

 • Beslutsdatum: 1990-10-25
 • Ändamål: Bostäder, park och natur

Planhandlingar

 • Antagen av byggnadsnämnden i Hylte kommun 1991-01-24
 • Laga kraft vunnen 1991-03-25
 • Ändamål: Industri

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1964-04-15
 • Ändamål: Bostäder, industri och allmänt ändamål

Planen gäller endast inom delar av dess urprunga område då andra detaljplaner delvis har ersatt denna plan.

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1971-04-01
 • Ändamål: Park eller plantering (inom det idag gällande området)

Planen gäller numera endast för de mellersta och norra delarna av det grönmarkerade området på kartan (park eller plantering). Övriga delar av planens ursprungliga område har antingen undantagits vid fastställelse eller har ersatts av detaljplan Br 518.

Planhandlingar

Drängsered

​Klicka på kartan för att se en mer detaljerad karta i pdf-format.

 • Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-14 § 43
 • Laga kraft vunnen 2015-05-07
 • Ändamål: Bostäder, kontor, handel och vandrarhem

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1975-10-24
 • Ändamål: Bostäder, handel, småindustri samt allmänt ändamål

Planhandlingar

Hyltebruk

Klicka på kartan för att se en mer detaljerad karta i pdf-format

 • Beslutsdatum: 2022-09-01
 • Ändamål: Bostäder, besöksanläggning, förskola, äldrevård, park, parkering, torg och natur

Planhandlingar

 • Antagen 2021-12-14 § 113
 • Laga kraft vunnen 2022-01-11
 • Ändamål: Bostäder och småhantverk

Planhandlingar

 • Antagen 2021-10-19 §83
 • Laga kraft vunnen 2021-11-16
 • Ändamål: Bostäder

Planhandlingar

 • Antagen 2016-04-19 §47
 • Laga kraft vunnen 2016-05-11
 • Ändamål: Kontor och verksamheter

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 2002-02-27
 • Ändamål: Bostäder, vård, kontor, parkering, skola

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 2000-04-12
 • Ändamål: gatumark, parkering

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1999-11-24
 • Ändamål: teknisk anläggning, vattenområde

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1999-05-21
 • Ändamål: kontor, handel, parkering, teknisk anläggning

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1998-04-23
 • Ändamål: tillägg av byggnadsarea

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1996-04-25
 • Ändamål: Bostäder, parkering, kulturvärden, vård

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1994-08-25
 • Ändamål: Bostäder, teknisk anläggning och skola

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1993-01-28
 • Ändamål: Industri, idrottsområde, teknisk anläggning

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1989-06-21
 • Ändamål: Bostäder, teknisk anläggning och skola

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1989-04-20
 • Ändamål: Bostäder, handel

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1988-04-25
 • Ändamål: Bostäder, småindustri

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1988-05-10
 • Ändamål: Bostäder, handel, industri

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1988-05-03
 • Ändamål: Industri och park/plantering

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1981-10-22
 • Ändamål: Bilservice, idrottsområde

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1979-07-19
 • (Ursprungliga ändamål: Bostäder, handel)
 • Kvarvarande ändamål: Transformatorstation

Större delen av denna plan är upphävd med undantag för ett mindre gällande en transformatorstation.

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1975-08-25
 • Ändamål: Bostäder, industri

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1976-03-25
 • Ändamål: Bostäder, industri och park/plantering

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1975-12-29
 • Ändamål: (industri, allmänt ändamål) gäller numera endast för ett mindre område kring allmän väg

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1974-12-10
 • Ändamål: Bostäder, industri

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1971-06-30
 • Ändamål: Bostäder, bilservice, allmänt ändamål

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1968-01-11
 • Ändamål: Bostäder, handel, industri, järnväg och allmänt ändamål

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1966-01-12
 • Ändamål: Bostäder, bilservice, allmänt ändamål

Planhandlingar

Jälluntofta och Simmarydsnäs

​Klicka på kartan för att se en mer detaljerad karta i pdf-format.

 • Beslutsdatum: 1998-06-23
 • Ändamål: Bostäder, natur och friluftsområde

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1996-04-25
 • Ändamål: Bostäder, natur och friluftsområde

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1993-08-26
 • Ändamål: Bostäder

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1968-04-04
 • Ändamål: Bostäder och park/plantering

Planhandlingar

Järanäs

​Klicka på kartan för att se en mer detaljerad karta i pdf-format.

 • Beslutsdatum: 1994-06-16
 • Ändamål: Friluftsområde, hamn, vattenområde

Planhandlingar

Kinnared

​Klicka på kartan för att se en mer detaljerad karta i pdf-format.

 • Beslutsdatum: 2022-11-23 §97
 • Ändamål: Bostäder, centrum och verksamheter

Planhandlingar

Planhandlingar finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret. De finns också under rubriken "Planhandlingar" nedan. Planen vann laga kraft tre veckor senare, 2019-06-25.

Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-05-14 § 53 antagit ny detaljplan för Kinnareds Prästgård 1:2 och 1:3, beslutet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla 2019-06-04. Planen vann laga kraft tre veckor senare, 2019-06-25.

Planhandlingar

 • Antagen av kommunfullmäktige 2018-09-11 §58
 • Laga kraft vunnen 2018-12-06
 • Ändamål: Bostäder

Detaljplanen medför en ändring av tidigare detaljplan för Kinnared 12:20 och Kinnared 12:25 för att möjliggöra permanent boende (markanvändning B) i en befintlig byggnad. Den tidigare detaljplanen tillät kontor, hotell och turistlägenheter (markanvändning K). Markanvändningen K har därmed upphört att gälla. I området finns elva lägenheter, som har nyttjas som turistlägenheter i ett befintligt flerbostadshus och sex garageplatser i en byggnad på fastigheterna. Ändringen medför inga kostnader för kommunen. Detaljplanen strider inte mot kommunens översiktsplan.

Planhandlingar

 • Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-05-24
 • Laga kraft vunnen 2016-06-16
 • Ändamål: Industri

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1993-04-29
 • Ändamål: Bostäder, handel, transformator

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1992-08-20
 • Ändamål: Bostäder, småindustri, natur och park

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1985-05-07
 • Ändamål: Bostäder

Planhandlingar

 • Fastställd av Länsstyrelsen 1976-10-05
 • Ändamål: Bostäder, handel och småindustri

Planhandlingar

 • Fastställd av Länsstyrelsen 1975-06-24
 • Ändamål: Småindustri

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1971-03-19
 • Ändamål: Bostäder och park/plantering

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1969-07-17
 • Ändamål: Bostäder och allmänt ändamål

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1967-01-17
 • Ändamål: Bostäder, handel och småindustri

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1956-02-13
 • Ändamål: Bestämmelsegräns utgår

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1953-09-21
 • Ändamål: Bostäder, handel, industri, järnväg och allmänt ändamål

Planhandlingar

Landeryd

​Klicka på kartan för att se en mer detaljerad karta i pdf-format.

 • Beslutsdatum: 2003-10-01
 • Ändamål: Bostäder, kontor, hotell och turistlägenheter

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1998-06-23
 • Ändamål: Industri, vattenområde

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1990-06-20
 • Ändamål: Bostäder, skola

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1988-12-01
 • Ändamål: Bostäder, industri

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1981-12-28
 • Ändamål: Bostäder, kulturvärden

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1981-12-28
 • Ändamål: Bostäder, allmänt ändamål

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1980-12-10
 • Ändamål: Bostäder, kontor, hotell och turistlägenheter

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1973-04-19
 • Ändamål: Bostäder, industri, järnväg och allmänt ändamål

Planhandlingar

Långaryd

​Klicka på kartan för att se en mer detaljerad karta i pdf-format.

Rydöbruk

​Klicka på kartan för att se en mer detaljerad karta i pdf-format.

 • Beslutsdatum: 1996-06-27
 • Ändamål: Bostäder, kulturreservat, järnväg, ridområde, natur och park

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1990-08-30
 • Ändamål: Bostäder, kulturreservat, golfbana, ridområde och vattenområde

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1975-07-11
 • Ändamål: Bostäder, jordbruk, järnväg och park/plantering

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1970-02-09
 • Ändamål: Bostäder och park/plantering

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1961-12-30
 • Ändamål: Bostäder, handel, industri, järnväg och allmänt ändamål

Planhandlingar

Skärshult

​Klicka på kartan för att se en mer detaljerad karta i pdf-format.

Torup

​Klicka på kartan för att se en mer detaljerad karta i pdf-format.

 • Antagen: 2022-02-24 §8
 • Laga kraft vunnen: 2022-03-24
 • Ändamål: Verksamheter

Planhandlingar

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av sjönära bostäder, i blandade hustyper, på den så kallade marknadsplatsen. Tanken är att en del av området även i fortsättningen ska kunna användas till evenemang.

Syftet med detaljplanen är även att skapa en flyttkedja där invånare som besitter stora hus kan få ett alternativt, attraktivt, mindre boende i närhet till befintligt äldreboende och på så sätt starta en kedja som frigör bostadshus för inflyttning till orten.

Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-20 § 109

Planhandlingar

Syftet med detaljplanen är att skapa en attraktiv centrummiljö, förbättra tillgänglighet till kollektivtrafiken, höja trafiksäkerheten, möjliggöra utveckling av verksamheter samt att möjliggöra nödvändiga fastighetsregleringar och markköp.

 • Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-24 § 144.

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 2000-02-16
 • Ändamål: Småindustri, handel och parkering

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1990-02-22
 • Ändamål: Småindustri och park

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1990-02-22
 • Ändamål: Småindustri, handel och natur

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1989-10-24
 • Ändamål: Bullerdämpande fasadkonstruktion

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1987-06-26
 • Ändamål: Bostäder, handel och park/plantering

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1987-09-25
 • Ändamål: Bostäder, småindustri, handel och park/plantering

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1981-01-15
 • Ändamål: Allmänt ändamå

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1977-09-28
 • Ändamål: Bostäder och park/plantering

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1976-07-29
 • Ändamål: Industri, idrott och park/plantering

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1974-05-30
 • Ändamål: Bostäder, handel och park/plantering

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1972-10-10
 • Ändamål: Bostäder, handel, industri, järnväg och allmänt ändamål

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1970-05-19
 • Ändamål: Bostäder och park/plantering

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1969-08-08
 • Ändamål: Sammanbyggda bostäder

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1969-08-08
 • Ändamål: väg- och parkmark

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1964-01-28
 • Ändamål: Bostäder och park/plantering

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1963-05-13
 • Ändamål: Bostäder, småindustri och park/plantering

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1948-04-27
 • Ändamål: Bostäder, handel, industri, järnväg och allmänt ändamål

Planhandlingar

Unnaryd

​Klicka på kartan för att se en mer detaljerad karta i pdf-format.

 • Beslutsdatum: 2001-04-25
 • Ändamål: Industri, teknisk anläggning, vattenområde

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 2000-09-26
 • Ändamål: Bostäder, industri, teknisk anläggning, friluftsområde

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1999-04-22
 • Ändamål: Bostäder, friluftsbad, idrottsområde, naturområde

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1990-08-30
 • Ändamål: Bostäder, allmänt ändamål

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1990-08-30
 • Ändamål: Friluftsområde

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1988-03-07
 • Ändamål: Bostäder, idrottsområde, friluftsbad

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1987-09-14
 • Ändamål: Industri, allmänt ändamål

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1983-09-02
 • Ändamål: Bostäder, allmänt ändamål

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1977-11-03
 • (Ursprungligt ändamål: bostäder, garage, allmänt ändamål)
 • Kvarvarande ändamål: allmän väg

Denna plan gäller numera endast för ett mindre område allmän väg

 • Beslutsdatum: 1976-10-15
 • Ändamål: Bostäder

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1975-01-30
 • Ändamål: Bostäder, industri, allmänt ändamål

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1973-07-11
 • Ändamål: Bostäder, handel, industri och allmänt ändamål

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1971-09-13
 • Ändamål: Bostäder, allmänt ändamål

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1970-06-09
 • Ändamål: Bostäder, industri, allmänt ändamål

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1959-05-09
 • Ändamål: Bostäder, lager

Planhandlingar

 • Beslutsdatum: 1953-03-30
 • Ändamål: Bostäder, handel, industri och allmänt ändamål

Planhandlingar

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan