Hylte kommun logotyp

Vilket stöd kan du få?

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp via lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) eller genom socialtjänstlagen (SoL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Detta för att du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vem är berättigad till stöd och hur?

Stöd via LSS

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar som till exempel utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, vuxen hjärnskada eller andra fysiska eller psykiska hinder, kan få stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (LSS).

Stöd via socialtjänstlagen

Vissa vuxna med psykisk funktionsnedsättning kan få stöd genom socialtjänstlagen (SoL). I Hylte kommun ligger all verksamhet under kommunens ansvar och kontroll och vi har i nuläget inte valfrihet enligt LOV. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Individuellt anpassat stöd och service

När dina behov av stöd och service inte kan tillgodoses på annat sätt, kan du hos någon av våra socialsekreterare ansöka om individuellt anpassat stöd och service. Är du i behov av insatser kontaktar du omsorgsförvaltningens socialsekreterare via Hylte kommun, kontaktcenter 0345-180 00.

LSS ger rätt till stöd och service till personer med stora funktionsnedsättningar, bland annat autism. Om du behöver en LSS-insats kan du ansöka om att få den. Vänd dig till kommunen eller regionen.

LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Du har rätt att överklaga om du inte får det LSS-stöd som du tycker att du har rätt till.

Målet med LSS är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra.

LSS är en extra lag för personer med funktionsnedsättning. Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller också för dig som har rättigheter enligt LSS.

Läs mer om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Detta stöd kan du få

Avlösarservice fungerar som avlastning för dig som vårdar en person med en funktionsnedsättning i hemmet. Avlösarservice kan ges både som en regelbunden insats och som hjälp vid akuta situationer. Insatsen är biståndsbedömd och söks via socialsekreterarna på Hylte kommun.

Vem har rätt till avlösning?
Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om insatsen genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). Insatsen riktar sig till både barn och vuxna.

Om du får avlösarservice
Tillsammans med brukare och/eller företrädare upprättas en genomförandeplan som tydliggör hur insatsen ska utföras. Innan introduktion med ny avlösare sker träff så att båda parter känner sig trygga.

Vad kostar det?
Att ha avlösning enligt LSS kostar dig ingenting. Upp till 10 timmar/vecka är det kostnadsfritt enligt SoL.

Ledsagarservice innebär att ge personer med en funktionsnedsättning ökade möjligheter att kunna ha kontakt med andra och delta i samhällslivet, till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller kulturlivet.

Vem har rätt till ledsagarservice?
Du som har stora funktionsnedsättningar, syn- eller hörselskada eller en psykisk funktionsnedsättning och behöver hjälp att komma utanför ditt hem och bryta isolering, kan få hjälp genom ledsagarservice. Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om detta genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). Insatser utförs till både barn och vuxna.

Om du får ledsagarservice
Tillsammans med brukare och/eller företrädare upprättas en genomförandeplan som tydliggör hur insatsen ska utföras. Innan introduktionen med ny ledsagare sker träff så att båda parter känner sig trygga

Vad kostar det?
Att ha ledsagare kostar dig ingenting, men du står själv för egna kostnader i samband med olika aktiviteter och resor. Du ansöker hos kommunens socialsekreterare via kontaktcenter 0345- 180 00.

En kontaktperson fungerar som en medmänniska som kan underlätta för den som har en funktionsnedsättning att leva ett mer självständigt liv, detta genom att minska social isolering, ge hjälp att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer. Insatsen riktar sig till både barn och vuxna. Insatsen kontaktperson är en frivillig insats och kan beviljas både genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (LSS) och Socialtjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (SoL).

Om du har behov av att byta miljö eller om din närstående behöver avlastning kan du få komma till ett korttidsboende, en stödfamilj eller åka på ett läger.

Korttidsvistelse enligt LSS
Möjlighet till korttidsvistelse finns för dig som har en funktionsnedsättning och som bor tillsammans med din familj eller i ett familjehem. Målsättningen med korttidsvistelsen är du ska ges möjlighet till en ökad självständighet och social gemenskap. Korttidsvistelsen handlar också om att ge avlastning till dina anhöriga.

Kommunens korttidsboende finns på Bäckgatan i Hyltebruk. Korttidsboendet har sex platser, med egna rum och möjlighet till gemenskap.

Vem har rätt till korttidsvistelse?
Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om insatsen genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen riktar sig till både barn och vuxna. Enhetschef och den fasta omsorgskontakten gör tillsammans med föräldrar upp en plan för hur inskolning ska ske och hur vi på bästa sätt uppfyller målen med vistelsen. Utifrån beviljat beslut planeras sen vistelsen av verksamheten. Vi utgår ifrån varje individs individuella behov och stödjer dem i sin utveckling mot vuxenlivet.

Du som är över 12 år för hjälp och tillsyn före och efter skolan och på loven. Korttidstillsynen bedrivs på korttidsboende på Bäckgatan i Hyltebruk.

Ett individuellt anpassat arbete eller sysselsättning efter dina önskemål och behov, antingen på dagcenter eller på en annan arbetsplats. Daglig verksamhet vänder sig till dig som är i yrkesverksam ålder och som inte studerar. Den dagliga verksamheten i Hylte kommun bedrivs på Hantverksgatan och Torggatan. Insatsen kan innehålla både aktiviteter med habilitering och mer produktionsinriktade uppgifter.

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan få personlig assistans om du behöver hjälp med det som kallas grundläggande behov. För att få personlig assistans behöver du vara yngre än 66 år (2023). Syftet med assistansen är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt och på det sätt du vill.

Både vuxna och barn kan få personlig assistans. Du ansöker om personlig assistans hos socialsekreterare via Hylte kommun kontaktcenter 0345-18000.

Som funktionshindrad kan du få stöd och hjälp för att så långt som möjligt kunna leva som andra. När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg inte längre kan tillgodoses i din nuvarande bostad, kan du hos någon av våra socialsekreterare ansöka om bostad med särskild service.

Boendestöd är en insats för de som har psykiska och/eller neuropsykiska funktionsnedsättningar. Insatsen skall fungera som ett personligt stöd i vardagen, i och utanför hemmet. Boendestödet strävar efter att den enskilde skall få ett fungerande vardagsliv och kunna delta i samhällets gemenskap. Hur stödet skall utformas planeras tillsammans med den enskilde. Insatsen är behovsbaserad och individuellt utformad.

Insatsen riktar sig till dig som är 18 år eller äldre, är bosatt i Hylte kommun och under en längre tid har varit drabbad av psykisk ohälsa. Det personliga ombudet är fristående från myndighet, sjukvård och liknande. Ett personligt ombud ska tillsammans med dig se till att du får den service och det stöd som du är i behov av och har rätt till vilket ska leda till att du får mer inflytande och makt över ditt liv.

Ansökan

Dina förutsättningar och behov avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt för just dig. Är du osäker på hur du ansöker, ring och rådfråga omsorgsförvaltningens socialsekreterare via kontaktcenter på 0345-180 00.

Överklaga

Om du är missnöjd med hela eller delar av beslut som fattats kan du överklaga.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan