Hylte kommun logotyp

Miljöfarlig verksamhet

Övertar du en miljöfarlig verksamhet som har tillstånd eller som har anmälts ska du så fort som möjligt upplysa samhällsbyggnadskontoret om det. Det krävs ingen ny anmälan om verksamheten inte förändras.

Har du en A-, B- eller C-verksamhet?

Större miljöfarliga verksamheter (A- eller B-verksamhet enligt miljöprövningsförordningen), som exempelvis avloppsreningsverk eller tillverkningsföretag behöver ha tillstånd som söks hos Länsstyrelsen.

Mindre verksamheter måste anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. En anmälan ska göras om din typ av verksamhet har beteckningen C i miljöprövningsförordningen. Du ska också anmäla din verksamhet om det gäller sanering av föroreningar.

Här kan du läsa mer om A-, B- och C-verksamheter. Länk till annan webbplats.

Ändra eller ta över verksamhet

Då ska du söka tillstånd

När du tar över en A- eller B-verksamhet eller ändrar/utökar verksamheten så att det påverkar människor eller miljö på ett annorlunda sätt ska du söka nytt tillstånd hos Länsstyrelsen.

Då ska du göra en anmälan

Du ska göra en ny anmälan till samhällsbyggnadsnämnden när du tar över en C-verksamhet eller ändrar/utökar verksamheten så att det påverkar människor eller miljö på ett annorlunda sätt, t.ex. ändrade utsläpp, nya större maskiner, ökad mängd kemikalier eller buller. Sanering av föroreningar ska också anmälas.

Skicka din anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningens Bygg- och miljöenhet senast sex veckor innan verksamheten startas upp. Enklare anmälningsärenden handläggs ofta snabbare och då får verksamheten startas upp direkt efter att beslut är taget.

Hantering av miljöfarliga ämnen

För mer information om regler, krav och vad som kräver en anmälan klicka i nedan lista på det område du vill veta mer om:

Följ miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalken ska bidra till en hållbar utveckling, ett samhälle som är hållbart för människor och miljö. Du ska i din verksamhet och i det dagliga livet ta mer hänsyn till miljön. Reglerna gäller jämt, även om inte tillsynsmyndigheten ställt några krav.

De allmänna hänsynsreglerna gäller alla och ska uppfyllas om det inte anses orimligt. Nyttan med försiktighetsmåtten ska vägas mot kostnaden för åtgärderna.

Kunskapskravet

Kunskapskravet innebär att du måste skaffa dig den kunskap som krävs för att veta hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljön, och hur du kan motverka negativ påverkan.

Försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen innebär att du ska vidta skyddsåtgärder och försiktighetsmått när det finns risk för negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Du ska använda bästa möjliga teknik.

Produktvalsprincipen

Produktvalsprincipen innebär att du ska byta ut de kemiska produkter som innebär risker för människors hälsa och för miljön mot mindre farliga alternativ, om det finns sådana.

Hushållningsprincipen

Hushållningsprincipen innebär att du ska hushålla med råvaror och energi och sträva efter återanvändning och återvinning. I första hand ska du använda förnybara energikällor.

Lokaliseringsprincipen

Lokaliseringsprincipen innebär att platsen och lokalen där verksamheten ska bedrivas måste vara lämplig från miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Ett givet bygglov innebär inte alltid att platsen eller lokalen blir godtagbar enligt miljöbalkens bestämmelser.

Bevisbörderegeln

Omvänd bevisbörda tillämpas i miljöbalken. Det innebär att du är skyldig att kunna visa att du följer miljöbalkens regler. Tillsynsmyndigheten behöver inte bevisa motsatsen.

Avgift för tillsyn och handläggning

När du registrerar din verksamhet tar samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift för handläggningen. En årlig tillsynsavgift för verksamheten ska också betalas in, men för mindre verksamheter tas en timavgift istället. Hur mycket du betalar bestäms av vilken typ av verksamhet som du driver och verksamhetens omfattning.

Egenkontroll och miljörapport

Vet du vilka krav som ställs på en miljöfarlig verksamhet? Du ska exempelvis årligen lämna in en miljörapport till samhällsbyggnadsnämnden. Vilka egna kontroller behöver du göra i din verksamhet?

Kontakt

Näringslivsansvarig

Camilla Johansson

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan