Hylte kommun logotyp

Oljeavskiljare

Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spill- eller dagvattennätet ska normalt ha en oljeavskiljare. Utan oljeavskiljare kan oljan nå reningsverket eller sjöar och vattendrag och medföra skada.

Verksamheter som måste ha oljeavskiljare

Några exempel på verksamheter är:

 • Bensinstationer
 • Biltvättar
 • Trafikbelastade ytor, exempelvis garage, parkeringsplatser och spolplatser
 • Verksamheter som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter, exempelvis verkstäder och bilskrotar
 • Industrier med kondensvatten från kompressorer

I en oljeavskiljare skiljs olja och slam från vattnet. Verksamheter som riskerar att släppa ut olja eller oljeförorenat vatten behöver installera oljeavskiljare av flera skäl.

 • Olja, slam och oljeförorenat vatten som släpps ut smutsar ner miljön i sjöar, vattendrag och grundvatten.
 • Om olja kommer ut i vattnet i ett skyddsområde för dricksvatten kan det få stora konsekvenser för dricksvattenförsörjningen.
 • Olja kan även skada den biologiska reningen i reningsverken. Oljan innehåller ofta föroreningar som fastnar i reningsverkets slam, till exempel tungmetaller och organiska ämnen som är svåra att bryta ner.

Anmälan

Innan du installerar en oljeavskiljare ska detta anmälas till samhällsbyggnadskontoret.

Tänk på detta när du väljer oljeavskiljare

Det är viktigt att välja en oljeavskiljare som fungerar för din verksamhet. Vilken som är den rätta beror på vad det är för vatten som släpps till oljeavskiljaren, vad det är för typ av olja och på i vilken fas denna befinner sig i. Oljeavskiljaren ska också vara rätt dimensionerad för att kunna rena vattnet från oljan.

För oljeavskiljare finns standarden I SS-EN 858. I denna kan du läsa om installation, drift och underhåll. Beställ standarden på www.sis.se Länk till annan webbplats.

Enligt standarden finns det två klasser på oljeavskiljare:

 • Klass 1 - Oljeavskiljaren är testad för att klara utsläppskrav på 5 milligram olja per liter.
 • Klass 2 - Oljeavskiljaren är testad för att klara utsläppskrav på 100 milligram olja per liter.

Alla nya oljeavskiljare ska uppfylla kraven i Europastandard och Svensk Standard SS-EN 858-1. Oljeavskiljare ska vara utrustade med provtagningsmöjligheter för utgående vatten samt med oljenivålarm, som både visar en varningslampa och har en ljudsignal som låter vid för hög oljenivå. Enligt standarden ska oljeavskiljare normalt vara utrustade med avstängningsventil. En avstängningsventil är också att rekommendera.

För att uppfylla klass 1-kraven får oljeavskiljaren vid test endast släppa ut restoljeprodukter med mindre än 5 mg/liter flöde. En klass 2 oljeavskiljare (gravimetrisk) får som mest släppa ut 100 mg/liter.

I Hylte kommun ska vatten som släpps ut i ledningsnät eller till recipient, klara de riktvärden som anges i Tillägg/bilaga till ABVA 2012 Hylte kommun antagen av kommunfullmäktige, KF § 43/11.

Läs ABVA 2012 Hylte kommun Pdf, 220 kB, öppnas i nytt fönster.

Skötsel och kontroll/besiktning

Töm, underhåll och kontrollera regelbundet oljeavskiljaren. Avfall från tömning av oljeavskiljare, slamavskiljare och golvrännor klassas som farligt avfall. För sådant avfall gäller speciella regler i avfallsförordningen (SFS 2020:614) Länk till annan webbplats.. Tömning får endast ske av företag med tillstånd att transportera farligt avfall. Transportdokument för avfallet ska upprättas.

Oljeavskiljare ska genomgå besiktning vart 5:e år. Besiktning innebär att det kontrolleras att oljeavskiljaren är tät och fungerar. Krav på 5-årsbesiktning gäller alla oljeavskiljare. Kontroll och besiktning ska ske enligt SS-EN 858-2 av person som genomgått godkänd utbildning.

Mer information

Om fett eller olja blandats (antingen kemiskt genom till exempel rengöringsmedel eller mekaniskt genom till exempel en högtryckstvätt) kan avskiljningen ta mycket lång tid. En förutsättning för att en oljeavskiljare ska fungera är, att man använder ett så kallat självspaltande eller självseparerande avfettningsmedel. De avfettningsmedel som inte tillhör denna grupp, till exempel petroleumbaserade tvättmedel, ger en stabil blandning av olja och vatten, alltså olja avskiljs inte från vattnet i oljeavskiljaren. Oljedropparna är då så små att de inte har tillräcklig flytkraft för att stiga till ytan, även en klass-1 oljeavskiljare har då liten reningseffekt. För att rena sådant vatten krävs istället annan reningsteknik.

 • Det är viktigt att tänka på att vatten som innehåller andra kemikalier än olja inte renas i en oljeavskiljare.
 • Kemikalier och oljor som förvaras i lokal med golvbrunnar ska förvaras så att det inte kan läcka till golvbrunn.
 • Förbrukad tvättvätska från detaljtvättar och rester av kemikalier ska hanteras som farligt avfall och får inte tömmas i avlopp.

Du ska själv skaffa dig kunskap om föreskrifter och lagar och själv ansvara för att de följs, så kallad egenkontroll av miljöfarlig verksamhet. Det ska finnas rutiner för hur du arbetar för att minska miljö- och hälsorisker inom verksamheten. Dokumentera dina kontroller och rutiner och spara dem.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan