Hylte kommun logotyp

Spridning av biocidprodukter

Biocider används för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Exempel på biocidprodukter är träskyddsmedel, myggmedel, råttbekämpningsmedel och båtbottenfärger.

Underrättelse om spridning av biocidprodukt

Om du sprider biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till ska du i samband med spridningen eller omedelbart efter den, skriftligt underrätta Bygg- och miljöenheten.

Underrättelsen ska innehålla:

 • Namn, adress och telefonnummer till den som utför spridningen samt det samma till den för vars räkning spridningen sker.
 • Syftet med spridningen.
 • Biocidproduktens namn och registreringsnummer, samt den mängd biocidprodukter som använts eller beräknas att användas vid spridningen.
 • Tidpunkt eller beräknad tidsperiod samt plats för spridningen.  
 • Vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att skydda människors hälsa och miljön.

Blankett - underättelse om spridning av biocidprodukter Pdf, 133.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Välj metod och medel

Vid övervägande att sprida en biocidprodukt ska du så långt som möjligt välja den metod eller det medel som är minst skadligt samt vidta de försiktighetsåtgärder som med hänsyn till omständigheterna på platsen behövs för att skydda människors hälsa och miljön.

Informera om spridningen

Om du ska sprida biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till, ska du senast i samband med spridningen påbörjas informera om bekämpningen. Informationen ska lämnas på väl synliga anslag av minst A5-format av väderbeständigt material.

Dessa krav gäller vid yrkesmässig spridning av biocidprodukter som omfattas av produkttyp 8 (träskyddsmedel) och som används för att bekämpa angrepp av insekter i trä, samt biocidprodukter som omfattas av produkttyp 14 (rodenticider) eller 18 (insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur). Dessa krav gäller inte nematoder, insekter eller spindeldjur.

 • Uppgift om var spridningen sker.
 • Syftet med spridningen.
 • Beskrivning av spridningsmetoden.
 • En hänvisning till Giftinformationscentralen samt i förekommande fall information om motgift.
 • Beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.  
 • Biocidproduktens namn och registernummer, med upplysning om verksamt ämne.
 • Namn, adress och telefonnummer till den som utför spridningen.

Anslagen ska sitta kvar till dess att risk för människors hälsa eller skada på egendom inte längre föreligger, dock minst en vecka efter spridningen.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan