Hylte kommun logotyp

Kemiska bekämpningsmedel

Användning av bekämpningsmedel kan orsaka skador på bland annat grundvatten, växtlighet och djurliv. Därför finns regler för hur dessa får användas. Bekämpningsmedel delas in i tre olika behörighetsklasser beroende på medlets farlighet. Klass 3 får användas utav alla. Medel av klass 1 och 2 får endast användas yrkesmässigt och kan även kräva tillstånd och kundskapsbevis.

Förbud mot att använda bekämpningsmedel

 • På ängs- eller betesmark som inte är lämpligt att plöja men som kan användas till slåtter och bete.
 • I parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till.
 • På tomtmark för bostadshus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.
 • Inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
 • På skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Tillstånd eller anmälan för bekämpningsmedel

Anmälan ska göras till Samhällsbyggnadsnämnden senast fyra veckor före den dag då spridningen planeras påbörjas. Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgift för handläggningen.

Tillstånd krävs för att yrkesmässigt använda bekämpningsmedel:

 • I sådana parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde och som inte omfattas av förbudet att använda växtskyddsmedel i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till.
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar.
 • Vid planerings- och anläggningsarbete.
 • På vägområden, samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor.
 • På ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

En anmälan krävs för att sprida bekämpningsmedel:

 • På vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av:
  a) Invasiva främmande arter
  b) Karantänskadegörare enligt Europarlamentets och rådet förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen.
 • På banvallar.
 • Inom områden som inte omfattas av förbud att använda bekämpningsmedel/växtskyddsmedel eller krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

 • I de fall kemikalieinspektionen meddelat föreskrifter om undantag från förbuden i 37 § punkterna 2 till 6 för verksamma ämnen i växtskyddsmedel som bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön.
 • På vägområden för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av
  a) Invasiva främmande arter.
  b) Karantänskadegörare enligt Europarlamentets och rådet förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen.
 • På banvallar.

Påfyllning och rengöring av kemikaliespruta

Fyll inte på sprutvätska i närheten av vattendrag, vattentäkt eller på dränerad spolplatta. Fyll inte heller på sprutan direkt från vattendrag, damm eller brunn med sprutans ordinarie pump. Använd separat pump så påfyllning kan ske på betryggande avstånd från vattentäkten.

Påfyllning av spruta ska göras på någon av följande platser:

 • En tät yta/betongplatta med uppsamling
 • En biobädd
 • En gräsbevuxen yta, plan och odränerad
 • I fält

Efter avslutad sprutning ska sprutan rengöras genast för att inte riskera att intorkade preparatrester skadar omgivningen. Rengöring ska ske i fält, eller på biologisk aktivmark, biobädd eller platta med uppsamling.

Skyddsavstånd

För att skydda vattentäkter, sjöar, vattendrag, omgivande mark och annans egendom måste skyddsavstånd hållas. Skyddsavstånden ska dels vara fasta bestämda skyddsavstånd i meter samt dels vara anpassade utifrån rådande temperatur, vindförhållanden, övriga väderförhållanden, växtskyddsmedlets egenskaper, omgivningens känslighet för växtskyddsmedlet samt den använda spridningsmetodens precision.

Krav på dokumentation och utmärkning av områden

Den som avser att sprida bekämpningsmedel där allmänheten får färdas fritt med undantag för åkermark, ska senast en vecka före spridningen informera om den på väl synliga anslag av minst A5 format. Spridning av bekämpningsmedel klass 1 eller 2 ska även dokumenteras av den som utför bekämpningen.

Av anteckningarna ska det framgå:

 • Plats för spridning.
 • Datum för spridning.
 • Tidpunkt för spridning.
 • Vem som är sprutförare/sprider medlet.
 • Vad det är för gröda.
 • Vad det är för syfte med bekämpningen.
 • Preparatets namn.
 • Dosering.
 • Fast skyddsavstånd.
 • Anpassat skyddsavstånd.
 • Om det finns blommande vegetation.
 • Eventuell karenstid och skördedatum.
 • Vilka försiktighetsmått som iakttagits vid påfyllning och rengöring av utrustning

Dokumentationen ska sparas i minst tre år.

 • Karta eller annan beskrivning över spridningsområdets läge och areal.
 • Namn, adress och telefonnummer till den som utför spridningen.
 • Syftet med spridningen.
 • Bekämpningsmedlets namn och registernummer, med upplysning om verksamt ämne.
 • Beskrivning av spridningsmetoden.
 • Beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.  

Anslagen ska sitta kvar minst en månad efter spridningen.

Spill och avfall

Om du upptäcker att bekämpningsmedel har läckt ut eller riskerar att läcka ut ska du meddela räddningstjänsten omedelbart. Om det läckt ut ska även markägaren och miljöenheten kontaktas. Rester av bekämpningsmedel är farligt avfall och ska hanteras separat från annat avfall.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan