Hylte kommun logotyp

Egenkontroll och miljörapport

Som verksamhetsutövare är du skyldig att fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet och undersöka hur den påverkar miljön. Du ska ha tillräckliga kunskaper om verksamhetens art och omfattning för att skydda omgivningen. Alla tillståndspliktiga, miljöfarliga verksamheter ska varje år lämna en miljörapport till sin tillsynsmyndighet.

Egenkontroll - för vem och vad ska det innehålla?

Kravet på egenkontroll gäller både företag och enskilda personer. Det innebär att du som driver en verksamhet eller gör något som påverkar miljön ska känna till hur man gör det på ett säkert sätt för miljön och människors hälsa. Du ska ha väl fungerande rutiner i verksamheten för att fel på utrustning och felaktig hantering ska kunna upptäckas innan någon allvarlig skada inträffar.

Ansvarsfördelning

Du som verksamhetsutövare är ansvarig om en olycka sker. Om en driftstörning eller liknande händelse inträffar i verksamheten som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön ska du kontakta miljöenheten direkt.

Kontroll av utrustning

Kravet på egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. Rutiner ska skapas, till exempel för hur utrustning ska hanteras, för att kunna minska risken för onödiga utsläpp eller sänka energiförbrukningen.

Undersökning och riskbedömning

Dokumenterade undersökningar och riskbedömning av verksamheten ska genomföras. När vi som tillsynsmyndighet är ute och inspekterar kontrollerar vi att din egenkontroll har skötts och dokumenterats.

Kemiska produkter och biotekniska organismer

Förteckning av verksamhetens kemiska produkter och biotekniska organismer ska finnas. Förteckningen ska innhålla: produkten eller organismens namn, omfattning och användning, information om hälso- och miljöskadlighet, samt produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.

Läs mer under naturvardsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna miljörapport

Alla tillståndspliktiga, miljöfarliga verksamheter ska varje år lämna en miljörapport till sin tillsynsmyndighet. Miljörapporten ger oss ett bra underlag för tillsyn av din verksamhet samtidigt som den också ger dig en bild över hur väl villkoren följs och kan stärka egenkontrollen för din verksamhet.

Rapporten ska innehålla följande:

  1. En grunddel som i huvudsak innehåller administrativa uppgifter.
  2. En textdel som beskriver hur verksamheten uppfyller villkoren och vilka åtgärder som genomförts som en följd
    av egenkontrollen.
  3. För vissa verksamheter ska även en emissionsdeklaration innehållande uppgifter om utsläpp till luft, vatten och mark samt avfall redovisas.

Lämna in rapporten senast 31 mars

Alla miljörapporter ska lämnas elektroniskt via naturvardsverkets centrala databas (SMP). I SMP finns den mesta information som behövs för att kunna miljörapportera. Rapporten ska avse hela det föregående verksamhetsåret och lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året därefter.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan