Hylte kommun logotyp

Köldmedia

Köldmedia används bland annat i värmepumpar, kyl- och frysskåp, klimatanläggningar, luftkonditionering och vid konstfrusna isbanor. Ofta innehåller köldmedier ämnen som både kan bryta ned ozonskiktet och bidra till ökad växthuseffekt. För att förhindra att köldmedia läcker ut och förorsakar skada ska läckkontroll göras med jämna mellanrum.

Installation, konvertering eller skrotning

Om du ska installera en köldmedieutrustning som innehåller 14 ton CO2-ekvivalenter (CO2e) eller mer måste du först informera miljöenheten. Detta gäller även när en f-gas byts ut dvs konverteras. Du ska även informera oss när utrustning med köldmedium har skrotats samt hur mycket köldmedium och vad det är för köldmedium som återvunnits, destruerats eller hanterats på annat sätt.

Krav på läckagekontroll

Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilo köldmedier. CO2e är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd (kg) koldioxid (CO2). Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den nya EU-förordningen, EU nr 517/2014.

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Kontrollintervall

  • 5 ton CO2e eller mer – Minst var tolfte månad
  • 50 ton CO2e eller mer – Minst var sjätte månad
  • 500 ton CO2e eller mer – Minst var tredje månad

Årlig rapportering

Om du har en anläggning med en total köldmediemängd (f-gas) på 14 ton CO2e eller mer, under någon del under året, ska resultatet från läckagekontrollen årligen rapporteras in till miljöenheten.

  • Rapporten ska vara inlämnad senast den 31 mars varje år och avse det som hänt 1 januari till 31 december året före.
  • Rapporten ska redovisa alla åtgärder som utförts på kylsystemet, exempelvis installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier.

För handläggning av kontrollrapporter tas en avgift ut.

Årlig registerföring

För utrustning med 5 ton CO2-ekvivalenter (CO2e) köldmedia eller mer är verksamhetsutövaren skyldig att registerföra relevanta händelser som hänt under året.

  • Detta gäller mängd som ingår i utrustningen, de mängder som eventuellt tillförts och de mängder som omhändertas i samband med underhåll, försäljning eller skrotning av utrustningen.
  • Registret ska dessutom innehålla datum för utförda läckagekontroller och servicetillfällen samt vilket företag som genomfört åtgärderna.

Du som verksamhetsutövare är ansvarig för

  • Att bestämmelserna följs.
  • Att se till så att kontrollen utförs inom angivna tider och att kontrollrapport skickas in till tillsynsmyndigheten.
  • Att ingrepp i ett köldmediesystem och tillhörande aggregat endast utförs av serviceföretag som är ackrediterade för detta arbete. Detta gäller även för mobila anläggningar (t.ex. fordon). Vilka som är ackrediterade finns förtecknat hos SWEDAC Länk till annan webbplats..

För fler frågor är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadskontorets Bygg- och miljöenhet, 0345-180 00.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan