Hylte kommun logotyp

Värmepumpar

Innan du inrättar en värmepump som har grundvatten, ytvatten eller mark som värmekälla ska du anmäla anläggningen till samhällsbyggnadskontorets miljöenhet.

Anmälan

Lämna in anmälan minst sex veckor innan värmepumpen anläggs. Om du börjar gräva, borra eller på annat sätt förbereda för installationen innan handläggningstidens slut kan det innebära extra kostnader för dig om beslutet visar att platsen inte är lämplig för installation av värmepump. Du kan också bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift om du påbörjar arbetet innan miljöenheten har hunnit handlägga din anmälan.

Tänk på att fullständiga ansökningshandlingar möjliggör kortare handläggningstid.

När anmälan är komplett granskar och bedöms förutsättningarna för att anlägga värmepump. Därefter fattas ett beslut som skickas till dig. Läs beslutet noga och se till att även entreprenören får kännedom om innehållet. Beslutet innehåller råd och villkor som ska följas vid anläggande, installation och skötsel av värmepumpen.

Om du planerar att installera en värmepump för mark, grund- eller ytvatten måste du lämna in en anmälan om detta till samhällsbyggnadsnämnden. Bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det nästan alltid ett tillstånd. Avgiften är på 2 timmar á 1 020 kronor, totalt 2040 kronor (Taxa 2022).

Var ska värmepumpen placeras?

När man installerar en värmepump kommer marken att gradvis kylas runt varje borrhål. Det är därför viktigt att borrhål inte placeras för nära varandra. För tätt placerade borrhål ”stjäl” energi från varandra, vilket leder till att den energimängd man får blir lägre än beräknat. Därför rekommenderas ett avstånd på 20 meter mellan två eller flera borrhål för bergvärme.

Borrhålet bör placeras minst 30 meter från borrade vattenbrunnar och 20 meter från grävda vattenbrunnar. Du bör också tänka på att placera bergvärmebrunnen lägre i terrängen än vattenbrunnen så att den hamnar nedströms vattenbrunnen i grundvattnets riktning.

Avståndet från borrhålet till den infiltrerande delen av en avloppsanläggning (till exempel en markbädd) ska vara minst 30 meter.

Informera grannen

Hamnar ditt borrhål närmare än 10 meter till grannens fastighetsgräns ska du informera grannen genom en blankett, samråd för värmepump. Grannen får då en möjlighet att lämna synpunkter till samhällsbyggnadskontoret. Vid vissa omständigheter kan ett kortare avstånd försvåra för grannen att anlägga värmepump på sin fastighet.

Viktigt att tänka på

  • Du är själv ansvarig för att ta reda på var eventuella el-, tele-, vatten- eller avloppsledningar som berörs av din värmepump finns.
  • Du är också ansvarig för att ta reda på om det finns några cisterner, tunnlar, skyddsrum eller liknande som berörs av din anläggning.
  • Om du tänkt använda någon annans mark eller vattenområde för hela eller delar av din värmepumpsanläggning måste ett så kallat servitutsavtal upprättas mellan berörda markägare.
  • Radontäta rörgenomföringar in till huset är viktiga för att skydda din hälsa.

Cistern

Om cisterner tas ut bruk ska detta anmälas till samhällsbyggnadskontoret.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan