Hylte kommun logotyp

Revisorer

På kommunfullmäktiges uppdrag granskar revisorerna verksamheten i nämnder och styrelser samt i kommunens helägda bolag. Genom revisorerna ska medborgarna i kommunen vara försäkrade om att kommunens verksamhet kontrolleras av ett oberoende och självständigt organ.

Revisorerna kontrollerar att den kommunala verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Genom utvärdering av verksamheten kan revisorerna upptäcka problem och ge förslag till förbättringar i verksamheten.

Revisorer i Hylte kommun

  • Ingemar Steneteg (C)
    Ordförande
  • Gunnel Johansson (S)
    Vice ordförande
  • Ronnie Sjögren (SD)
  • Lars Sundberg (S)
  • Kristina Johansson (S)

Revisorernas rapporter

Här nedan publiceras aktuella rapporter. För att ta del av rapporter äldre än fyra år, kontakta Hylte kommuns kontaktcenter, 0345-180 00.

Läs mer om revisionens verksamhet i revisionens protokoll.

Granskning av LSS-boende

Granskning upphandlingsprocessen

Årsredovisningar och revisionsberättelser

Granskning av delårsbokslut

Granskning ärendehantering inom miljö- och livsmedelstillsyn

Granskning prissättning av tillsynsavgifter inom miljö- och livsmedelstillsyn

Granskning delårsbokslut

Granskning elevhälsa

Granskning entreprenadinköp Hyltebostäder

Granskning entreprenadinköp Samhällsbyggnadsnämnden

Granskning fordonshantering

Granskning krisledning och hantering av pandemin

Granskning årsbokslut 2020 Hylte kommun

Interna kontrollplaner

Svenska för invandrare (SFI)

Entreprenadinköp

Granskning arbetsmiljö

Granskning av barn- och ungdomsnämnden

Granskning av samhällsbyggnadsnämnden

Granskning av kultur- och folkhälsonämnden

Granskning av omsorgsnämnden

Granskning nämnden för överförmyndare i samverkan

Granskning delårsbokslut

Granskning lönehanteringsprocessen

Granskning samverkan kring utskrivningsklara patienter Hylte kommun

Granskning vattenförsörjning

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse Hyltebostäder

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan