Hylte kommun logotyp

Möten och protokoll

Inför kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden kan du ta del av dagordning och handlingar. Alla beslut som tas i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunens olika nämnder redovisas i protokoll. I protokollet redogörs ärendet, de förslag och yrkanden som funnits på mötet och vilka beslut som fattats. Vilka ledamöter som varit närvarande är också angivet.

Kallelser och handlingar

Den information som politikerna har tagit del av innan de har tagit beslut i ett ärende finns under kallelser och handlingar på respektive mötesdatum. Dokument innehållande personuppgifter och sekretessuppgifter ingår inte i dessa publicerade handlingar.

Läs mer om Offentlighet- och sekretesslagen och Dataskyddsförordningen.

Kungörelse till kommunfullmäktige

Kungörelse till kommunfullmäktige ska ske på kommunens anslagstavla senast en vecka före sammanträdesdagen och som annons i Hallandsposten. Kungörelsen publiceras även som en nyhet på hylte.se.

Ta del av protokoll

Protokoll publiceras efter justering, senast två veckor efter sammanträdet. Ärendena i protokollet är de som tagits upp på mötet.

Kultur- och folkhälsonämnden har ett individutskott som hanterar myndighetsärenden inom socialtjänst. Samtliga ärenden som behandlas på individutskottet omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), och publiceras därför inte på hemsidan.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan