Hylte kommun logotyp

Offentlighet och sekretess

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet och kallas därför för offentlighetsprincipen. Alla svenska och utländska medborgare ges möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Allmänna handlingar

En handling är någonting som innehåller information av något slag, som exempelvis brev, protokoll, e-post, eller video- eller ljudupptagning. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem.

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial. Det kan också vara handlingar som är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, till exempel reklam, meddelanden etc.

Sekretess

Syftet med sekretess kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Ta del av handlingar

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. Du kan begära att få ta del av allmänna handlingar genom telefon, e-post eller brev. Du får vara anonym när du begär ut allmänna handlingar och du behöver inte heller berätta varför du vill ha ut handlingarna. Handlingarna som du begär ut ska lämnas ut skyndsamt. Tänk på att kommunen har en taxa (se avgifter längre ner på sidan) vid utlämnande av allmänna handlingar.

  • Kommunens protokoll hittar du här.
  • För övriga typer av allmänna handlingar, kontakta kommunens kontaktcenter, 0345-180 00, eller via e-post kommunen@hylte.se. Kontaktcenter förmedlar din begäran till rätt instans. Handlingarna finns oftast hos den nämnd som handlägger ärendet. Äldre handlingar kan finnas hos kommunarkivet.

Din korrespondens blir allmän handling

Även all din egen korrespondens (som exempelvis brev, fax eller e-post) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator.

För handlingar på papper gäller följande:

  • De första 9 sidorna är gratis.
  • Sida 10 kostar 50 kr och varje sida därutöver kostar 2 kr.

För att ta del av handlingar digitalt gäller följande:

  • Om elektroniska handlingar som kan expedieras digitalt i sitt befintliga skick beräknas avgiften utifrån antalet handlingar i varje beställning. De första nio handlingarna är gratis, den tionde handlingen kostar 50 kr och varje handling därutöver kostar 2 kr styck.

  • Om handlingar måste skannas in för att kunna skickas digitalt tas det ut en avgift om skannade sidor omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar två kronor.

  • Om en beställning innehåller både sådana handlingar som kan skickas i befintligt skick och sådana som behöver bearbetas så beräknas bearbetade handlingar var för sig, under förutsättning att antalet sidor i de bearbetade handlingarna överstiger 10 sidor. Annars räknas bearbetade handlingar och obearbetade handlingar tillsammans.

Kommunen har även rätt att ta ut en avgift för porto, postförskott eller annan kostnad för att skicka den begärda handlingen till dig. Taxan beräknas utifrån den totala mängden sidor eller filer som varje enskild beställning resulterar i även om beställningen omfattar flera handlingar.

Kontakt

Besöksadress

Storgatan 8

314 80 Hyltebruk

0348-180 05

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan