Hylte kommun logotyp

Modernisering av gatubelysning

Under 2022–2023 har Hylte kommun tillsammans med elbolaget Vattenfall genomfört en översyn av kommunens gatubelysning. Flera sträckor bedöms vara i behov av modernisering.

Bakgrund

Under 2022-2023 genomförde Hylte kommun tillsammans med Vattenfall en översyn av all gatubelysning i Hylte kommun. Inventeringen visade att det finns sträckor av gatubelysning som är föråldrad och kan utgöra en säkerhetsrisk. Av den anledningen tog samhällsbyggnadsnämnden beslut, den 12 mars 2023, om att den mest riskfyllda belysningen ska släckas. Släckningen berör i varierande omfattning de flesta orterna inom kommunen.

Därför kommer en del av gatlamporna i Hylte kommun att förbli släckta även under den mörka årstiden. Pålitlig gatubelysning är viktig både utifrån trafiksäkerhet och människors trygghet. Gammal uttjänt belysning ska bytas ut till energieffektiv LED. Men enstaka gatlampor som inte är för allmänhetens bästa, exempelvis vid privata uppfarter eller utanför område där människor brukar röra sig, kostar skattebetalare mycket pengar. Sådan belysning avses att monteras ner.

Åtgärdsplan

Hösten 2023

Samhällsbyggnadsnämnden har fått beslut i kommunfullmäktige om ytterligare 1 miljon kronor i investeringsmedel för 2023. Samhällsbyggnadsförvaltningen har presenterat ett första steg i åtgärdsplanen, som med hjälp av de extra investeringsmedlen, kommer kunna påbörjas redan under höst/vinter 2023. Förslaget har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden.

Arbetet med att modernisera och byta ut gatubelysning omfattar endast trästolpar. Nedanstående investeringar uppgår till 1 miljon kronor och finansieras av den ytterligare investeringsbudgeten som kommunfullmäktige fattat beslut om.

Gatubelysningen på dessa sträckor förväntas vara redo att tändas våren 2024.

Jälluntofta är ett av de samhällen som har påverkats mest av att bristfällig gatubelysning behövt släckas. En åtgärdsplan har tagits fram i dialog med Jälluntoftas samhällsförening och med hänsyn till den synpunktsinlämning vilken pågick under augusti i år. I åtgärdsplanen ingår följande:

 • Samtliga släckta gatlampor kommer att bytas ut inom 50-skyltarna i Jälluntofta samhälle.
 • Två nya gatlampor kommer att installeras inom 50-skyltar vid Jälluntofta camping.
 • Sju stycken gatlampor utanför 50-skyltarna, sträckan mellan Jälluntofta och Jäluntofta camping, kommer att avvecklas.

Samtliga släckta gatlampor kommer att återinvesteras.

På den här gatan ska samförläggning med EON genomföras och samtliga släckta gatlampor kommer att återinvesteras.

2024

Den 13 december tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att gatubelysning på följande gator och platser ska åtgärdas under 2024-2025.

Tryck här för att läsa mer om beslutet.

Återinvestera gatlampor inom 50-skyltarnas område samt sträckan runt Sjöbol.

 • Klockarevägen
 • Braslyckevägen
 • "Sjöbolrundan" (Tornåsvägen, Sjölyckevägen och Nyhemsvägen)

Återinvestera gatlampor på Gamla Nissastigen fram till Örnvallen.

Återinvestera gatlampor inom 50-skyltarnas område.

 • Nybyvägen
 • Munkavägen
 • Stallvägen

Återinvestera gatlampor inom 50-skyltarnas område. Undantag på Lv731/Kyrkvägen med ytterligare 100 meter utanför 50-skylten till y-korsningen.

 • Skolvägen
 • Stenhuggarevägen
 • Idrottsvägen
 • Ringvägen
 • Lindvägen
 • Tallvägen
 • Centrumvägen
 • Kyrkvägen (+100 meter till y-korsningen)
 • Tovhultsvägen

Återinvestera gatlampor inom 50-skyltarnas område.

 • Nybyvägen
 • Långarydsvägen
 • Ryavägen
 • Tenahögsvägen

 • Femsjövägen
 • Nissadalsvägen/Lv 686

Digital informationsträff den 17 augusti

Den 17 augusti höll Hylte kommun en digital informationsträff om bakgrunden till varför viss gatubelysning har släckts, vilka åtgärder som genomförts och processen framåt.

 • Patrick Nordin, chef för gata och park på Hylte kommun, berättar om bakgrunden till samhällsbyggnadsnämndens beslut, vilka åtgärder som genomförts och hur processen ser ut framåt.
 • PrismaTibro är en svensk leverantör av gatubelysning. De levererar belysningen till pilotprojketet på Södra vägen i Unnaryd där det nu installeras smart belysning. Under informationsträffen berättar PrismaTibro om hur deras lampor energieffektiviserar och hur funktionerna bidrar till en tryggare utemiljö.

Informationsträffen finns att se i efterhand här nedan.

Synpunkter

Invånare bjöds in att lämna synpunkter och berätta om sina rörelsemönster när det är mörkt ute. Sista dagen att lämna in synpunkter var 27 augusti. Synpunkterna har därefter presenterats för samhällsbyggnadsnämnden och kommer att vara en del i underlaget till åtgärdsplanen. Vill du lämna synpunkter på gatubelysningen efter den 27 augusti hänvisar vi till vår e-tjänst för synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Orter som berörs

På följande orter förekommer sträckor av gatubelysning som har släckts.

 • Drängsered
 • Femsjö
 • Fröslida
 • Hyltebruk (Örnvallen)
 • Håknaryd
 • Jälluntofta
 • Kinnared
 • Landeryd
 • Långaryd
 • Nyby
 • Rydöbruk
 • Torup
 • Unnaryd
 • Vare
 • Yaberg

Frågor och svar

Den 29 mars 2023 tog samhällsbyggandsnämnden beslut om att släcka vissa sträckor av gatubelysningen. Beslutet grundar sig i en inventering som visade att flera lampor och stolpar är i såpass dåligt skick att de kan innebära en säkerhetsrisk för invånare och förbipasserande.

Under hösten 2023 kommer beslut från samhällsbyggandsnämnden och kommunfullmäktige som avgör hur stor investeringsbudget som tilldelas gatubelysningen. Innan dess går det inte att färdigställa en åtgärdsplan.

Områden utanför tätbebyggt område där det idag finns gatubelysning med trästolpar, föreslås att inte återinvesteras i. Förslaget är att:

 • Belysa inom orternas ”50” skyltar (i flesta fall), med en bedömning av hur tätbebyggt och trafiksäkert området är.
 • Inte återinvestera befintliga belysningar av privata tomter och områden. Det är upp till den egna markägaren att i så fall bekosta detta.
 • Belysa platser utanför tätbebyggt område där många kommuninvånare vistas. Exempelvis promenadstråk.
 • Det är endast trästolpsanläggningar som upptas i åtgärdsplanen.

Ungefär tusen lampor och armaturer har bytts ut till LED. I Unnaryd, på Norra vägen utanför skolan, pågår ett pilotprojekt med smart belysning som styrs av närvaro.

Läs mer om pilotprojketet i Unnaryd

Tidigare nyheter om gatubelysningen

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan