Hylte kommun logotyp

Modernisering av gatubelysning

Under 2022–2023 har Hylte kommun tillsammans med elbolaget Vattenfall genomfört en översyn av kommunens gatubelysning. Flera sträckor bedöms vara i behov av modernisering.

Bakgrund och åtgärder

Under översynen som Hylte kommun och Vattenfall genomfört visade viss belysning brister såpass omfattande att samhällsbyggnadsnämnden, den 29 mars 2023, beslutade om direkt nedsläckning eftersom den bedömdes kunna bli en säkerhetsrisk.

Därför kommer en del av gatlamporna i Hylte kommun att förbli släckta även under den kommande mörka årstiden. Pålitlig gatubelysning är viktig både utifrån trafiksäkerhet och människors trygghet. Gammal uttjänt belysning ska bytas ut till energieffektiv LED. Men enstaka gatlampor som inte är för allmänhetens bästa, exempelvis vid privata uppfarter eller utanför område där människor brukar röra sig, kostar skattebetalare mycket pengar. Sådan belysning avses att monteras ner.

Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat förslag till kommunfullmäktige om ytterligare investeringsmedel gällande 8 miljoner kronor under 2024–2025 för att snabba upp utbytet till LED-belysning. Ärendet kommer att hanteras i kommunfullmäktige den 12 september.

Digital informationsträff den 17 augusti

Den 17 augusti höll Hylte kommun en digital informationsträff om bakgrunden till varför viss gatubelysning har släckts, vilka åtgärder som genomförts och processen framåt.

 • Patrick Nordin, chef för gata och park på Hylte kommun, berättar om bakgrunden till samhällsbyggnadsnämndens beslut, vilka åtgärder som genomförts och hur processen ser ut framåt.
 • PrismaTibro är en svensk leverantör av gatubelysning. De levererar belysningen till pilotprojketet på Södra vägen i Unnaryd där det nu installeras smart belysning. Under informationsträffen berättar PrismaTibro om hur deras lampor energieffektiviserar och hur funktionerna bidrar till en tryggare utemiljö.

Informationsträffen finns att se i efterhand här nedan.

Synpunkter

Invånare bjöds in att lämna synpunkter och berätta om sina rörelsemönster när det är mörkt ute. Sista dagen att lämna in synpunkter var 27 augusti. Synpunkterna har därefter presenterats för samhällsbyggnadsnämnden och kommer att vara en del i underlaget till åtgärdsplanen. Vill du lämna synpunkter på gatubelysningen efter den 27 augusti hänvisar vi till vår e-tjänst för synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Orter som berörs

På följande orter förekommer sträckor av gatubelysning som har släckts.

 • Drängsered
 • Femsjö
 • Fröslida
 • Hyltebruk (Örnvallen)
 • Håknaryd
 • Jälluntofta
 • Kinnared
 • Landeryd
 • Långaryd
 • Nyby
 • Rydöbruk
 • Torup
 • Unnaryd
 • Vare
 • Yaberg

Viktiga datum

12 september

Kommunfullmäktige tar beslut om begäran av en miljon kronor i investeringsmedel, utöver redan budgeterade, ska tillföras för modernisering av gatubelysningen i Hylte kommun för 2023.

Till budgetberedning för 2024-2025 avser samhällsbyggnadsnämnden att begära ytterligare sju miljoner kronor. Beslut angående detta kommer att tas på ett senare kommunfullmäktige.

Se kommunfullmäktiges webbsändning här.

Frågor och svar

Den 29 mars 2023 tog samhällsbyggandsnämnden beslut om att släcka vissa sträckor av gatubelysningen. Beslutet grundar sig i en inventering som visade att flera lampor och stolpar är i såpass dåligt skick att de kan innebära en säkerhetsrisk för invånare och förbipasserande.

Under hösten 2023 kommer beslut från samhällsbyggandsnämnden och kommunfullmäktige som avgör hur stor investeringsbudget som tilldelas gatubelysningen. Innan dess går det inte att färdigställa en åtgärdsplan.

Områden utanför tätbebyggt område där det idag finns gatubelysning med trästolpar, föreslås att inte återinvesteras i. Förslaget är att:

 • Belysa inom orternas ”50” skyltar (i flesta fall), med en bedömning av hur tätbebyggt och trafiksäkert området är.
 • Inte återinvestera befintliga belysningar av privata tomter och områden. Det är upp till den egna markägaren att i så fall bekosta detta.
 • Belysa platser utanför tätbebyggt område där många kommuninvånare vistas. Exempelvis promenadstråk.
 • Det är endast trästolpsanläggningar som upptas i åtgärdsplanen.

Ungefär tusen lampor och armaturer har bytts ut till LED. I Unnaryd, på Norra vägen utanför skolan, pågår ett pilotprojekt med smart belysning som styrs av närvaro.

Läs mer om pilotprojketet i Unnaryd

Tidigare nyheter om gatubelysningen

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan