Hylte kommun logotyp

Sammanfattning av kommunfullmäktige 12 september

Bild: Kommunfullmäktiges ordförande Micael Arnros delar ut blombuketter, en check på 10 000 kronor och Hyltesvampen till Hylte sportskytteklubb som har tagit hem flera medaljer i sommarens sm i viltskytte.

Kommunfullmäktige, den 12 september, inleddes med en hyllning av Hylte sportskytteklubb. Under SM i viltmål plockade klubben hem flera medaljer. För att fira deras framgång delade kommunfullmäktiges ordförande ut en check om 10 000 kronor, blombuketter och varsin karaktäristisk Hyltesvamp. Stort grattis önskar vi Hylte sportskytteklubb och lycka till i kommande VM!

Därefter höll Patientnämnden Halland en dragning om sitt arbete i regionen.

Begäran om investeringsmedel samhällsbyggnadsnämnden - Effektivisering av gatubelysningsnätet

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja samhällsbyggnadsnämnden 1 miljon kronor i ytterligare investeringsmedel för 2023 samt hänföra till budgetberedningen att finansiera investeringen med 5 miljoner kronor 2024 och 2 miljoner kronor 2025.

Under 2022 genomfördes en större inventering av kommunens gatubelysning vilken visade att delar av gatubelysningsnätet har stora brister. Med anledning av detta beslutade samhällsbyggnadsnämnden, den 29 mars 2023, att begära ytterligare 8 miljoner kronor i investeringsmedel hos kommunfullmäktige. Ärendet återremitterades för att utreda den ekonomiska konsekvensen av investeringen. Samhällsbyggnadskontoret har i samråd med ekonomienheten berett återremissen. Investeringen innebär minskad elförbrukning och minskade kostnader för underhåll. Kostnaden för utökad belåning bedöms därmed att rymmas inom befintlig ram.

Initialt begärde samhällsbyggnadsnämnden investeringsmedel om 8 miljoner kronor för 2023. Efter revidering bedömer samhällsbyggnadskontoret att investeringsmedlen bör fördelas med 1 miljon kronor 2023, 5 miljoner kronor 2024 och 2 miljoner kronor 2025.

Mer information om moderniering av gatubelysning

Översyn valdistrikt inför val till Europaparlamentet

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att inte förändra valdistrikten i Hylte kommun inför valet till Europaparlamentet 2024.

Hylte kommun har fått en uppmaning från Länsstyrelsen i Hallands län att rapportera om man önskar att ändra valdistrikten eller om man vill behålla befintliga valdistrikt. Valmyndigheten rekommenderar att valdistrikten vid valet till Europaparlamentet bör vara samma som vid de allmänna valen 2022.

Revidering av valnämndens reglemente

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att revidera valnämndens reglemente enligt förslag.

Vid utvärderingen efter de allmänna valen 2022 uppmärksammade kommunledningskontoret att det hade varit bra att revidera valnämndens reglemente så att det skrivs in att valnämnden kan ta beslut om arvoden för röstmottagare och övriga personal som arbetar i en vallokal/röstningslokal.

Kommunledningskontoret har nu sett över hela valnämndens reglemente och föreslår ett antal förändringar. De förändringar som föreslås är en skrivning av arvoden, hantering av personuppgifter och dataskyddsombud.

Revidering av riktlinjer för klimatkompensationsfonden

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderade riktlinjer för intern klimatkompensationsfond och klimatkonto.

Den 20 oktober 2016 beslutade kommunfullmäktige om riktlinjer för intern klimatkompensation och klimatkonto. Under åren har utvärdering av klimatkompensationsfonden gjorts och kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2021 att kommunstyrelsen skulle återkomma med förslag på nya riktlinjer. De reviderade riktlinjerna innebär en förändring av användandet. Tidigare år har verksamheterna kunnat ansöka om diverse åtgärder för att finansiera klimatsmarta resvanor. Revideringen innebär en förskjutning till arbetet med att effektivisera fordonssamordningen samt för att stimulera energieffektivisering.

Val

Val av nämndemän mandatperioden 2023-2026

Val av huvudmän till Södra Hestra Sparbank

Val av sockenombud - Vallerstad gård

Motioner

Anna Roos (C) lämnade den 19 augusti 2022 in en motion avseende simkunnighet ger badsäkerhet. I motionen föreslår hon följande:

 1. Att alla barn från det året de fyller fem år ska erbjudas avgiftsfri simskola på tillgängliga tider.
 2. Att elever som klarat simprovet i åk 3 ska fortsätta få regelbunden simundervisning för att upprätthålla och utveckla sina kunskaper, eftersom simkunnighet och vattenvana är en färskvara.
 3. Att elever som har svårt att lära sig simma ska erbjudas intensivträning på lov och efter skoltid, så att de inte kommer efter i skolans andra ämnen.
 4. Att en kostnadsberäkning och utredning kring om det är möjligt att köpa in badflottar och hopptorn till våra kommunala badplatser.
 5. Att Kultur- och folkhälsonämnden får i uppdrag att ta fram koncept för livräddning med docka inför sommarsäsong och livräddning på isflak med isdubbar tillsammans med möjlighet att testa av sin simkunnighet med simborgarmärket som riktmärke.

Motionen har varit på remiss hos barn- och ungdomsnämnden, kultur- och folkhälsonämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget utifrån nämndernas svar är att att-sats 2 till 5 ska anses besvarade, då dessa redan genomförs idag, och att-sats 1 avslås. Kultur- och folkhälsokontoret föreslår att att-sats 1 ska avslås med anledning av att de bedömer att det idag inte finns ett stort behov av avgiftsfri simskola då det i de kurser som finns är god balans mellan utbud och efterfrågan, samt att grundskolan erbjuder en generös simundervisning som når alla barn i kommunen.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avslå att-sats 1, att anse att-sats 2 vara besvarad, att bifalla att-sats 3 samt att anse att-sats 4 och 5 vara besvarade.

Anna Roos (C) lämnade den 9 december 2021 in en motion där hon föreslår att:

 • Samhällsbyggnadskontoret gör en översyn kring papperskorgar/soptunnor kring Örnaskolan och Kråkberget.
 • Samhällsbyggnadskontoret gör en översyn kring var automatiska soptunnor skulle underlätta sophanteringen.
 • Samhällsbyggnadsnämnden provar automatiserade papperskorgar där de kan öka effektiviteten eller bidra till mervärde.

Det kommunala avfallsansvaret har under de senaste åren utökats efter det att ny lagstiftning på området har tillkommit. Det har handlat om både krav på separat insamling av matavfall, insamling av returpapper och nu senast krav att förpackningar ska samlas in separat from 2024. Med anledning av den nya lagstiftningen så kommer samhällsbyggnadskontoret till slutet av 2025 att genomföra en översyn och analys av kommunens avfallshantering i offentliga miljöer. Därtill kommer en aktivitetsplan för bättre överskådlighet, uppföljning och måluppfyllelse tas fram. Vilken form av papperskorgar som ska användas framöver kommer alltså vara en del av den här översynen och analysen.Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att motionen besvarad.

Stina Isaksson (SD) och Maj Brodin Johansson (SD) lämnade den 31 oktober 2022 in en motion som angående syskonförtur. De föreslår följande:

 • Att införa syskonförtur på kommunens förskolor.

Barn- och ungdomskontoret har svarat på ärendet:

Syskonförtur innebär att ditt barn prioriteras före barn som inte har syskon på förskolan vid fördelning av plats. Konsekvens av syskonförtur blir negativ för barn i kö utan syskon. Alltså tillämpas inte likabehandlingsprincipen vid syskonförtur på förskolan.

Idag tillämpar barn- och ungdomskontoret barnomsorgskö enligt nedan:

 1. Förstahandsval och önskat datum
 2. Förstahandsval och inom garantitid
 3. Annan ort

I dagsläget har vi inte någon kö till våra förskolor och placerar därför inte barn på annan ort än den önskade.

Med anledning av att det idag inte finnas något behov av syskonförtur förslår kommunstyrelsen att motionen ska avslås.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Stina Isaksson (SD) med flera lämnade den 31 oktober 2022 in en motion som belyser vikten av att motorintresserade ungdomar kan träffas och dela sina intressen med varandra. Mot bakgrund av detta föreslår de att:

 • Hylte kommun verkar för att tillhandahålla en motorgård där ungdomarna kan mötas.
 • Hylte kommun verkar för att stödja bilburna ungdomar att starta upp en förening.

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 29 november 2022 att ge kultur- och folkhälsonämnden i uppdrag att svara på motionen.

Kultur- och folkhälsonämnden framhåller att Hylte kommun idag har en fritidsgård i Hyltebruk som är öppen för ungdomar i åldern 13-18 år. En av fritidsledarna har i uppdrag att ansvara för att skapa relationer med motorintresserade ungdomar. Det finns ett garage att tillgå och en träff har hållits där ungdomarna själva fått ge idéer på aktiviteter som de skulle vilja ha. Målgruppen har varit svår att nå och det tar därför viss tid att skapa relationer och få till bra aktiviteter som ungdomarna vill komma på. Fritidsgården har etablerat samarbete med arbetsmarknadsenheten, där man till exempel kan låna verktyg för däckbyten. Detta är ett arbete som görs inom ramen för den befintliga fritidsverksamheten.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens första att-sats och att anse andra att-satsen besvarad. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beskrivningarna ovan är endast sammanfattade beskrivning och utdrag från underlag samt beslut som tagits på kommunfullmäktiges sammanträde. På följande sida kan du ta del av samtliga offentliga handlingar för det aktuella sammanträdet:

Ärendelista och handlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbsädning

Se webbsädning av kommunfullmäktige i efterhand

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.