Hylte kommun logotyp

Hantera bygglov och anmälan

För att få bygga något behöver du oftast söka bygglov eller göra en bygganmälan. Ett beslut och ett startbesked krävs innan du får börja bygga. När byggnaden är färdigbyggd krävs även ett slutbesked för att du ska få nyttja byggnaden. Nedan förklarar vi hur bygglovsprocessen går till:

1. Förbered din ansökan

Samla information

När du ändrar en byggnad och till exempel om bärande delar berörs och vid nybyggnationer krävs det i stort sätt alltid en kontrollansvarig. Via nedan länkar kan du söka fram kontrollansvariga personer:

Byggnadsnämnden bedömmer om din åtgärd kräver en kontrollansvarig och det beslutet får inte överklagas.

Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du behöva anlita en certifierad kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige medverkar till att kraven i bygglagstiftningen uppfylls.

2. Skicka in din ansökan

Se till att din ansökan är fullständig och att de handlingar som behövs är med, samt att kontrollansvarig är namngiven på ritningarna. Om din ansökan inte är fullständig behöver du lämna in kompletteringar till oss.

3. Följ ditt ärende

Du kan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den. Du kan även kontakta din handläggare via webben.

4. Handläggning och granskning

Ansökan eller anmälan tas emot av kommunen och ärendet blir fördelat till en handläggare. För att kunna göra en bedömning går handläggaren igenom ärendet och kontrollerar att alla handlingar finns med och att åtgärderna faller inom bestämmelserna för eventuella detaljplaner, samt plan- och bygglagens bestämmelser om byggnadens utformning och placering.

Om du har angivit en e-postadress i din ansökan kommer vi att kontakta dig via den under tiden vi handlägger ditt ärende. Om din ansökan är bristfällig och behöver kompletteras får du ett mail med vilka kompletteringar du behöver göra.

Om du inte har angivit en e-postadress sker vår kommunikation med dig via brev.

5. Beslut

Från det att ansökan är fullständig ska du ha ett beslut inom tio veckor. Om det är nödvändigt på grund av utredning kan denna tid förlängas med ytterligare tio veckor.

Den största anledningen till att ett ärende ibland drar ut på tiden är att handlingarna är ofullständiga. Under vissa perioder ökar antalet ansökningar och därmed även handläggningstiden av ditt ärende. Planerar du att bygga under våren/sommaren (april-juli) rekommenderar vi att du skickar in din ansökan tre månader innan du har tänkt börja bygga.

OBS! Invänta ett skriftligt startbesked innan du börjar bygga. Påbörjar du arbetet innan startbeskedet har kommit kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

6. Tekniskt samråd

Vid större ärenden hålls ett tekniskt samråd där vi går igenom punkterna på kontrollplanen. Du, bygglovshandläggare och kontrollansvarig går igenom det underlag som gör att vi kan besluta om byggprojektet får påbörjas eller inte.

7. Startbesked

När alla handlingar är kontrollerade och allt är klart för dig att starta ditt byggprojekt får du ett skriftligt startbesked från oss. Beroende på vilken åtgärd du ska göra kommer startbeskedet antingen efter det tekniska samrådet eller tillsammans med bygglovsbeslutet.

När bygglovet vunnit laga kraft och du har fått ditt startbesked kan du påbörja byggnationen.

8. Besök på arbetsplatsen

Om du har haft ett tekniskt samråd kommer vi också att göra ett arbetsplatsbesök där handläggaren kommer ut till byggplatsen. Kontrollansvarig måste vara på plats under arbetsplatsbesöket och byggherren får gärna vara med, men det är inte ett krav.

Platsbesöket, som oftast sker när stommen är rest och tak och väggar är på plats, syftar till att gå igenom byggnationen och eventuella problem. Handläggaren kontrollerar att bygglovet samt övriga föreskrifter i plan- och bygglagen följs.

9. Slutsamråd

Om du har haft ett tekniskt samråd håller vi ett slutsamråd, oftast på byggarbetsplatsen, när ditt bygge är färdigt. På samrådet går vi igenom förutsättningar för att få ett slutbesked. Bland annat kikar vi igenom om kontrollplanen är uppfylld, avvikelser från byggreglerna och utlåtande från kontrollansvarig.

10. Slutbesked

För att få börja använda byggnaden måste du få ett slutbesked från Bygg- och miljöenheten. När du fått slutbeskedet är bygglovsprocessen klar och byggnaden kan börja användas.

Ansök om slutbesked genom att lämna in de handlingar som står angivna i ditt startbesked.

Övrigt

Vill du lägga till en intressent/kontrollansvarig i ditt byggärende? Har du som granne fått ett brev där vi frågar vad du tycker om din grannes bygglovsansökan? Vill du ta del av beslut som din granne fått angående dennes byggärende. På nedan knapplänk hittar du samtliga e-tjänster inom bygg.

Kontakt

Telefontider bygglovshandläggare

Tisdagar: kl. 13:00-15:00

Torsdagar: kl. 09:30-11:30

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan