Hylte kommun logotyp

Riskbedömning, kontrollplan och kontrollansvarig

Riskbedömningen och kontrollplanen hjälper dig identifiera risker och undvika fel under byggprojektet. De krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt utom vid vissa mindre åtgärder. Den certifierade personen stöttar dig som byggherre så att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska egenskapskrav.

Riskbedömning

Innan du tar fram förslag till kontrollplan behöver du göra en riskbedömning. Alla ärenden stora som små ska tillsammans med kontrollplanen visa upp en dokumenterad riskbedömning. De identifierade riskerna och riskåtgärderna i riskbedömningen noteras sedan som kontrollpunkter i kontrollplanen.

Kontrollplan

Kontrollplanen ska säkra att byggprojektet kommer att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen. Kontrollpunkterna bygger på den riskbedömning du tagit fram för projektet.

I kontrollplanen ska det framgå:

 • Vad som ska kontrolleras
 • Vem som ska kontrollera
 • Hur och när kontrollen ska göras
 • Mot vad kontrollens resultat ska jämföras med
 • På vilket sätt resultatet ska redovisas

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet. Det betyder att den ska var objektspecifik och ha den detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att tekniska krav uppfylls. Det ska också säkerställa att både förbudet mot förvanskning och att kraven på varsamhet följs.

För mindre byggprojekt kan handläggaren besluta om bygglov med startbesked i ett och samma beslut. Du behöver då lämna in ett förslag till kontrollplan samtidigt som en bygglovsansökan. Exempel på mindre omfattande projekt är uterum, garage och carport. För större projekt som kräver kontrollansvarig och tekniskt samråd innan ett beslut om startbesked kan ges ska du lämna in kontrollplanen inför det tekniska samrådet. Större projekt kan till exempel vara nybyggnad av en villa.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om kontrollplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Checklista för dig som ska ta fram ett förslag till kontrollplan PBL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig väljs av byggherren/sökande. En kontrollansvarig stöttar byggherren så att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska krav. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning. Om kontrollansvarig krävs i ärendet behöver personen i fråga registreras i ärendet innan beslut om lov eller startbesked kan fattas.

En kontrollansvarig ska bland annat:

 • Hjälpa byggherren att göra en riskbedömning
 • Hjälpa byggherren att göra en kontrollplan
 • Hjälpa till vid inventering av rivningsavfall
 • Se till att bestämmelser och villkor följs och att nödvändiga kontroller görs
 • Vara med vid tekniskt samråd, kontroller och vid byggnadsinspektörens arbetsplatsbesök
 • Informera om det sker avvikelser från villkor och föreskrifter, dokumentera byggplatsbesök och skriva ett utlåtande inför slutbeskedet

Om en åtgärd varken kräver lov eller anmälan krävs heller ingen kontrollansvarig. En kontrollansvarig krävs inte heller vid mindre åtgärder, som till exempel när du ska bygga ett plank eller carport.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om hur du hittar certifierade kontrollansvariga Länk till annan webbplats..

Kontakt

Telefontider bygglovshandläggare

Tisdagar: kl. 13:00-15:00

Torsdagar: kl. 09:30-11:30

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan