Hylte kommun logotyp

Åtgärder som kräver anmälan eller bygglov

Alla de åtgärder som kan kräva lov från eller anmälan till Hylte kommun finns nedan. Ska du exempelvis bygga nytt, bygga till eller väsentligt ändra utseendet på en byggnad? Vill du måla om fasad, ändra tak eller ändra användningsområde för din byggnad? Även murar, plank, carport och skyltar kan kräva lov.

A - Altan, anläggningar, attefallshus

Du behöver söka bygg­lov för att bygga en altan om:

 • altanen byggs närmre tomtgräns än 4,5 meter
 • altanen är högre än 1,8 meter
 • altanen förändrar husets utseende avsevärt

Fler regler för altanbygge hittar du på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Undantag

I vissa fall krävs inget bygglov för att bygga en altan. Läs mer under bygglovsbefriade åtgärder.

Exempel på kontrollplan och blanketter

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan.

Bygglov krävs för vissa andra anläggningar än byggnader, exempelvis fritidsanläggningar, upplag, cisterner, parkeringsplatser, murar och plank.

Nedan anläggningar kräver bygglov:

 • nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar, skidliftar, linbaneanläggningar, campingplatser, skjutbanor, hamnar för fritidsbåtar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor,
 • upplag och materialgårdar,
 • tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift
 • fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser,
 • radio- eller telemaster eller torn,
 • vindkraftverk som
  a) är högre än 20 meter över markytan,
  b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
  c) monteras fast på en byggnad, eller
  d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter,
 • murar och plank,
 • parkeringsplatser utomhus,
 • begravningsplatser och transformatorstationer

Exempel på kontrollplan, riskbedömning, checklistor och blanketter

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan/riskbedömning efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan/riskbedömning.

Du som har en- eller tvåbostadshus får bygga ett attefallshus men du måste göra en bygganmälan. Innan du börjar med byggarbetet måste du få ett startbesked.

Ett attefallshus är en komplementbyggnad och får inredas som som fritidsbostad och permanentbostad, men får även användas som exempelvis uthus, garage, förråd, växthus och gäststuga. Du kan bygga flera byggnader, men alla komplementbyggnader på tomten får vara högst 30 m2 tillsammans. Läs mer på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du bygger en komplementbyggnad närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga byggnaden utan bygglov.

Undantag

Utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att bygga en större komplementbyggand utan bygglov eller anmälan. Läs mer om vad som gäller under komplementbyggnad på anmälnings- eller bygglovsbefriade åtgärder.

Exempel på kontrollplan och blanketter

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan.

Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad men en attefallstillbyggnad kräver en bygganmälan.

Kriterier för en attefallstillbyggnad:

 • den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • en- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare
 • den får ha högst 15,0 m2 bruttoarea
 • den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • den inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Undantag

Utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse kan det vara tillåtet att bygga en större tillbyggnad utan bygglov/anmälan.

Exempel på kontrollplan och blanketter

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan.

B - Balkong, brandskydd, brygga, bevarande

Du behöver göra en anmälan/söka bygglov:

 • om du ska glasa in en befintlig balkong (fasadändring)

Fler regler för balkong, burspråk eller uppåtstickande byggnadsdel hittar du på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Undantag

I vissa fall behöver du inte ansöka om bygglov för att bygga en balkong. Läs mer under bygglovsbefriade åtgärder.

Exempel på kontrollplan, riskbedömning och blanketter

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan/riskbedömning efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan/riskbedömning.

Ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet i en befintlig byggnad kräver bygganmälan. Nedanstående exempel på åtgärder är normalt anmälningspliktiga:

 • Förändrad brandcellsindelning.
 • Nya dörrar i brandcellsgräns eller brandsektion.
 • Nedmontering eller urdrifttagande av brandtekniska installationer, t.ex. automatiskt brandlarm, utrymningslarm, automatiskt släcksystem eller brandgasventilation.
 • Förändring av utrymnings- och tillträdesvägars utformning, längd eller framkomlighet.
 • Ändringar av det byggnadstekniska brandskyddet till följd av ökat personantal eller ökad brandbelastning.
 • Byte av typ av material i fasaden på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- eller tvåbostadshus.

Tyvärr är det svårt att få lägga ut en brygga då det innebär att man tar området i anspråk och området blir privatiserat. Det krävs en strandskyddsdispens från strandskyddet för att få anlägga en brygga. Bor du i ett detalj­planerat ­område står det i plan­bestämmelsen om strand­skyddet är upp­hävt och på vilket sätt du får bygga. Bor du utanför detalj­planerat område måste du an­söka om dispens från strand­skydd.

Checklista

Bor du i en byggnad som är särskilt värde­full ur historisk, kultur­historisk, miljö­mässig eller konstnärlig syn­punkt? Eller ligger byggnaden inom sådana om­råden? Då kan det vara andra regleringar som styr ut­formning eller placering. Hör av dig till Bygg- och miljöenheten, 0345-180 00, innan du börjar bygga.

C - Carport

Du behöver ansöka om bygglov när du vill bygga en carport inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Även utanför detaljplanerat område kan det krävas ett bygglov om du bygger större än 50% per 50 kvm.

Undantag

Utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att bygga en carport utan bygglov. Läs mer om vad som gäller under bygglovsbefriade åtgärder.

Exempel på kontrollplan, checklistor och blanketter

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan.

E - Ekonomibyggnad, eldstad

I områden som omfattas av detaljplan krävs bygglov för att uppföra, flytta, bygga till eller göra en annan ändring av ekonomibyggnader. Även om en ekonomibyggnad ligger utanför detaljplanelagt område kan bygglov krävas.

Vad räknas som en ekonomibyggnad?

 • Någon av de byggnader på en jord- eller skogsbruksfastighet som används i produktion.
 • En byggnad som uppförs på en fastighet som är taxerad som jord- eller skogsbruksfastighet eller motsvarande.
 • En byggnad som är direkt kopplad med den aktuella näringen. Byggnader för förädling av råvaror (mejeri, slakteri, fabrik, med mera.) som inte krävs för driften av jordbruk, skogsbruk eller fisket behöver bygglov.
 • Byggnaden får inte användas som boende. En skogskoja eller liknande där det finns möjlighet att bo är alltså inte en ekonomibyggnad.

Läs mer om ekonomibyggnader på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Undantag

Utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov för att uppföra eller flytta ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande. Bygglov behövs inte heller för att bygga till dessa byggnader.

Hör gärna av dig till Bygg- och miljöenheten, 0345-180 00, om du planerar att bygga en ekonomibyggnad eller vill använda din befintliga ekonomibyggnad till något annat.

Vid installation eller ändring av eldstad/rökkanal krävs anmälan och/eller bygglov. Bygganmälan ska göras minst tre veckor innan arbetet påbörjas. Detta gäller oavsett om byggnaden ligger i samhället eller ute på landsbygden.

En bygganmälan krävs:

 • när en ny eldstad, kakelugn, braskamin eller panna installeras
 • vid byte av bränsleslag (exempelvis ved till pellets)
 • vid byte från el- och oljepanna till olje- och vedpanna
 • vid byte från oljeeldning till pelletseldning
 • vid byte till tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion
 • för installation av braskasett
 • vid byte eller ändring av skorsten, t.ex. vid installation av insatsrör eller helt ny rökkanal
 • vid byte av braskamin till öppen spis

En fasad- och planritning ska bifogas med markering var i byggnaden eldstaden ska installeras, samt skorstenens placering och höjd. Bifoga en prestandadeklaration som visar CE-märkning, verkningsgrad och CO-utsläpp.

Undantag

Vid byte till likvärdig eldstad, till exempel från en braskamin till en ny braskamin, byte från en oljepanna till en ny oljepanna eller vedpanna till en ny vedpanna krävs inget bygglov/anmälan.

Checklista, kontrollplan, riskbedömning och blankett

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan/riskbedömning efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan/riskbedömning.

F - Fettavskiljare, Fasadändring

Alla verksamheter som hanterar livsmedel behöver en fett­av­skiljare i fastig­heten. Det är fastighets­ägarens ansvar att en sådan finns på plats.

Ta kontakt med Bygg- och miljöenheten, 0345-180 00, om du ska installera en fettavskiljare.

Se nedan under "Ä - andra tak,fasad"

G - Garage

Du behöver ansöka om bygglov när du vill bygga ett garage inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Även utanför detaljplanerat område kan det krävas ett bygglov om du bygger större än 50% per 50 kvm.

Undantag

Utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att bygga ett garage utan bygglov. Läs mer om vad som gäller under bygglovsbefriade åtgärder.

Exempel på kontrollplan, checklistor och blanketter

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan.

H - Hiss, hus

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked för installation av en ny hiss, till exempel korghiss, plattformshiss eller trapphiss samt för väsentliga förändringar när det redan finns en hiss i eller utanför bygganden.

Checklista, riskbedömning

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan/riskbedömning efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan/riskbedömning.

Du behöver söka bygglov när du vill bygga ett nytt enbostadshus, flerbostadshus eller fritidshus. Här kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när du ska bygga hus om du bor inom detalj­planerat om­råde och ännu inte ut­nyttjat hela din bygg­rätt för fastig­heten. Om du bor utanför detalj­planerat om­råde, ta kontakt med vår bygglovsavdelning, 0345-180 00, för att få veta vad som gäller.

Vad behöver du göra?

1. Samla information

Genom att läsa på kan du lättare planera din budget och tidsplan samt förstå ditt ansvar under byggprocessen. Du kan behöva ta hänsyn till följande:

 • Avgifter och taxor
 • Detaljplan - som beskriver vad som gäller där du vill bygga
 • Kuperad terräng
 • Mark- eller rivningslov, om du exempelvis ska ändra marknivån eller fälla träd
 • Vad vi tittar på i vår bedömning i byggprojekt

2. Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­sökan be­höver du för­bereda eller be­ställa följande hand­lingar:

 • Nybyggnadskarta
 • Situationsplan där den nya byggnaden är inritad
 • Ritningar, fasad- och planritning, samt ritning med sektioner, som visar be­fintliga och nya mark­linjer
 • Information om material och färg på tak och fasad, skrivs in i ansökan
 • Namn och kontaktuppgifter till den som är kontroll­ansvarig för bygget, skrivs in i ansökan
 • Förslag till kontrollplan (din kontrollansvarige hjälper dig att ta fram den)
 • Teknisk beskrivning på konstruktionen.

3. Skicka in din ansökan

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den. Läs mer under hantera ansökan eller anmälan.

Checklistor

I - Inreda ytterliggare en bostad

Vill du göra om ett utrymme i ditt hus så att du får ännu en bostad? Då behöver du först skicka in en anmälan till oss och säkerställa att den nya boytan uppfyller en rad krav.

För att inreda ytterligare en bostad utan bygglov ställs följande krav:

 • Det ska finnas ett befintligt enbostadshus
 • Åtgärden måste uppfylla alla krav som ställs på byggnader.
 • Det finns inget hinder mot att inreda ytterligare en bostad i källare eller på vind. I vissa fall kan dock utformningskraven och de tekniska egenskapskraven, till exempel avseende brand eller rumshöjd, innebära att det inte är möjligt att genomföra åtgärden.
 • Inte genomförs inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • Vid installation av ventilation, vatten och avlopp eller nya fönster tillkommer fler krav.

Att inreda ännu en bostad i ett tvåbostadshus eller flerfamiljshus kräver bygglov. Samma sak gäller för stugor som ingår i en hotellanläggning, semesterstugby eller en liknande byggnadsgrupp inom en fritids-, rekreations- eller turistanläggning. Läs mer på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Exempel på kontrollplan och blanketter

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan.

K - Komplementbyggnad

Det kan krävas bygglov för dig som har en- eller tvåbostadshus och vill bygga en komplementbyggnad. Innan du börjar med byggarbetet måste du få ett startbesked.

En komplementbyggnad får inredas som exempelvis uthus, garage, förråd, växthus och gäststuga. Läs mer på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Undantag

Utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att bygga en mindre komplementbyggnad utan bygglov eller anmälan.

Inom detaljplanelagt område kan det vara tillåtet att bygga en friggebod utan bygglov/anmälan. Läs mer om vad som gäller under komplementbyggnad på anmälnings- eller bygglovsbefriade åtgärder.

Exempel på kontrollplan, riskbedömning och blanketter

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan/riskbedömning efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan/riskbedömning.

M - Marklov, mur

Du behöver söka marklov om du vill höja eller sänka marknivån med mer än 0,5 meter. I vissa fall behöver du söka marklov för att fälla träd eller plantera skog.

Du kan behöva söka strand­skydds­dispens för att fälla träd inom strand­skyddat om­råde. Läs mer om strandskydd här.

Kontrollera marken via malarenergi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innan du börjar gräva så att du inte råkar gräva av en ledning.

Följande åtgärder kräver bygglov:

 • Stödmur eller fristående mur, högre än 0,5 meter.
 • Skyddad uteplats som ligger närmare än 4,5 meter från tomtgräns, där berörda grannar inte gett sitt medgivande.

Undantag

Vissa åtgärder kräver varken bygglov eller anmälan. Läs mer om vad som gäller under bygglovsbefriade åtgärder.

Tänk på följande gällande trafiksäkerhet:

 • Använd gärna växter som insynsskydd i stället för plank eller mur. Det kräver inte lov.
 • Max 80 centimeter hög mur/häck vid korsning eller utfart från tomten.
 • 80 centimeter i höjd gäller 2,5 meter åt sidan från utfart,
 • och 10 meter åt varje håll om du har en hörntomt mot en korsning.

Exempel på kontrollplan, riskbedömning, checklistor och blanketter

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan/riskbedömning efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan/riskbedömning.

P - Parkering, pool, påverkan planlösning

Vill du ändra en byggnad så att planlösningen i huset och dess bärande delar påverkas väsentligt? Då behöver du gör en bygganmälan. Läs mer nedan.

Det är mycket att tänka på när du ska anlägga en större parkering för bilar eller cyklar. Det krävs oftast bygglov för parkering. Du behöver an­söka om bygg­lov för parkeringar vid fler­bostads­hus eller större an­läggningar. Det kan till exempel vara vid varu­hus eller idrotts­an­läggningar.

Vid större parkeringar behöver du in­stallera olje­av­skiljare samt plantera växt­lighet. Ta gärna kontakt med Bygg- och miljöenheten, 0345-180 00, för råd­givning.

Undantag

Du be­höver inte söka bygg­lov eller skicka in en an­mälan om du bor du i ett en- eller två­bostads­hus och vill anlägga en parkerings­plats som enbart är till för fastig­hetens behov.

Läs mer om vad som gäller under boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Checklista

Tält och ställplatser som får en varaktig placering kräver bygglov. Anlägger du parkering krävs det bygglov.
Är du osäker på vad som gäller? Ta kontakt med våra bygghandläggare

Checklista

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov men poolen kan anses vara något som kräver lov beroende på hur den är utformad. Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket, beroende på höjden kräva bygglov. Om du bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det behövas bygglov för altanen/taket. Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt.

Anmälan kan krävas om du ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Det krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Se bifogad information ”Skydd vid pool” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Det krävs en anmälan vid en ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnaden planlösning påverkas avsevärt.

Är du osäker så kontakta Bygg- och miljöenheten, 0345-180 00.

R - Riva, rivningslov

Du behöver ansöka om rivningslov för att få riva hela eller delar av en byggnad. Det gäller både inom detaljplanerat område samt där det finns krav på rivningslov i områdesbestämmelserna.

Rivningslov behövs:

 • i de flesta fall för att riva hela eller delar av en byggnad,
 • när du ska flytta en byggnad.

Bärande konstruktioner och lagkrav
Väggar, pelare och takstolar kan vara av bärande konstruktion för att klara laster av både material, väder och vind. Om du tar bort en sådan del är det mycket viktigt det fortfarande är god hållfasthet och att byggnaden fortfarande följer de lagkrav som finns.

Undantag

Byggnader som inte kräver lov för att byggas kräver normalt inget lov för att rivas. Ibland kan det krävas en anmälan även om din rivning inte kräver lov. Utanför detaljplan krävs en anmälan för att riva ett bostadshus, men ekonomibyggnader kräver inget rivningslov.

Om du är osäker, ta gärna kontakt med Bygg- och miljöenheten, 0345-180 00, för att få veta vad som gäller.

Exempel på kontrollplan, riskbedömning och blanketter

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan/riskbedömning efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan/riskbedömning.

S - Skyltar, solceller, ställplats, staket

Vill du sätta upp en skylt, orienteringstavla, vepa eller bygg­plats­skylt på fastig­heten behöver du för det mesta söka bygg­lov. Det gäller även om du vill göra en större ändring på en be­fintlig installation som till exempel en ljus­an­läggning.

Din skylt ska följa nedan regler:

 • Skylten ska placeras på tomten/fastigheten i direkt an­slutning till verk­sam­heten.
 • Skylten ska an­passas efter bygg­nadens arkitektur och gatu­bildens helhet (skala, karaktär, material, färg med flera).
 • Skyltens budskap ska vara tydligt och läsbart.
 • Skylten ska följa bygg­nadens egna horison­tella och verti­kala rikt­ningar och får inte dölja byggnaden.
 • Undvik skrymmande skyltar. Det gäller främst ljus­låde­skyltar, det vill säga skyltar som täcker en stor yta och har kraftig be­lysning.
 • Undvik skyltar på tak eller skyltar som når över tak­foten på bygg­naden.
 • Skyltar får inte vara störande för trafik eller omgivning.
 • Om det finns en an­visad plats i ett skylt­program ska skylten placeras där.
 • Skylten ska underhållas så att den alltid fungerar och är i vårdat skick.

Tillstånd för användning av offentlig plats

Tänk på att du även kan behöva ansöka om tillstånd hos polisen för skyltning på allmän platsmark. Det kan exempelvis handla om en uteservering, ett varuställ eller gatupratare eller placera en byggställning på en trottoar.

Byggplatsskyltar

Du behöver söka bygg­lov för bygg­plats­skyltar. I an­sökan ska det fram­gå under vilken tids­period som skylten ska finnas. På skylten ska det finnas tydlig in­formation om det bygg­projekt som pågår.

Vepor

Vepor kräver bygg­lov. De kan god­kännas under en be­gränsad tid om de in­formerar om något som är av all­mänt intresse såsom bygg­projekt eller evene­mang.

Vägskyltar

Det är inte tillåtet att sätta upp egna hän­visnings­skyltar eller väg­skyltar på all­män plats. Det är Trafikverket eller park- och gatuenheten som an­svarar för den typen av skyltar.

Har du en fastighet som rymmer flera verksamheter?

Du kan an­söka om bygg­lov för ett skylt­program för fastig­heten. Ett skylt­program reglerar hur dina hyres­gäster får ut­forma sina skyltar. Har du ett god­känt skylt­program krävs inte ytter­ligare bygg­lov för skyltar som stämmer överens med skylt­programmet.

Är du hyresgäst? Tala med fastighets­ägaren, det finns kanske ett skylt­program för fastig­heten eller gatan.

Undantag

För vissa skyltar krävs inget bygg­lov. Läs mer om vad som gäller under bygglovsbefriade åtgärder.

Exempel på kontrollplan,riskbedömning, checklista och blanketter

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan/riskbedömning efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan/riskbedömning.

Solpanelens placering och var byggnaden ligger har betydelse för om det krävs lov eller inte.

Bygglov krävs:

 • när byggnaden är särskilt värde­full ur historisk, kultur­historisk, miljö­mässig eller konst­närlig syn­punkt. Eller när den ligger inom sådana om­råden.
 • när byggnaden ligger i eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • när byggnaden finns i område med detaljplan eller områdesbestämmelser där det står att bygglov krävs.
 • oftast när solpanelen monteras i en annan vinkel än vad taket eller väggen har
 • oftast när solpanelen är integrerad i det material som ligger på tak eller vägg, men har en annan typ, färg eller material än det var på väggen eller taket före uppsättningen. Alltså om du byter färg eller typ av material på tak eller vägg.

Kontakta Bygg- och miljöenheten, 0345-180 00, om du är osäker på vad som gäller för dig.

Undantag

I vissa fall behövs inget bygg­lov för att sätta upp solceller. Läs mer under bygglovsbefriade åtgärder.

Följande åtgärder kräver bygglov:

 • Staket eller plank som är högre än 1,10 meter.

Undantag

Vissa åtgärder kräver varken bygglov eller anmälan. Läs mer om vad som gäller under bygglovsbefriade åtgärder Länk till annan webbplats..

Tänk på följande gällande trafiksäkerhet:

 • Använd gärna växter som insynsskydd i stället för plank eller mur. Det kräver inte lov.
 • Max 80 centimeter hög mur/häck vid korsning eller utfart från tomten.
 • 80 centimeter i höjd gäller 2,5 meter åt sidan från utfart,
 • och 10 meter åt varje håll om du har en hörntomt mot en korsning.

Exempel på kontrollplan, riskbedömning, checklistor och blanketter

Exempel på kontrollplan, riskbedömning, checklistor och blanketter

Ställplats för husbilar kräver bygglov för antingen parkering eller camping. Det är ofta omfattningen som avgör detta. En anledning till att campingplatser är bygglovspliktiga är att de oftast är arealkrävande.

Läs mer om parkingsplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och campingplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på boverket.se

Checklista

T - Tillbyggnad, Transformatorstation

Vill du göra en tillbyggnad behöver du vanligtvis söka bygglov. Med tillbyggnad räknas alla åt­gärder som gör att befintlig byggnad ökar i volym. Det kan bland annat vara källar­ut­grävningar, på­byggnader eller ett isolerat uterum. Även tak­kupor räknas, om de gör att byggnadens volym ökar.

Vill du göra en till­byggnad som är maxi­malt 15 kvadrat­meter kan du ha rätt att bygga enligt attefalls­reglerna. Läs mer ovan under attefallstillbyggnad.

Vilka krav ställs på en tillbyggnad?
I grunden gäller samma krav på ut­formning och tekniska egen­skaper som vid upp­förande av nya byggnader. Vanligtvis ställs kraven endast på själva till­byggnaden. Men gör du samtidigt andra ändringar i den befintliga byggnaden, till exempel en ny dörr­öppning, så kan krav även ställas på dessa.

Gör du stora för­ändringar i den be­fintliga byggnadens plan­lösning kan du behöva göra en an­mälan. Ta kontakt med Bygg- och miljöenheten, 0345-180 00, för rådgivning.

Exempel på kontrollplan, checklistor och blanketter

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan.

Vill du flytta, ändra eller bygga en ny trans­formator- eller nät­station behöver du söka bygg­lov. En trans­formator­station försörjer vanligtvis en grupp av bostads­hus, kontor eller handels­lokaler med el. Det kan vara allt från små stolp­stationer till större an­läggningar, inklusive de stationer som ingår i stora ställ­verk som betjänar hela industrier eller städer.

Tänk på att det kan krävas en dispens för få uppföra en transformatorstation inom strandskyddat område. Läs mer om transformatorstationer på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Checklista

U - Uteplatser och uterum

Du behöver söka bygglov för följande:

 • Skärmtak som är större än 15 kvadratmeter.
 • Om du ska glasa in befintlig uteplats som redan har skärmtak (fasadändring)
 • Ny inglasad uteplats (Det räknas som en tillbyggnad om det görs i anslutning till ditt hus, och som en nybyggnad om det görs fristående.)
 • Om du ska glasa in befintlig balkong.
 • Om du ska bygga en uteplats som har ett insynsskydd på över 1,8 meter i höjd från marken eller om du bygger uteplatsen närmre än 4,5 meter ifrån tomtgräns och inte har fått grannars medgivande.

Undantag

Om du ska bygga en skyddad uteplats med exempelvis en hög mur eller plank behöver du inte alltid söka bygglov. Läs mer under bygglovsbefriade åtgärder.

Checklista och riskbedömning

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan/riskbedömning efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan/riskbedömning.

Bygg­lov krävs om du vill bygga ett däck till din ute­servering, eller om du vill upp­föra en till­fällig byggnad, exempel­vis ett tak, tält eller fasta, icke hop­fäll­bara parasoller eller markiser.

Om när­liggande byggnad är av kultur­historisk be­tydelse ska du alltid ta kontakt med Bygg- och miljöenheten, 0345-180 00.

Checklista

V - Vatten och avlopp, ventilation

Det är viktigt att byggnader upp­fyller allmänna hälso­krav när det gäller vatten och hygien­för­hållanden. Innan du får in­stallera vatten och avlopp behöver du skicka in en an­mälan till oss och in­vänta vårt besked.

Checklista

Det krävs anmälan till samhällsbyggnadsnämnden för installation eller väsentlig ändring av en anordning för ventilation i byggnader. Ändringar av ventilation kan också i vissa fall väsentligt påverka brandskyddet i en byggnad, och då krävs också en anmälan till byggnadsnämnden.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Vid nybyggnad av en- och tvåbostadshus görs OVK bara en gång innan slutbesked.

Checklistor

Ä - Ändra tak, fasad eller användningsområde

Vill du måla om ditt hus fasad, ändra fasaden eller ändra taket i övrigt så behöver du söka bygglov. Om du vill ändra en befintlig byggnads användningsområde ska du också söka bygglov.

Du behöver söka bygglov om du vill ändra utseendet på din fastighets tak eller fasad, till exempel färg, material eller utseende. Det gäller även om du vill ändra befintliga eller sätta in nya fönster eller dörrar.

Några exempel på ändring av tak eller fasad:

 • om du vill byta takets eller väggarnas material och färg (vid färgbyte, tänk på att ta hänsyn till områdets befintliga karaktär)
 • om du vill sätta igen (ta bort) en dörr eller öppna upp för en ny.
 • om du vill sätta in nya fönster eller sätta igen dem. Det gäller både på tak och väggar.

Generellt krävs lov för att ändra tak eller fasad men reglerna kan skifta på olika områden. Hör därför av dig till Bygg- och miljöenheten, 0345-180 00, för att få veta vad om gäller för dig. Läs mer på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Exempel på kontrollplan, riskbedömning, checklistor och blanketter

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan/riskbedömning efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan/riskbedömning.

Om en byggnad har an­vänts till ett visst ända­mål kan du be­höva söka bygg­lov om du vill göra någon­ting helt annat i den.

Bygglov krävs vid väsentlig och varaktig ändring:

 • oavsett var en byggnad är placerad
 • oavsett om det är hela eller delar av byggnaden som påverkas
 • även i de fall ändringen är säsongsbetonad och avsedd att återkomma årligen
 • även om det inte görs några inredningsåtgärder.

Exempel på åtgärder som kräver bygglov:

 • från garage till lager
 • från lager och garage till plåtslageri och bilverkstad
 • inrättande av caférörelse i en villabyggnad
 • inrättande av billackeringsverkstad i ett garage
 • från lager till stormarknad
 • från fabrik till detaljhandel
 • från kiosksortiment till för­säljning av livs­medel på bensin­station.

Tänk på att det finns fler exempel på ändringar där du be­höver söka bygg­lov. Är du osäker på om du om­fattas av bygg­lovs­plikt? Kontakta Bygg- och miljöenheten, 0345-180 00, för att få veta vad om gäller för dig. Läs mer på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Undantag

Du behöver inte söka bygg­lov om du vill börja an­vända ett fritids­hus som en vanlig hel­års­bostad. En sådan ändring anses inte vara väsentlig.

Checklista

Kontakt

Telefontider bygglovshandläggare

Sommartider: Torsdag 25 juli, tisdag 30 juli och torsdag 1 augusti finns ingen bygglovshandläggare tillgänglig för telefonsamtal.

Tisdagar: kl. 13:00-15:00

Torsdagar: kl. 09:30-11:30

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan