Hylte kommun logotyp

Anmälnings- eller bygglovsbefriade åtgärder

Några åtgärder som ibland varken kräver lov eller anmälan kan i vissa fall vara altan, staket, spaljé, mur, pergola, solceller eller friggebod.

A - Altan

Du får bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadshus utan att söka bygg­lov. Dessa kriterier behöver då vara uppfyllda:

 • altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
 • altanen är inte högre än 1,8 meter
 • altanen placeras minst 4,5 meter från tomtgräns

Fler regler för altanbygge hittar du på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Undantag

Om altanen byggs närmre tomtgräns än 4,5 meter, förändrar husets utseende avsevärt eller om ditt bostadshus är särskilt värdefullt ur ett kulturhistorisk perspektiv kan bygglov krävas. Läs mer under åtgärder som kräver bygglov.

Exempel på kontrollplan och blanketter

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan.

B - Balkong, burspråk

Du får bygga en mindre balkong, burspråk eller upp­stickande byggnads­del på din bostad utan att söka bygg­lov. Dessa kriterier behöver då vara uppfyllda:

 • du bor i ett en- eller två­bostads­hus
 • inom detalj­planerat om­råde
 • får inte placeras närmare tomt­gräns än 4,5 meter (i så fall behövs grannens medgivande)
 • får inte byggas på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla
 • kräver inte bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Fler regler för balkong, burspråk eller uppåtstickande byggnadsdel hittar du på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Undantag

Du behöver ansöka om bygglov om du ska glasa in en befintlig balkong. Läs mer under åtgärder som kräver bygglov.

Exempel på kontrollplan och blanketter

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan.

C - Carport

Om du bor utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse behöver du inte ha bygglov för att göra en carport. Carporten får dock inte vara större än 50% av ditt en- eller tvåbostadshus totala byggnadsarea. Carporten får inte heller vara större än 50 kvadratmeter.

Undantag

Inom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse måste du ha bygglov för att bygga en carport. Läs mer om vad som gäller under åtgärder som kräver bygglov.

Exempel på kontrollplan,checklistor och blanketter

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan.

F - Friggebod

Du behöver varken an­mäla eller söka bygg­lov för friggebod. Har du ett befintligt bostads­hus får du bygga en fri­stående friggebod som är upp till 15 kvadrat­meter och en högsta totalhöjd på 3 meter. Totalhöjden räknas från markens medelnivå intill byggnaden.

Du får bygga flera friggebodar, men den sammanlagda byggnadsarean för alla friggebodar på fastigheten får inte vara större än 15 kvadratmeter.

En friggebod skall placeras minst 4,5 meter från tomtgräns om du inte har din grannes godkännande.

Fler regler för att bygga friggebod hittar du på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

G - Garage

Om du bor utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse behöver du inte ha bygglov för att bygga ett garage. Garaget får dock inte vara större än 50% av ditt en- eller tvåbostadshus totala byggnadsarea, men får inte heller vara större än 50 kvadratmeter.

Undantag

Inom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse måste du ha bygglov för att bygga ett garage. Utanför detaljplanerat område kan det krävas ett bygglov om du bygger större än 50% per 50 kvm. Läs mer om vad som gäller under åtgärder som kräver bygglov.

Exempel på kontrollplan, checklistor och blanketter

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan.

K - Komplementbyggnad

Utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse får du uppföra mindre byggnader/komplementbyggnader utan bygglov eller bygganmälan. Dessa får inte vara större än 50% av ditt en- eller tvåbostadshus totala byggnadsarea, men får inte heller vara större än 50 kvadratmeter.

Undantag

Inom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse måste du göra en bygganmälan eller ett bygglov för att uppföra en komplementbyggnad. Utanför detaljplanerat område kan det krävas ett bygglov om du bygger större än 50% per 50 kvm. Läs mer om vad som gäller under attefallshus eller komplementbyggnad på åtgärder som kräver anmälan eller bygglov.

Exempel på kontrollplan och blanketter

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan.

M - Mur

Följande åtgärder kräver varken bygglov eller anmälan:

 • Stödmur eller fristående mur, max 0,5 meter hög.
 • Staket, max 1,10 meter högt.
 • Häck eller annan växtlighet.
 • Stängsel och grindar som är helt genomsiktliga. Till exempel trådstängsel av flätad metalltråd.
 • Spaljé som är helt genomsiktlig och har en mycket gles konstruktion. Där syftet är att vara stöd för växtlighet.
 • Skyddad uteplats inom 3,6 meter från din bostad, tillåten maxhöjd på skyddet är 1,8 meter.

Undantag

Murar över 0,5 meter, staket eller plank som är högre än 1,10 meter, uppförande av skyddad uteplats som ligger närmare än 4,5 meter från tomtgräns, där berörda grannar inte gett sitt medgivande är alla exempel på åtgärder som kräver bygglov. Läs mer under åtgärder som kräver bygglov.

Tänk på följande gällande trafiksäkerhet:

 • Använd gärna växter som insynsskydd i stället för plank eller mur. Det kräver inte lov.
 • Max 80 centimeter hög mur/häck vid korsning eller utfart från tomten.
 • 80 centimeter i höjd gäller 2,5 meter åt sidan från utfart,
 • och 10 meter åt varje håll om du har en hörntomt mot en korsning.

Exempel på kontrollplan, checklistor och blanketter

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan.

P - Pergola

En pergola är en konstruktion som ofta består av ett mycket glest ”tak” som bärs upp av ben i hörnen. Pergolan används till exempel som växtstöd, där växternas bladverk efter en tid bildar ett skydd. En pergola kräver vanligtvis varken bygglov eller anmälan.

Undantag

Om du placerar pergolan så att den är förankrad i en byggnad eller förser din pergola med någon form av tak, såsom markis eller segelduk, behöver du söka bygglov.

Ibland hamnar en åtgärd i gränslandet och det kan vara svårt att avgöra om den ska ses som plank, staket, spaljé eller pergola. Kontakta Bygg- och miljöenheten, 0345-180 00, om du är osäker.

S - Skyltar, skärmtak, solceller, spaljé

Följande skyltar kräver inte bygglov:

 • en skylt vars area är högst 1,0 m2,
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor,
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2,
 • en skylt inomhus,
 • valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning,
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90), och
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300)

Undantag

För att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov. Läs mer om vad som gäller under åtgärder som kräver bygglov.

Exempel på kontrollplan.checklistor och blanketter

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Använd därför blanketten nedan för att anpassa din egen kontrollplan.

Bygglov eller anmälan krävs inte för att uppföra skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller en entré om den sammanlagda ytan täcker högst 15 kvadratmeter.

För att bygga ett skärmtak utan bygglov krävs att:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • skärmtaket får högst vara 15 kvadratmeter
 • det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
 • skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns
 • skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Checklista

Ingen anmälan eller ansökan om bygglov behövs för uppförande av solceller om dessa kriterier uppfylls:

 • de monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de följer samma form som byggnaden
 • de är fristående på marken
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Undantag

En byggnad som är särskilt värdefull ur kulturhistoriskt intresse kräver bygglov. Solceller kräver även bygglov om bygggnaden ligger i ett område med detaljplan och områdesbestämmelser där det står att bygglov krävs. Läs om fler undantag som kräver bygglov under åtgärder som kräver bygglov.

Kontakta Bygg- och miljöenheten, 0345-180 00, om du är osäker på vad som gäller för dig.

För att uppföra en spaljé behöver du inte söka bygglov. En spaljé är mer genomsiktlig än ett staket, minst 75% genomsiktlighet. Transparenta material (exempelvis glas) räknas inte som genomsiktlig eftersom materialets hela yta bildar en synbar volym.

Ska du bygga spaljé som ska stå på eller alldeles intill tomtgränsen bör du ha grannens medgivande.

Vid bedömningen om en åtgärd behöver bygglov gör Bygg- och miljöenheten en samlad bedömning av konstruktionens höjd, längd, utförande och beständighet, genomsiktlighet, utformning, omgivningspåverkan, placering och ändamål.

U - Uteplats

Om du ska bygga en skyddad uteplats med exempelvis en hög mur eller plank som skydd behöver du inte alltid söka bygglov.

För att bygga skyddad uteplats utan bygglov krävs:

 • att uteplatsen måste finnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • att höjden på skyddet får vara max 1,8 meter mätt från marken.

Undantag

Om du ska glasa in befintlig uteplats, bygga högre än 1,8 meter skydd runt uteplatsen, eller om du bygger uteplatsen närmre än 4,5 meter ifrån tomtgräns och inte har fått grannars medgivande behöver du söka bygglov. Läs mer under åtgärder som kräver bygglov.

Kontakt

Telefontider bygglovshandläggare

Tisdagar: kl. 13:00-15:00

Torsdagar: kl. 09:30-11:30

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan