Hylte kommun logotyp

Våra grundskolor

Här listar vi vilka grundskolor som finns i Hylte kommun, samt information om fritidshem.

Öppettider fritidshem

Kommunens fritidshem har öppet mellan klockan 06:00-18:00, men andra tider kan förekomma för enskilda verksamheter. Se respektive fritidshem för aktuella tider. Du kan ansöka om omsorg fram till kl. 21.30.

Den 1 augusti 2022 infördes nya bestämmelser om användningen av mobiltelefoner i skolan. Genom de nya bestämmelserna i Skollagen (2010:800) 5 kap. 4 a–e §§ har lärare, rektorer och övrig personal ökade möjligheter att omhänderta mobiltelefoner i olika situationer.

Omhänderta mobiltelefoner
Av 5 kap. 4 b § framgår att rektor, en lärare eller en handledare som avses i 21 kap. 13 § får omhänderta mobiltelefoner eller annan elektronisk kommunikationsutrustning för att förebygga störningar i undervisningen. Det kan till exempel vara fallet i omklädningsrum där elever riskerar att bli utsatta för fotografering eller filmning i intima situationer. Det är ofta inte fråga om något långt omhändertagande, mobiltelefonen ska lämnas tillbaka direkt efter lektionen, 5 kap. 4 c §. För att mobilen ska få omhändertas måste den ligga öppet på en bänk eller stol, om eleven håller den i handen måste hen tillåta att den samlas in. Detta eftersom det kan anses som ett intrång i den personliga integriteten. Mobiler som förvaras i väskor, skåp eller klädesplagg får inte samlas in.

Rektorns beslut
Rektor får besluta att mobiltelefoner ska samlas in vid varje skoldags början. I sådana fall ska föremålet återlämnas senast vid varje skoldags slut. Det framgår av 5 kap. 4 d §. Undantag kan dock ges om de behövs vid undervisningen eller utgör extra anpassningar eller särskilt stöd. Rektorns beslut får gälla högst ett år i taget. Oavsett om rektor vill fatta ett sådant beslut eller inte ska rektor ta fram rutiner för hanteringen av omhändertagande av mobiltelefoner. Det framgår av 5 kap. 4 e §. Rutiner kommer delges vårdnadshavare och elever.

Användningen av mobiltelefoner
Användningen av mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning kan begränsas under lektionstid, det framgår av 5 kap. 4 a §. Begreppet ”annan elektronisk kommunikationsutrustning” omfattar alla former av digitala föremål eller verktyg som elever kan använda som till exempel smarta klockor, surfplattor och andra digitala medier. Om det finns särskilda skäl får rektor eller lärare besluta att en elev får använda en mobiltelefon. Det gäller om det finns medicinska skäl eller om vårdnadshavare behöver kunna nå eleven vid en viss tidpunkt. Det finns också möjlighet för en elev att få ha mobiltelefonen som ett hjälpmedel för stöd eller särskilt stöd.

Karta över grundskolor och fritidshem