Hylte kommun logotyp

Kommunfakta

Hylte landskommun bildades 1952 genom en sammanslagning av de dåvarande kommunerna Färgaryd, Långaryd och Femsjö. Den nuvarande kommunen bildades i sin tur 1974 genom en sammanslagning av dåvarande Hylte kommun, Torups kommun och (större delen av) Unnaryds kommun.

Bild: En karta som visar kommunens större orter.

Orter i kommunen (och kartor)

Centralorten har växt upp kring pappersbruket vid Nissan. Utöver en handel av olika slag rymmer samhället även bibliotek, bio, vårdcentral, folktandvård, sporthall med bad, idrottsplats, paddelhall, motionsslingor och vandringsleder.

På orten finns även Elias Fries skola som är välkänd för sin ekologiska framtoning och unika utomhuspedagogik. Idag bor det cirka 4070 personer i tätorten Hyltebruk.

Kommunens näst största samhälle ligger vackert beläget vid Sjögårdssjön och erbjuder utmärkta kommunikationer. Här passerar både järnvägen Halmstad–Nässjö och riksväg 26 mellan Halmstad och Jönköping.

För fritidsaktiviteter finns idrottsplats, gymnastikhall, tennisbanor, motionsspår och skidbacke med lift. I utkanten av orten finns det fina Bosgårdsfallet, som är ett 11 meter högt vattenfall. I dagsläget bor det cirka 1275 personer i tätorten Torup.

Här gick den gamla gränsen mellan Sverige och Danmark och idag är det gränsen mellan Halland och Smålands landskap. Här ligger den vackra 18-håls golf-banan Rydö GK och Hylte ryttarförenings ridsportsanläggning på Rydö Gård. I den vackra miljön kring Knystaforsen finns två restauranger, ett fik och fina vandringsmöjligheter. Det bor cirka 410 invånare i tätorten Rydöbruk.

Låg- och mellanstadieskolan har ett 50-tal elever och här finns förskola, fritids och en gymnastikhall som tillhör skolan. Närmaste matbutik hittar du i Torup, cirka tio minuters bilfärd från Rydöbruk. Här stannar även tåget mellan Halmstad och Nässjö.

Byn ligger vackert beläget precis vid kommungränsen mot Halmstad kommun, ett stenkast från riksväg 26. Byn var förr ett stort trävirkescentrum och under 1800-talet och början av 1900-talet flottades stora mängder virke via Nissan från Småland.

Än idag flyter Nissan genom bygden. Strömmarna driver idag vattenkraftverket i Fröslida som byggdes 1983. I dag bor det cirka 50 personer i Fröslida.

I den sjörika östra delen av kommunen har Unnaryd, med sin vackra landsbygd, utvecklats till ett viktigt centrum för turism och entreprenörskap. På orten finns en förskola, fritidshem och låg- och mellanstadieskola med ett 100-tal elever. För fritiden finns även en sporthall, bibliotek, fotbollsplaner, tennisbana, boulebana och en stark hantverkstradition.

Unnaryd kan även stoltsera med en egen badstrand mitt i samhället samt en skidbacke med lift.
Här finns också fina möjligheter till lokal mat och småskalig shopping. Idag bor det cirka 780 personer i tätorten Unnaryd.

Ett gammalt stationssamhälle med stolt järnvägshistoria. Under 1900-talets första hälft var Landeryd en viktig järnvägsknut och i samhället finns än idag en aktiv tågförening som i september varje år anordnar Tågdagarna i Landeryd, tagdagarna.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här stannar även tåget Halmstad–Nässjö.

Det finns också låg- och mellanstadieskola som rymmer drygt 100 elever, förskola, idrottsplats, motionsslinga och en föreningsdriven fritidsgård. Det bor cirka 400 personer i tätorten Landeryd.

Byarna ligger i en vacker kulturbygd utmed den gamla färdvägen Nissastigen. Långaryd var förr ett viktigt hantverks- och handelscentrum. Samhället har ett äldreboende, idrottsplats, bygdegård och andra samlingslokaler. Traktens föreningar ordnar evenemang så som marknader, läger, släktträffar och hemvändardagar.

Idag finner ni en lugn och trivsam boendemiljö här, med knappt tio minuters bilfärd till servicen i centralorten Hyltebruk. De yngsta barnen i byn går på förskola i Landeryd och de äldre skolbarnen åker skolbuss till skolan i Landeryd och senare högstadiet, Örnaskolan i Hyltebruk.

Småorten Långaryd har cirka 60 invånare medan småorten Nyby har cirka 50 invånare.

I dalgången där Västerån och Österån förenas till Kilan ligger det halländska jordbruks- och industrisamhället Kinnared. De största företagen finns inom sågverk, bilindustri och wellpapp.

I tätorten finns matbutik, låg- och mellanstadieskola, gymnastikhall och en nyrenoverad förskola. Här stannar också tåget mellan Halmstad och Nässjö.

Idag bor det cirka 320 personer i tätorten Kinnared.


Den halländska orten Drängsered är känt för sitt rika musikliv. Byn som inramas av ett välskött odlingslandskap, är dessutom hemvist för Cirkus Olympia, en av Sveriges mest framgångsrika cirkusar.

Här finns bygdegård, bed & breakfast med gårdbutik samt ett aktivt föreningsliv. Sommartid samlas man för lata dagar på stranden vid Hålsjön. Barnen går i en småskola i den närbelägna orten Kinnared. Närmaste matbutik hittar du i Kinnared eller i Torup.

Drängsered är en småort med cirka 115 invånare.

Den halländska orten Brännögård är känd för sin framgångsrika wellpappindustri. I det lilla samhället ligger också välbesökta Brännögård Folkets park där många trevliga evenemang anordnas.

Brännögård är beläget i mellan Torup och Kinnared. Barnen skjutsas med skolbuss till låg- och mellanstadieskolan i Kinnared eller högstadiet i centralorten Hyltebruk. Närmaste matbutik hittar du i Kinnared eller i Torup.

Brännögård är en småort med cirka 125 invånare.

Den småländska kyrkbyn Femsjö och dess vackra omgivning är av riksintresse för naturvården. Den samlade bymiljön med kyrka, naturskola, kyrkstallar, prästgård och övrig bebyggelse är belägen i ett välskött kulturlandskap av stort värde.

Här levde mykologins fader Elias Fries och skolan från 1800-talet nyttjas än idag som "naturskola" av skolbarn från hela kommunen. Sammanhållningen i byn är god vilket medfört att många barnfamiljer valt att bosätta sig där.

Från kyrkbyn tar sig barnen med skolbuss till skolan i Hyltebruk. I Femsjö distrikt bor för tillfället cirka 190 personer. Från Femsjö by tar det cirka 15 minuter med bil till samhällsservicen i centralorten Hyltebruk.

Befolkningsutveckling i kommunen

År (månad)

Antal invånare

2022 (november)

10 483

2021 (november)

10 628

2020 (november)

10 667

2019 (november)

10 821

Hylte kommuns historia

Mycket har hänt sedan människor först kom till denna trakt för cirka 8000-9000 år sedan. De tog sig hit via Nissans och Lagans vattenvägar, lockade av naturen och de viltrika skogarna. Än idag är det naturen och lugnet som lockar människor att bosätta sig här.

Ån Nissan och riksväg 26, Nissastigen, har transporterat både gods och människor genom århundraden. Bland annat reste drottning Kristina på Nissastigen på sin väg till Rom 1654. Långaryds prästgård och ett av gästgiverierna i trakten fick härbärgera drottningen.

Industriellt har utvecklingen i kommunen gått snabbt. Det började med ett järnbruk i Rydöbruk i mitten på 1700-talet. År 1907 bildades pappersbruket Hyltebruks AB och togs i drift två år senare. Centralorten Hyltebruk byggdes upp kring bruket och år 1909 började samhället ta form med arbetarbostäder, skolor och butiker. Arbetskraft hämtades såväl från Tyskland som övriga delar av landet och företaget lockade med såväl boende som högre lön än brukligt.

När även järnvägen drogs genom bygden ökade utvecklingen väldigt snabbt. Med tiden kunde trakten även stoltsera med sågverk, gjuterier och snickeri- och metallföretag.

Begreppet kommun infördes i Sverige den 1 januari 1863 när 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft. Det ansvar som socknarna innan dess haft delades då mellan en borglig kommun (landskommun) och en kyrklig kommun (församling). Inom det område som idag utgör Hylte kommun fanns det då åtta socknar som var och en blev till en landskommun. Därmed bildades följande kommuner:

 • Drängsereds landskommun (Hallands län)
 • Kinnareds landskommun (Hallands län)
 • Torups landskommun (Hallands län)
 • Femsjö landskommun (Jönköpings län)
 • Färgaryds landskommun (Jönköpings län)
 • Jälluntofta landskommun (Jönköpings län)
 • Långaryds landskommun (Jönköpings län)
 • Södra Unnaryds landskommun (Jönköpings län)

Vid kommunreformen 1952 minskade antalet kommuner i Sverige från ca 2500 till knappt 1000. Små kommuner på landet slogs samman till större "storkommuner". I Hylte bildades det tre "storkommuner".

 • Torups landskommun. Drängsered, Kinnared och Torup bildade en gemensam kommun.
 • Hylte landskommun. Färgaryd, Långaryd och Femsjö förenades till en kommun.
 • Unnaryds landskommun. Jälluntofta, Södra Unnaryd och Bolmsö bildade tillsammans en kommun.

Antalet kommuner minskade under 1960- och 1970-talet och samtidigt avskaffades de tidigare kommunala begreppen stad, köping respektive landskommun och samtliga kommuner fick benämningen kommun. 

1971 överfördes större delen av Bolmsö församling (själva Bolmsön) i dåvarande Unnaryds kommun till Ljungby kommun i Kronobergs län samtidigt som en mindre del av församlingen (norr om Bolmen) överfördes till Värnamo kommun.

Torups kommun, Hylte kommun och större delen av Unnaryds kommun (Jälluntofta och Södra Unnaryds församlingar) förenades till en ny gemensam kommun år 1974. Även en mindre del av vad som tidigare varit Lidhults kommun överfördes till den nya kommunen. Den återstående fastlandsdelen av Bolmsö församling överfördes till Gislaveds kommun och förblev i Jönköpings län.

Eftersom hallandskommunen Torup hade tillhört Hallands län medan smålandskommunerna Hylte och Unnaryd hade tillhört Jönköpings län, behövdes ett länsbyte för att den nya kommunen skulle kunna bli till. Hylte och Unnaryd skulle därför byta län och den nya Hylte kommun skulle tillhöra Hallands län. Detta är anledningen till att en stor del av dagens kommun, inklusive centralorten Hyltebruk, ligger i Småland, men tillhör Hallands län.

Den traditionella gränsen går rakt igenom dagens Rydöbruk, markerad av det historiska gränsmärket som utgörs av Knysta hall. Innan Halland blev svensk var detta riksgränsen mellan Sverige och Danmark.

Faktaruta

Yta: Totalt 1046,6 km²

Antal invånare: ca 10 400

Befolkningstäthet: 11,53 invånare per km² land

Län: Hallands län (sedan 1974)

Landskap: Halland och Småland

Centralort: Hyltebruk

Tätorter: Hyltebruk, Torup, Unnaryd, Rydöbruk, Landeryd och Kinnared

Småorter: Brännögård, Drängsered, Långaryd och Nyby

Distrikt: Torup, Kinnared, Drängsered, Färgaryd, Långaryd, Femsjö, Södra Unnaryd och Jälluntofta

Församlingar: Torup, Färgaryd, Långaryd, Femsjö och Unnaryd

Största sjö: Bolmen, 173 km²

Största ö: Storö, Tira öar, Bolmen, 0,22 km²

Högsta punkt: Ölmesberg, Jälluntofta distrikt, Småland (237,9 meter över havet) Den högsta punkten i Hallands län.

Lägsta punkt: Nissaströmsdammen, Nissan, ca 1 km sydväst om Boås, Torups distrikt, Halland (55,8 meter över havet)

Nordligaste punkt: Nissan, ca 2 km norr om Boarp, Långaryds distrikt, Småland (57° 6′ 50″)

Sydligaste punkt: Mogölsmyren, ca 2 km söder om Torsaberga, Femsjö distrikt, på gränsen mellan Halland och Småland (56° 49′ 25″) Här möts de tre kommunerna Hylte, Halmstad och Ljungby.

Västligaste punkt: Kommungränsen ca 1 km väster om Åsebol, Drängsereds distrikt, Halland (12° 49′ 16″)

Östligaste punkt: Kommungränsen genom sjön Bolmen vid Tira öars naturreservat, ca 3 km öster om Möllekvarn, Södra Unnaryds distrikt, Småland (13° 41′ 37″). Den östligaste punkten i Hallands län.

Östligaste punkt på land: Östra udden, Storö, Tira öar (13° 41′ 9″)

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan