Hylte kommun logotyp

Hygienisk verksamhet

En verksamhet som erbjuder hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta måste anmälas till kommunen. Exempel på hygieniska behandlingar är fotvård, akupunktur, microneedling, piercing, tatuering och kosmetisk tatuering. Kravet gäller även exempelvis barbering, nagelskulptering och liknande behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument.

Anmälan

Du ska göra en anmälan om du startar en verksamhet som använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg, rakkniv mot hud, håltagningspistol, andra stickande eller skärande verktyg. De krav som ställs på hygienisk verksamhet gäller även när du besöker kunder i hemmet eller på arbetsplatser.

Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för blodsmitta, nu gäller det även för ”annan smitta”, det vill säga alla som använder stickande och skärande verktyg mot hud (även om det inte förekommer blod) och som innebär smitta med andra mikroorganismer (bakterier, virus och svampar) än de som inkluderas i ”blodsmitta”.

Du ska alltid göra en anmälan när du:

  • startar ny verksamhet eller tar över en befintlig verksamhet
  • byter lokal eller på annat sätt förändrar din verksamhet
  • säljer din verksamhet eller upphör med verksamheten.

Anmäl lokal för din verksamhet

En lokal som används för yrkesmässig hygienisk verksamhet bör placeras, utformas och skötas så att risken för olägenheter för människors hälsa begränsas. Läs mer om detta under anmälan av lokaler.

  • Innan du gör din anmälan är det bra att känna till lagar, regler och andra krav som ställs på dig. Läs om detta i Socialstyrelsens allmänna råd. Länk till annan webbplats.
  • Lokalen ska vara anpassad för din verksamhet och det ska vara tillåtet enligt detaljplanen att bedriva yrkesmässig verksamhet i fastigheten.

Verksamheter som inte behöver anmälas

Hygieniska behandlingar som inte behöver anmälas är exempelvis hårvård, sjukgymnastik, massage, annan kroppsvård och vissa skönhetsbehandlingar. Miljöbalkens regler gäller dock ändå, till exempel kravet på egenkontroll.

Hantera farligt avfall

En hygienverksamhet kan ha stickande och skärande avfall, till exempel kanyler, nålar och skalpellblad. Dessa ska hanteras med försiktighet och avfallet ska hanteras separat och förpackas så att ingen kan skada sig i hanteringen av avfallet. Lämna avfallet till bemannad återvinningsstation. Även lysrör, batterier och färgrester sorteras som farligt avfall.

Läs mer om hantering av farligt avfall här.

Avgift för tillsyn och handläggning

Samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöenhet har ansvaret för tillsyn av hälsoskyddet inom Hylte kommun. Tillsynen är till för att undanröja och förebygga olägenheter för människors hälsa.

Krav, rapporter och egenkontroller

Du som driver en hygienisk verksamhet har ett ansvar att kontrollera din verksamhet. Detta för att minska riskerna för att sprida smitta och allergi till dina kunder, minska verksamhetens miljöpåverkan och öka säkerheten för både kunder och personal.

Läs mer om egenkontroll här

Kontakt

Näringslivsansvarig

Camilla Johansson

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan