Hylte kommun logotyp

Egenkontroll

Du som driver en hygienisk verksamhet har ett ansvar att kontrollera din verksamhet. Detta för att minska riskerna för att sprida smitta och allergi till dina kunder, minska verksamhetens miljöpåverkan och öka säkerheten för både kunder och personal. Verksamheter som inte innebär någon smittorisk och därför inte är anmälningspliktiga som till exempel frisörer och massörer omfattas också av miljöbalkens grundkrav på egenkontroll.

Anmälspliktig verksamhet

För dig som använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg, rakkniv mot hud, håltagningspistol, andra stickande eller skärande verktyg i din verksamhet och omfattas av anmälningsplikt.

Din egenkontroll bör innehålla

Risker

Du ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Utifrån bedömningen ska du upprätta rutiner och vidta åtgärder för att minska riskerna. Riskbedömningen ska även omfatta rutin vid allvarlig incident eller olycksfall.

Ansvar

Det ska finnas dokumenterat vem eller vilka i verksamheten som är ansvariga för de frågor som regleras av miljöbalken. Om det finns flera verksamheter i lokalerna bör det finnas uppgifter om hur ansvaret är fördelat mellan er. Ni bör även ha en tydlig ansvarsfördelning mellan er och fastighetsägaren.

Dokumentation

Verksamhetens egenkontroll ska vara dokumenterad och kunna visas upp på begäran av miljöförvaltningen. Riskbedömning, ansvarfördelning, rutiner, resultat av undersökningar samt vidtagna åtgärder ska ingå.

Utformning av kontrollen

Omfattningen och utformning av egenkontrollen ska vara anpassad till verksamheten. För att kunna bedöma riskerna behöver du kunskap om hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljön. Du ska också känna till vilka regler och lagar som gäller.

Det ska finnas skriftliga rutiner för att fortlöpande kontrollera att inredningen och utrustningen i verksamheten hålls i gott skick. Exempel på skriftliga rutiner finns nedan:

 • Rutiner för hygien och smittskydd i samband med behandling.
 • Rutiner för personalens handhygien och arbetskläder.
 • Rutiner för tvättning av verksamhetens textilier.
 • Rutin för hantering och uppföljning av klagomål.
 • Kontroll av ventilation och tillräckliga luftflöden.
 • Hantering och förvaring av kemiska produkter inklusive kosmetiska och hygieniska produkter. Förteckning och säkerhetsdatablad för de produkter som används i verksamheten. Korrekt märkning. Rutin för att kontrollera och byta ut produkter som kan medföra risker för människors hälsa eller miljön.
 • Hantering och förvaring av olika avfall som uppkommer i verksamheten, bland annat farligt avfall.
 • Kontroll av varmvattentemperatur.
 • Underhåll av lokal.
 • Information till kund vid behandling om eventuella smittrisker och biverkningar.
 • Städschema och städinstruktioner för lokalerna.
 • Hygien-, smittskyddsrutiner och skötselråd för utrustning och instrument. Kontroll av smittreningsmetod.

Lokal för hygienisk behandling

Lokalen bör inte användas till annan verksamhet än den är avsedd för (inte till personalrum eller omfattande försäljningsverksamhet). En hygienlokal i anslutning till bostaden bör planeras så att varken lokalen eller bostaden fungerar som genomgångsrum.

Inredning av lokalen

Golv, väggar, tak och inredning ska vara lätta att rengöra. Se nedan:

 • Arbetslokalen ska ha ett tvättställ med varmt och kallt vatten, flytande tvål och engångshanddukar.
 • Det ska finnas tillräckligt med förvaringsutrymmen i lokalen för redskap, material och smutstvätt.
 • Sterila och rena produkter ska förvaras torrt, dammfritt och väl separerat från smutsigt material och annan verksamhet.
 • Tvättning av till exempel handdukar godtas i lokalen om det finns avskilt utrymme för tvätt och torkning. Tvättningen ska göras i minst 60 °C i de fall materialet tillåter det.
 • Lämplig plats ska användas för rengöring och desinficering av redskap.
 • Lokalen ska ha en god ventilation med luftflöden anpassade för verksamheten.
 • Temperaturen i lokalen bör ligga inom riktvärdet 20-24°C.
 • Lokalen ska ha tillgång till toalett. Lokaler med fler än fyra behandlingsplatser bör förses med en separat kundtoalett som utrustas med engångshanddukar och tvål.
 • Det ska finnas utslagsvask för behandlingsvatten i behandlingsutrymmet alternativt fri passage till utslagsvask i städutrymmet.
 • Det ska finnas ett ventilerat städutrymme med utslagsvask.

Icke anmälspliktig verksamhet

För dig som har en verksamhet som utför hygieniska behandlingar som exempelvis hårvård, sjukgymnastik, massage, annan kroppsvård och vissa skönhetsbehandlingar och inte behöver anmäla din verksamhet.

Din egenkontroll bör innehålla:

Risker, rutiner, regler och lagar

För att kunna bedöma riskerna i er verksamhet behöver du kunskap om hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljön. Du ska känna till vilka regler och lagar som gäller. Omfattningen och utformning av egenkontrollen kan då anpassas till er verksamhets behov. Rutiner för att fortlöpande kontrollera att inredningen, utrustningen och lokalen i helhet hålls i gott skick är viktigt. Förslagsvis innehåller egenkontrollen:

 • Rutiner för användning, tvättning samt förvaring av arbetskläder.
 • Hygienrutiner, smittskyddsrutiner och rutiner för personalens handhygien.
 • Underhåll av lokal.
 • Hantering och förvaring av kemiska produkter inklusive kosmetiska och hygieniska produkter.
 • Städschema och städinstruktioner för lokalerna.
 • Kontroll av ventilation och tillräckliga luftflöden.
 • Information till kund vid behandling om eventuella smittrisker och biverkningar.
 • Förteckning och säkerhetsdatablad för de produkter som används i verksamheten. Korrekt märkning.
 • Rutin för att kontrollera och byta ut produkter som används i verksamheten. Korrekt märkning.
 • Hantering och förvaring av olika avfall som uppkommer i verksamheten.
 • Rutiner för tvättning av verksamhetens textilier.Rutin för hantering och uppföljning av klagomål.
 • Rutiner för hygien och smittskydd i samband med behandling.

Ansvar

Vem eller vilka i verksamheten som är ansvariga för de frågor som regleras av miljöbalken och er egenkontroll. Ansvarsfördelningen mellan er och fastighetsägaren, här är det viktigt att beakta vem som har rådighet över att utföra åtgärder på eller i lokalen.

Lokal för hygienisk behandling

Lokalen bör inte användas till annan verksamhet än den är avsedd för (inte till personalrum eller omfattande försäljningsverksamhet). En hygienlokal i anslutning till bostaden bör planeras så att varken lokalen eller bostaden fungerar som genomgångsrum.

Inredning av lokalen

Golv, väggar, tak och inredning ska vara lätta att rengöra. Se nedan:

 • Tvättning av till exempel handdukar godtas i lokalen om det finns avskilt utrymme för tvätt och torkning. Tvättningen ska göras i minst 60 °C i de fall materialet tillåter det.
 • Temperaturen i lokalen bör ligga inom riktvärdet 20-24°C
 • Det bör finnas ett ventilerat städutrymme med utslagsvask.
 • Lokalen ska ha tillgång till toalett. Lokaler med fler än fyra behandlingsplatser bör förses med en separat kundtoalett som utrustas med engångshanddukar och tvål.
 • Lokalen ska ha en god ventilation med luftflöden anpassade för verksamheten.
 • Det ska finnas tillräckligt med förvaringsutrymmen i lokalen för redskap, material och smutstvätt.
Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan