Hylte kommun logotyp

Anmälan av lokaler

Enligt lag är det anmälningsplikt av lokaler som ska användas för vissa verksamheter. Det handlar om hygienisk verksamhet, en verksamhet som exempelvis driver tatueringsstudio eller ger akupunkturbehandling. Ytterligare verksamheter som bassängbad och skolor kräver också anmälan av lokaler.

Krav på anmälan i dessa verksamheter

Hygienisk verksamhet Länk till annan webbplats.

Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Bassängbad Länk till annan webbplats.

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.

Skolor Länk till annan webbplats.

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola

Anmälan

Du som verksamhetsutövare har huvudansvaret för att anmälan görs och anmälan ska lämnas in innan verksamheten startar. Syftet med anmälan är att samhällsbyggnadsnämndens bygg- och miljöenhet ska ha möjlighet att granska verksamheten innan den startar för att förhindra att människors hälsa och miljön tar skada.

En anmälan ska, förutom anmälningsblanketten, innehålla följande uppgifter:

  • Situationsplan på fastigheten
  • Ritning av lokalen
  • Beskrivning av ventilation med luftmängder - ventilationsritning eller luftflödesprotokoll
  • Egenkontrollprogram

Om ingen anmälan görs

Om anmälan inte görs till bygg- och miljöenheten innan verksamheten startar får verksamhetsutövaren betala en miljösanktionsavgift på 1000–10 000 kronor, beroende på vilken typ av verksamhet det gäller. För solarier tas inte en miljösanktionsavgift ut, i stället kan en åtalsprövning bli aktuell. Verksamheten måste skyndsamt anmälas till samhällsbyggnadsnämnden och ärendet handläggs enligt ovan.

Inspektion av lokal

När handlingarna kommit in kontaktar vi dig för att boka tid för en inspektion. Vid inspektionen granskar vi lokalen och diskuterar verksamheten med dig. Ifall något behöver åtgärdas bestämmer vi gemensamt en tid där detta kan vara klart. Vi kan kan välja att acceptera verksamheten i dess nuvarande utformning, lämna råd, begära komplettering av anmälan, kräva åtgärder eller förbjuda verksamheten. Efter inspektionen görs en bedömning, ett beslut fattas och en handläggningsavgift tas ut i enlighet med kommunfullmäktiges taxebeslut.

Behövs bygglov eller bygganmälan?

I vissa fall krävs bygglov/bygganmälan när en lokal ska tas i bruk eller vid ändrad användning. Kontakta samhällsbyggnadskontorets plan- och byggenhet för ytterligare upplysningar. Räddningstjänsten ska också kontaktas. De går igenom lokalen och ser till att den uppfyller brandsäkerhetskraven.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan