Hylte kommun logotyp

Översiktsplan

Varje kommun har en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta och redovisar hur kommunen ser på en hållbar utveckling. Planen är vägledande för övrig planering och är till för exempelvis lokalisering av bostäder, arbetsplatser och service i kommunen.

Översiktsplan i Hylte kommun

Hylte kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i december 2019. Översiktsplanen behandlar många olika frågor som berör framtida bebyggelseutveckling, kommunikationer och användning av mark och vatten i kommunen som helhet. Planen anger vilka prioriteringar kommunen vill göra och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar samhällsutveckling. Översiktsplanen formulerar strategier och ger vägledning för arbetet med att utveckla Hyltes attraktivitet som boende- och näringslivskommun.

Översiktsplanen består av en huvudhandling och en kartbilaga. I huvudhandlingen ingår också kommunfullmäktiges beslut om antagande och länsstyrelsens granskningsyttrande.

En fördjupning av översiktsplanen upprättas när det krävs ökad detaljeringsgrad inom ett visst geografiskt område. Ett tillägg kan göras till översiktsplanen om det krävs mer kunskap inom en särskild planeringsfråga.

Planeringsstrategi

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan och som ett verktyg för detta ska en planeringsstrategi tas fram varje mandatperiod. Kommunfullmäktige har den 7 maj 2024 antagit en planeringsstrategi för mandatperioden 2022-2026.

Strandskyddsplan - tillägg till översiktsplanen

Hylte kommun har tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen - landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS. I denna pekas de områden ut som är lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära läge, där dispens från strandskyddet kan prövas. LIS-planen gäller bara i de delar som inte ändrats i översiktsplanen. Det är därför viktigt att alltid använda den tillsammans med översiktsplanen.

Dispens från strandskyddet

Dispens från strandskyddet ges enligt "särskilda skäl" som anges i Miljöbalken. Inom utpekade LIS-områden är det möjligt att söka dispens från strandskyddet och ange det "särskilda skälet" landsbygdsutveckling. Vid prövningen beaktas då även om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.

Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder, får man istället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Strandskyddets intressen måste fortfarande beaktas, till exempel att staket eller gångväg åtskiljer tomtplatser från vattnet för att tillgängliggöra det för det rörliga friluftslivet och att byggnationen inte äventyrar viktiga naturvärden.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan