Hylte kommun logotyp

Bidrag och stöd

Det finns flera olika stöd att söka för idrottsföreningar, arrangera kulturevenemang eller andra typer av kulturinitiativ. Nedan kan du läsa mer om de olika bidragen och stöden som går att söka.

Föreningsbidrag

Bidrag utgår till idrottsförening som avser att göra investeringar på egna anläggningar eller i sin verksamhet. Bidragets storlek grundas på det man i ansökan presenterar och vill genomföra nästkommande år.

Bidraget ska underlätta och stimulera föreningar att utbilda ledare för sin verksamhet och avser dem som redan är ledare eller kommer att arbeta som ledare eller funktionär i kommunens föreningar.

Bidrag utgår till föreningar som för sin verksamhet driver egen anläggning eller hyr anläggning som inte subventioneras av kommunen.

Bidrag utgår till föreningar med återkommande, organiserad verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år. Stödet är baserad på antalet grupptillfällen/sammankomster och antalet deltagande barn/ungdomar.

Årsbidrag till kulturförening ska främja och stödja föreningar/organisationer som bedriver regelbunden, planerad och utåtriktad kulturverksamhet.

Bidraget avser att främja nybildning av lokala föreningar i Hylte kommun. Startbidrag kan beviljas med maximalt 1500 kr till nystartad förening.

Med samlingslokal avses lokal som på en ort inom kommunen hålls öppen och tillgänglig för allmänheten, skolor, lokala föreningar och organisationer. Syftet med bidraget är att skapa och stödja lokala mötesplatser för kommuninvånarna.

Syftet med bidraget är att stödja verksamhet som är till gagn för funktionshindrade eller andra utsatta grupper. Bidrag kan sökas av handikappföreningar och stödorganisationer som bedriver stödverksamhet för personer boende i Hylte kommun.

Bidraget avser att vara ett ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar för deras administration och verksamhet. Bidraget är uppdelat i två delar, ett grundbidrag och ett aktivitetsbidrag.

Ansökan

För att ansöka om föreningsbidrag behöver föreningen vara registrerad i föreningsportalen.

Kulturinitiativ

Privatpersoner och juridiska personer kan ansöka om kulturstöd för evenemang och projekt. Evenemanget eller projektet ska vara öppet för allmänheten, arrangeras i Hylte kommun och ska vara av hög konstnärlig kvalitet. Till exempel inom scen-eller bildkonst, musik, litteratur och design.

Läs mer om riktlinjerna och hur du ansöker om kulturstöd för arrangemang och projekt i Hylte kommun.

Förskolor, grundskolor och gymnasium i Halland kan få reserabatt till ett antal halländska kulturplatser som ligger utanför den egna kommunen.

Läs gärna mer om resestöd till förskolor och skolor.

Rikskommitén Sveriges Nationaldag delar varje år på Nationaldagen ut flaggor och fanor till förtjänta organisationer och enskilda personer. Personer eller föreningar och organisationer I Hylte kommun som tilldelats flagga eller fana mottager denna gåva vid nationaldagsfirandet den 6 juni i hembygdsparken Lindekullen i Hyltebruk. Alla ansökningar ska vara inlämnade före den 1 januari.

Mer information och ansökningsblanketter på nationaldagen.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturstöd för arrangemang

Kulturstödet syftar till att ge Hylte kommuns invånare tillgång till ett varierat och kvalitativt kulturutbud. En mångfald av etablerade och nya kulturaktörer får möjlighet att skapa och arrangera kultur i olika former. Evenemanget/projektet ska vara öppet för allmänheten och ske i Hylte kommun.

Kulturstöd kan sökas av juridiska personer och privatpersoner. Detta innefattar ideell eller ekonomisk förening, stiftelse, enskild firma eller bolag. Enskilda personer eller grupper som har F-skattsedel samt privatpersoner utan anknytning till förening eller bolag.

Verksamhet i kommunala förvaltningar eller bolags regi kan inte ansöka om kulturstöd. Inte heller projekt/arrangemang med religiöst, politiskt eller kommersiellt syfte.

Kulturstödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang som är öppna för allmänheten och som äger rum i Hylte kommun. Ett projekt/arrangemang kan omfatta en produktion av nya konstnärliga verk som arbetas fram och visas eller framförs för publik i Hylte kommun. Projekt/arrangemang bör främst innefatta en eller flera av följande kulturformer: dans, musik, teater, litteratur, scenkonst, bildkonst, film, design, konsthantverk samt kulturarv.

Följande projekt prioriteras:

 • Projekt/arrangemang med hög konstnärlig kvalitet
 • Projekt/arrangemang som kan intressera och nå en publik i Hylte kommun
 • Projekt/arrangemang som kan bidra till utvecklingen av Hylte kommuns kulturliv
 • Projekt/arrangemang som kan öka tillgängligheten till kultur för medverkande och målgrupper med olika bakgrund och förutsättningar.
 • Projekt/arrangemang som kan bidra till goda arbetsvillkor och arbetsmöjligheter för kulturskapare i Hylte kommun.

Följande projekt prioriteras inte:

 • Verksamhet där kulturinslag används för ett annat huvudsyfte. Till exempel insamling av pengar, firande av högtid eller opinionsbildande i olika frågor.
 • Projekt/arrangemang som främst vänder sig till en sluten krets, till exempel medlemsarrangemang.
 • Produktion och utgivning av media (skivor, böcker, film, webbplatser, radio, TV) om inte dessa är av stort lokalt intresse.
 • Kurser och liknande.

Ansök om kulturstöd för arrangemang

I bedömningen för ansökan ingår:

 • Att den organisation/person som ansöker bedöms ha huvudansvar för projektet
 • Erfarenhet och kompetens att planera och genomföra projekt/arrangemang.
 • Rimlig och realistisk budget, gärna med finansiering från flera finansiärer.
 • Lämplig lokal eller plats för arrangemanget.
 • Ändamålsenlig kommunikation och publikarbete
 • För återkommande projekt läggs särskild vikt vid utvecklingen över tid.
 • Att professionellt verksamma respektive icke professionellt verksamma arbetar med olika förutsättningar.
 • Fördelning av stöd med beaktning för geografisk spridning, mångfald av arrangörer och variation av arrangemang.

Sista ansökningsdatum

 • 15 mars för arrangemang/projekt som äger rum maj-augusti samma år.
 • 15 juni för arrangemang/projekt som äger rum september-december samma år.
 • 15 november för arrangemang/projekt som äger rum januari-april påföljande år.

Alla kostnader som hör samman med arrangemang/projekt man söker för kan ingå. Exempelvis gager, arvoden, resor, kostnader för marknadsföring, hyra för lokal och teknik.

Ansökan om kulturstöd ska innehålla en utförlig redovisning av utgifter och inkomster. Besked ges senast 4 veckor efter sista ansökningsdag.

Inom två månader efter avslutat arrangemang/projekt ska en utförlig redovisning ske. Om arrangemang/projekt sker i slutet av året ska redovisning ske innan årsskiftet. Förutom faktiska utgifter och inkomster ska redovisningen innehålla exempelvis marknadsmaterial som har använts.

 • Texten ”Med stöd av Hylte kommun” eller Hylte kommuns logotyp ska finnas med i all extern kommunikation, så som marknadsföring, pressmeddelanden, webb och social media.
 • Du som arrangör åtar dig att följa upphovsrättslagen för bildhantering.
 • Du som arrangör åtar dig att själv registrera arrangemanget i evenemangskalendern på hylte.se.
 • De lämnade uppgifterna kan användas av Hylte kommun för att marknadsföra arrangemanget/projektet till exempel på kommunens webbplats, sociala medier och tryckt material.

Ansökan

Du ansöker om kulturstöd för arrangemang och projekt via vår e-tjänst.

Kontakt

Föreningsansvarig

Mikael Winge

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan