Hylte kommun logotyp

Kulturstöd för arrangemang

Kulturstödet syftar till att ge Hylte kommuns invånare tillgång till ett varierat och kvalitativt kulturutbud. En mångfald av etablerade och nya kulturaktörer ska få möjlighet att skapa och arrangera kultur i olika former. Bidraget avser att stimulera arrangemang och projekt som bedöms vara värdefullt för kommunens invånare ur kultursynpunkt, leder till utveckling av kulturlivet i hela kommunen.

Vem kan söka?

Stöd kan sökas av juridiska personer och privatpersoner. Detta innefattar ideell eller ekonomisk förening,
stiftelse, enskild firma eller bolag. Enskilda personer eller grupper som har F-skattsedel samt privatpersoner
utan anknytning till förening eller bolag.

Vem kan inte söka?
Verksamhet i kommunala förvaltningar eller bolags regi samt projekt/arrangemang med religiöst, politiskt eller kommersiellt syfte kan inte söka kulturstöd.

För vad kan man söka?

Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang som är öppna för allmänheten och som äger rum i Hylte kommun. Projekt/arrangemang bör främst innefatta en eller flera av följande kulturformer: Dans, musik, teater, litteratur, scenkonst, bildkonst, film, design, konsthantverk samt kulturarv.

Ansökan

Du ansöker om kulturstöd för arrangemang och projekt via vår e-tjänst. Besked ges senast 4 veckor efter sista ansökningsdag.

Sista ansökningsdatum

 • 15 mars för arrangemang/projekt som äger rum maj-augusti samma år.
 • 15 juni för arrangemang/projekt som äger rum september-december samma år.
 • 15 november för arrangemang/projekt som äger rum januari-april påföljande år.

Alla kostnader som hör samman med den/de arrangemang/projekt man söker för kan ingå. Det gäller utöver gager, arvoden och resor även kostnader för exempelvis marknadsföring, hyra för lokal och teknik. Kostnad för arvode till arrangör kan belasta bidraget om högst 20% av den totala beviljade summan.

Ansökan om kulturstöd ska innehålla en utförlig redovisning av utgifter och inkomster. Besked ges senast 4 veckor efter sista ansökningsdag.

Inom två månader efter avslutat arrangemang/projekt ska en utförlig redovisning ske. Om arrangemang/projekt sker i slutet av året ska redovisning ske innan årsskiftet. Förutom faktiska utgifter och inkomster ska redovisningen innehålla exempelvis marknadsmaterial som har använts.

Texten ”Med stöd av Hylte kommun” eller Hylte kommuns logotyp ska finnas med i all extern
kommunikation, t.ex. marknadsföring, pressmeddelanden, webb och social media.

Följande projekt prioriteras:

 • Projekt/arrangemang med högt kulturellt värde
 • Projekt/arrangemang som kan intressera och nå en publik i Hylte kommun
 • Projekt/arrangemang som kan bidra till utvecklingen av Hylte kommuns kulturliv
 • Projekt/arrangemang som kan öka tillgängligheten till kultur för medverkande och målgrupper med olika
  bakgrund och förutsättningar.
 • Särskild vikt vid utvecklingen över tid för återkommande projekt läggs.
 • I bedömningen tas hänsyn till övriga stöd och bidrag föreningen erhåller från Hylte kommun för att
  tillämpa en solidarisk fördelning, vilket avser geografisk spridning, mångfald av arrangörer samt variation
  av arrangemang.

I bedömningen ingår också:

 • Att den organisation/person som ansöker bedöms ha huvudansvar för projektet.
 • Erfarenhet och kompetens att planera och genomföra projekt/arrangemang.
 • Rimlig och realistisk budget.
 • Lämplig lokal eller plats för arrangemanget.
 • Ändamålsenlig kommunikation och publikarbete.

Följande projekt prioriteras inte:

 • Verksamhet där kulturinslag används för ett annat huvudsyfte t.ex. insamling av pengar, firande av högtid
  eller opinionsbildande i olika frågor.
 • Arrangemang/Projekt som främst vänder sig till en sluten krets, t.ex. medlemsarrangemang
 • Produktion och utgivning av media (skivor, böcker, film, hemsidor, radio, TV) om inte dessa är av stort
  lokalt intresse.

Kontakt

Föreningsansvarig

Mikael Winge

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan