Hylte kommun logotyp

Vad är våld?

Våld i nära relation förekommer i alla samhällsgrupper och i alla åldrar, det går inte att säga att det gäller särskilda typer av personer eller relationer. Det kan handla om olika former av våld, till exempel fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.

Olika definitioner av våld

Våld är mer än slag och sparkar. Våld kan innebära flera olika former av handlingar och man kan vara utsatt för flera former av våld samtidigt. Här förklarar vi olika typer av våld:

Fysiskt våld kan vara knuffar, sparkar, slag, strypgrepp, fasthållning eller slag med ett tillhygge.

Passivt, fysiskt våld kan vara att en person utsätter någon annan för någon typ av våldshandling som ger fysiska konsekvenser, till exempel att man nekar någon sömn.

Sexuellt våld är att tvinga någon att utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan handla om våldtäkt och även sexuella trakasserier (till exempel ofrivillig beröring). Att köpa sexuella tjänster är alltid olagligt, eftersom det handlar om att utnyttja en annan person. Det här gäller oavsett ersättningens storlek eller beskaffenhet.

Verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning eller kontroll som successivt leder till psykisk nedbrytning av den som är utsatt.

Psykiskt våld är också indirekta hot om självmord eller hot riktat mot annan närstående

Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter.

Materiellt våld innebär att den som utövar våldet slår sönder saker som tillhör den utsatta, eller om hen förstör, eller tvingar den utsatta att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse. Våld mot husdjur räknas också som materiellt våld.

Ekonomiskt våld kan vara att en person kontrollerar hur partnern använder sina pengar eller att hen inte tillåter partnern att ha några egna pengar alls. Det kan också vara att personen tvingar partnern att ta lån, kontrollerar ekonomin och materiella tillgångar för att öka isoleringen, utsattheten och för att göra personen ekonomiskt beroende.

Försummelse kan vara att den som är utsatt inte får den hjälp hen behöver med mat, mediciner eller hygien. Mer konkret kan det handla om att inte få hjälp att komma upp ur sängen eller att få felaktig dosering av sin medicin.

Latent våld innebär att det finns en ständig rädsla eller oro för våld. Det kan vara ilska eller aggressivitet som visar sig i förövarens kroppshållning och kroppsuttryck, och som skapar rädsla och upplevs som hot eller påminner om tidigare erfarenheter av våld.

Är du utsatt för våld?

Lever du eller någon du känner i en familj där våld förekommer? Är du själv utsatt eller har du en förälder, syskon eller annan närstående som är utsatt för våld? Då kan du kontakta socialtjänsten i Hylte för att få stöd och hjälp. Socialtjänsten ger också stöd till vuxna som utsätter någon närstående för våld.

Vad är en nära relation?

Med begreppet ”nära relationer” menas alla relationer som präglas av närhet, förtroende, beroende och tillit. Det kan vara partners, före detta partners, föräldrar, andra familjemedlemmar eller släktningar. Hit räknas också relationer till vård- och omsorgspersonal.

Det kan även gälla andra personer som den våldsutsatta har eller har haft en nära och förtroendefull relation till, som lärare, vänner, kollegor och vårdgivare.

Kontakt

Socialtjänsten Barn och unga

Odengatan 1

314 34 Hyltebruk

Reception: 0345-182 40

Socialtjänsten Vuxen

Storgatan 8

314 80 Hyltebruk

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan