Hylte kommun logotyp

Ekonomiskt bistånd -försörjningsstöd

Om du har svårt att försörja dig själv kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Det är en tillfällig lösning tills du kan försörja dig själv. Ekonomiskt bistånd kallades tidigare för "socialbidrag".

Vem kan få försörjningsstöd? Vad innebär det?

Om du saknar tillräckligt med inkomster för att klara din dagliga livsföring kan du i vissa situationer vara berättigad till försörjningsstöd. Rätten till försörjningsstöd bygger på att alla andra möjligheter är uttömda. Försörjningsstöd till skälig levnadsnivå betyder att det endast är de mest grundläggande behoven som uppehälle och hyra som ska täckas. Försörjningsstödet består dels av en riksnorm som alltid är lika stor samt en kostnadspost som kan variera i storlek.

Arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd

Du som får försörjningsstöd blir inskriven på Jobbtorg på arbetsmarknadsenheten. Vi ger dig stöd och coachar dig för att du ska kunna komma närmare arbete/studier och en egen försörjning. Du kommer även få träffa en arbetsmarknadsutredare som tillsammans med dig kommer genomföra en kartläggning över din situation och dina förutsättningar. Ni gör även en handlingsplan så att du vet vad som ska hända framöver och vilka steg du behöver ta för att närma dig egenförsörjning. Att följa din handlingsplan är en förutsättning för att eventuellt vara berättigad ekonomiskt bistånd.

Sekretess

All personal inom Individ och famileomsorg har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till någon utomstående. Uppgifterna är sekretessbelagda enligt sekretesslagen 7 kap. 4 §. Du kan själv lämna samtycke till att sekretessen helt eller delvis efterges. Du har alltid rätt att ta del av det som skrivs om dig i utredningen.

Beräkning - kan du ha rätt till stöd?

På Socialstyrelsens webbplats kan du få en preliminär bedömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Beräkningen bygger dels på riksnormen och dels på uppgifter om din ekonomi som du själv matar in. Dina uppgifter sparas inte.

OBS! Tänk på att detta endast är en provberäkning och många faktorer spelar in på hur stort det faktiska biståndet kan bli och ifall du har rätt till bistånd eller inte. Denna beräkning är mycket förenklad och ger endast en antydan om hur du ligger till. Resultatet är ingen garanti för om du kan få försörjningsstöd eller inte.

Alla beslut om ekonomiskt bistånd bygger på en individuell bedömning och en personlig kontakt med en handläggare. Du kan inte betrakta resultatet som ett slutgiltigt besked om dina möjligheter att få ekonomiskt bistånd eftersom fler faktorer i din situation spelar in i den bedömning som görs vid det personliga besöket.

Ansök om försörjningsstöd

Om du ansöker om försörjningsstöd kommer du att erbjudas ett möte med en handläggare. Om du beviljas försörjningsstöd så måste du meddela din handläggare ifall din inkomst skulle ändras.

  • Ansöker du om försörjningsstöd för första gången ska du kontakta kontaktcenter på 0345-180 00.

Registrering och kontroll

När du ansöker om försörjningsstöd eller övrigt bidrag registreras du i en personakt i socialförvaltningens register. Personakten används endast av personal inom socialförvaltningen och du har rätt att läsa din egen personakt. Fem år efter det sista beslutet är fattat gallras din personakt ur registret. När du ansökt om försörjningsstöd utförs viss kontroll regelbundet. Kontrollerna godkänns när du skriver under ansökningsblanketten.

Förnya försörjningsstöd

För dig som redan har försörjningsstöd och vill förnya det finns ansökan att ladda ner via nedan länk.

Återbetalning

I vissa fall ska försörjningsstöd återbetalas:

  • Som förskott på förmån (t ex pension) vid arbetskonflikt
  • När det finns tillgångar som man på grund av rådande omständigheter ej kan nyttja för tillfället.
  • Vid felaktiga utbetalningar genom att felaktiga uppgifter lämnats eller genom underlåtenhet att lämna uppgifter

Övriga inkomster och tillgångar

Den period som du erhåller försörjningsstöd måste du meddela oss om din inkomst ändras. Om det inte görs kan du bli återbetalningsskyldig. Du kan även bli återbetalningsskyldig om du inte lämnar fullständiga och riktiga uppgifter. Om grova felaktigheter förekommer kan det även bli tal om ett bedrägeriåtal.

Överklagan

Om du är missnöjd med hela eller delar av beslut som fattats kan du överklaga.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan