Hylte kommun logotyp

Barn och unga som kommer till Sverige

Vid flyktingmottagande av barn och ungdomar har kommunen ansvar för barnomsorg, förskola, skola och andra insatser för barn och unga.

Grundskola för nyanlända

I Sverige har vi något som kallas skolplikt. Det betyder att från det år barnen fyller sju år och fram till det nionde skolåret har de rätt till utbildning i grundskola. Det betyder också att barnen ska delta i den verksamhet som anordnas i skolan.

Detta innebär att alla barn som kommer till Sverige ska erbjudas plats i skolan. Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola. För att nyanlända eller asylsökande barn och ungdomar ska kunna erbjudas plats i grundskolan måste en anmälan göras.

Grundskolans personal ska ha samtal med alla barn för att ta reda på deras språkkunskaper, intressen, tidigare skolerfarenhet med mera. Detta för att sedan kunna planera den fortsatta skolgången. Kartläggningen pågår i cirka två månader och under tiden sker även undervisning.

Fritidsgård

Sedan i september 2017 har Hylte kommun en fritidsgård på Torggatan 3 i Hyltebruk. Målgruppen är ungdomar i åldrarna 13-18 år och aktiviteterna ska anpassas utifrån de olika åldrarna.

Syftet med Hylte Fritidsgård är att ungdomarna ska få en mötesplats för samvaro, engagemang, delaktighet och personlig utveckling. Det kommer att ske ett aktivt arbete för att förhindra kränkningar, rasism, extremism och sexism och för att främja gemenskap över nationalitetsgränserna.

Läs mer om fritidsgården

Ensamkommande flyktingbarn

Hylte kommun ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Det är Migrationsverket som anvisar kommunerna att ta hand om ensamkommande barn.

I kommunens mottagande ingår att se till att ungdomen har ett boende som tillgodoser de individuella behoven. Samtidigt ska ungdomarna få trygghet/trygga vuxna, lära sig ett nytt språk, få gå i skola, få hjälp med läxläsning, en aktiv fritid och möjlighet att bearbeta sina upplevelser.

Det övergripande målet

Det övergripande målet med verksamheten är att se till varje enskild individ och dennes förutsättningar. Att utifrån det tankesättet göra det uppnåeligt för den enskilde ungdomen att nå en så hög grad av integration i det svenska samhället som möjligt. Målet på sikt är att ungdomarna ska klara sig själva i det svenska samhället och försörja sig själv.

God man

För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man Öppnas i nytt fönster. förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan