Hylte kommun logotyp

God man och förvaltare

En vuxen person som av olika orsaker behöver hjälp med att sköta sin ekonomi och kontakter med myndigheter kan få hjälp av en god man eller förvaltare. En god man eller förvaltares huvudsakliga uppgift är att representera någon som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Vem är berättigad till hjälp?

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Beslutet får inte meddelas utan samtycke av personen som godmanskap ska anordnas för, om inte personens tillstånd hindrar denne att utrycka sin mening.

Det är tingsrätten som beslutar att en person ska ha god man och vem som ska bli god man. Den som har god man eller förvaltare kallas för huvudman.

God man

Den gode mannen fungerar som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den gode mannen hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor. Den som har god man behåller sin rättsliga handlingsförmåga. Det finns situationer som kräver en tillfällig god man som utses av överförmyndarnämnden.

Förvaltare

Om det inte är tillräckligt med hjälp av god man kan tingsrätten istället förordna om förvaltare. Uppdraget anpassas efter behovet i det enskilda fallet och kan begränsas till att gälla exempelvis förvaltning av fastighet eller kapital.

Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och kan exempelvis inte ta ut pengar från banken eller ingå avtal. Förvaltaren får ta beslut utan huvudmannens samtycke

Ansökan

Är du i behov av en god man eller förvaltare? Du kan själv ansöka om god man eller förvaltare eller så kan någon av dina närmaste anhöriga göra det åt dig. Ansökan skickas till tingsrätten som beslutar om du har rätt till stöd av en god man eller förvaltare.

Om du inte kan ansöka själv och inte har några anhöriga som kan hjälpa dig att ansöka, kan ansökan göras av verksamhetsansvarig inom sjukvården eller omsorgsnämnden.

Hylte kommun samarbetar med Halmstad och Laholm gällande ansökan om god man.

Vill du bli god man eller förvaltare?

Vill du ställa upp som en medmänniska och vara ett stöd för någon annan? Som god man eller förvaltare gör du en insats för en annan människa och får ett arvode. Arvodets storlek styrs av uppdragets omfattning. Vill du anmäla ditt intresse för ett uppdrag kan du ringa överförmyndarkansliet eller anmäla intresse via en digital intresseanmälan.

Vill du prata med en god man?

Om du vill ställa frågor till någon som redan är god man eller förvaltare kan du kontakta Hallands godmans- och förvaltarförening. Sekreterare i föreningen heter Anna Kinch och kan nås på:

Vilka krav ställs på en god man/förvaltare?

  • Alla gode män och förvaltare kontrolleras mot kronofogdemyndigheten.
  • Utdrag ur rikspolisstyrelsens kriminalregister hämtas ut.
  • Du inte ska ha gjort dig skyldig till något brott som kan påverka ditt uppdrag.
  • Du ska ha allmänna kunskaper i vardagsekonomi.
  • Du ska ha lätt för att engagera dig i människor och alltid ta beslut som verkar för huvudmannens bästa.

Mer information

En god man och förvaltare företräder sina huvudmän. Skillnaden är att förvaltaren inte behöver ha något samtycke från sin huvudman i beslut som fattas. En god man däremot måste alltid ha huvudmannens samtycke.

Om förmyndare på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan utöva förmynderskapet ska överförmyndarnämnden förordna en god man som företräder den underåriga.

Det ska även utses en god man om den underårige och förmyndaren är delägare i samma dödsbo och vid rättshandling, till exempel gåva, köp eller lån mellan förmyndare och den underårige.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.

Från den 1 januari 2012 har Halmstads-, Hylte och Laholms kommuner ett gemensamt överförmyndarkansli.

Ett utländskt barn som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vuxen person som trätt i vårdnadshavarens ställe ska snarast få en god man. En god man för ensamkommande barn är en juridisk ställföreträdare och utför en viktig insats för barnet.

Den gode mannens uppgifter
Den gode mannens uppgift är i första hand att se till att barnet får en trygg tillvaro under sin första tid i Sverige. En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet under tiden för godmanskapet. I uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga vården och tillsynen av barnet, det ansvarar socialtjänsten för.

  • Hjälpa barnet och närvara i samband med utredningar hos Migrationsverket och socialnämnden
  • Planera barnets utbildning, besluta i frågor som skolgång, skolresor, ansöka om studiebidrag och  delta i utvecklingssamtal
  • Medverka till kontakt med föräldrar, släktingar och eventuell återförening
  • Förvalta eventuella tillgångar
  • Medverka till att teckna hyreskontrakt innan barnet fyllt 18 år om eget boende är det bästa för barnet

Samordnas av överförmyndarkansliet i Halmstad
Överförmyndarkansliet i Halmstad kommun samordnar arbetet med god man för ensamkommande barn.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan