Hylte kommun logotyp

Förskola och barnomsorg

Om du tar över en verksamhet inom förskola eller pedagogisk omsorg behöver du ansöka om det på nytt till barn-och ungdomsnämnden. Du behöver också anmäla undervisningslokalen igen till samhällsbyggnadsnämnden.

Ansökan

Om du som enskild huvudman tar över en fristående förskola eller pedagogisk omsorg, där familjedaghem är en form, ska du göra en ny ansökan om det hos barn- och ungdomsnämnden. Detta kan också gälla fritidshem som är fristående från skola. Om verksamheten bedöms uppfylla kvalitetskraven beslutar barn- och ungdomsnämnden om godkännande för rätt till bidrag.

Anmäl lokal för din verksamhet

Lokalerna du bedriver din verksamhet i behöver anmälas på nytt till samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöenhet när du tar över en befintlig verksamhet. Förutom en beskrivning av din verksamhet behöver du också bifoga en situationsplan på fastigheten, en ritning av lokalen, ett egenkontrollprogram med mera. Läs mer om detta under anmälan av lokaler.

Avgift för tillsyn och handläggning

Samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöenhet har ansvaret för tillsyn av hälsoskyddet inom Hylte kommun. Tillsynen är till för att undanröja och förebygga olägenheter för människors hälsa.

Egenkontroll

Driver du ett företag inom barnomsorg är du enligt miljöbalken skyldig att kontrollera din verksamhet genom egenkontroll. Förebygg och förhindra att elever och förskolebarn utsätts för hälsorisker på grund av brister i en lokal som exempelvis mögel, radon, bristande ventilation, avfallshantering, otillräcklig städning med mera.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan