Hylte kommun logotyp

Förskola och barnomsorg

Om du vill starta en verksamhet inom förskola eller pedagogisk omsorg behöver du ansöka om det till barn-och ungdomsnämnden. Du behöver också anmäla undervisningslokalen till samhällsbyggnadsnämnden.

Ansökan

Om du som enskild huvudman vill bedriva fristående förskola eller pedagogisk omsorg, där familjedaghem är en form, ska du ansöka om det hos barn- och ungdomsnämnden. Detta kan också gälla fritidshem som är fristående från skola. Om verksamheten bedöms uppfylla kvalitetskraven beslutar barn- och ungdomsnämnden om godkännande för rätt till bidrag.

Tar du över befintlig verksamhet ska du ansöka på nytt i ditt eget namn.

Anmäl lokal för din verksamhet

Lokalerna du har tänkt ha din verksamhet i behöver skriftligt anmälas till samhällsbyggnadskontorets bygg- och miljöenhet. Förutom en beskrivning av din verksamhet behöver du också bifoga en situationsplan på fastigheten, en ritning av lokalen, ett egenkontrollprogram med mera. Läs mer om detta under anmälan av lokaler.

Tar du över befintlig verksamhet ska du anmäla lokalen på nytt.

Avgift för tillsyn och handläggning

Samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöenhet har ansvaret för tillsyn av hälsoskyddet inom Hylte kommun. Tillsynen är till för att undanröja och förebygga olägenheter för människors hälsa.

Egenkontroll

Driver du ett företag inom barnomsorg är du enligt miljöbalken skyldig att kontrollera din verksamhet genom egenkontroll. Förebygg och förhindra att elever och förskolebarn utsätts för hälsorisker på grund av brister i en lokal som exempelvis mögel, radon, bristande ventilation, avfallshantering, otillräcklig städning med mera.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan