Hylte kommun logotyp

Vatten- och avloppsavgifter

Alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar avgifter enligt en VA-taxa som kommunfullmäktige beslutar om. VA-verksamheten är självfinansierad, vilket innebär att avgifterna inte ger något överskott utan bara är till för att täcka kostnaderna.

VA-taxa 2023

Ett tidigare underskott samt större personalkostnader och inflation har lett till förslag om en högre VA-taxa. Allt har blivit dyrare och därför behöver även VA-taxan justeras för att kunna möta den inflation som råder.

Enligt en ny standard från Svenskt vatten (P120) ska även VA-taxan göras tydligare och mer rättvis. Bland annat innebär detta att uttaget av dagvattenavgifter ska motsvara kostnaden - vilken innebär en sänkning av dagvattenavgifter. Detta påverkar även avgiften för övriga nyttigheter.

Anläggnings-, bruknings- och reningsavgift

Anläggningsavgift

Den avgift som en fastighetsägare betalar när fastigheten ansluts till den allmänna VA-anläggningen kallas för amläggningsavgift och är en engångsavgift.

Brukningsavgift

De löpande avgifter som fastighetsägaren betalar för användning av VA-anläggning kallas för brukningsavgifter. Dessa avgifter ska täcka kostnader för drift av den allmänna VA-anläggningen för vatten- och spillvatten samt dagvatten (regn-och smältvatten).

Avgifterna ska också täcka kapitalkostnader för investeringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar. Dessa kostnader påverkas också av faktorer som exempelvis klimatförändringar, dyrare el- och bränslepriser, stadsutbyggnad, glesbygder och ökade krav på förbättrade reningsprocesser.

Reningsavgift för företags avlopssvatten

Särskild reningsavgift tas ut för rening av avloppsvatten vars föroreningsinnehåll är högre än normalt hushållsspillvatten enligt kommunens VA-taxa.

Allmänna bestämmelser Pdf, 220 kB, öppnas i nytt fönster. för användande av Hylte kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA, innehåller riktvärden för högsta tillåtna halter av vissa ämnen vid utsläpp till det allmänna VA-ledningsnätet.

Du som företagare ska föra journal över verksamhet som påverkar avloppsvattnets egenskaper och se till att kontroll av vattnet genomförs via provtagningar och analyser. Dessa provtagningar och analyser ska rapporteras varje kvartal till Hylte kommun som underlag för fakturering.

Vad används avgifterna till?

Kostnadsområden är exempelvis inköp av elektricitet och kemikalier. Kommunen har ett ansvar i att underhålla och bygga ut ledningsnätet. När samhällen byggs ut behöver också den osynliga infrastrukturen under mark växa. Utmaningarna handlar om nya lagkrav och klimatförändringar, som påverkar både dricksvatten och avloppshantering. Det är komplexa utmaningar som kräver långsiktiga investeringar för en trygg hantering.

Olika avgifter i olika kommuner

Varje kommun särredovisas och var kommun beslutar på egen hand om VA-taxan. Det innebär att varje taxekollektiv ska bära sina egna kostnader. Avgiftsnivån skiljer sig mellan kommuner eftersom alla kommuner har olika förutsättningar. Hylte kommun är till exempel stort sett till ytan, men avståndet mellan hushåll som behöver vatten och avlopp inkopplat är stort. Kostnaden per hushåll blir därför högre än i kommuner där avståndet är mindre.

I Hylte kommun är det kommunfullmäktige som beslutar om VA-taxan.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan