Hylte kommun logotyp

Bygga, bo och miljö

Vanliga frågor och svar inom bygga, bo och miljö.

Borabo återvinningscentral

För att minska risken att elektronik, hårdplast, trä, mediciner, färgburkar, förpackningar och annat avfall hamnar i fel container måste du använda genomskinliga sopsäckar. För att vi ska vinna något på att vi sorterar så krävs det att rätt sak hamnar på rätt plats.

Sådant som du inte skulle packa annars, till exempel ris och grenar eller grovsopor behöver du inte packa nu heller. Flyktigt material (papper, sågspån, aska eller liknande) ska lämnas i genomskinlig sopsäck. När säck används till annat material ska även den vara genomskinlig. Detta för att säkerställa sorteringen på återvinningscentralen.

Många säger att "allt brinner". Det kanske det gör, men det är inte riktigt det som sopsorteringen handlar om. En hel del sopor kan återvinnas. Men då krävs det att vi sorterar rätt. Det som kan återvinnas ska alltså inte slängas som brännbart.

Det som räknas som brännbart är till exempel: kläder, skor, gummi, skumgummi, CD- skivor, VHS-band, täcken och kuddar, slangar och cykeldäck, presenningar, böcker, kuvert, takpapp, dynor, dammsugarpåsar, mattor, frigolit, tapet, pärmar med mera.

Förpackningar, trä och hårdplast räknas inte som brännbart, och kan sorteras i andra containrar.

Då kommer vi be dig lämna återvinningscentralen för att packa om dina sopor. Du är sen välkommen tillbaka när soporna är synliga för personalen.

Genomskinliga sopsäckar går att köpa i dagligvaruhandeln.

Vatten och avlopp

För att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp måste fastigheten vara belägen inom ett område där det finns ett kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp. Ett sådant område kallas verksamhetsområde.

Det finns tre olika typer av verksamhetsområden. I varje verksamhetsområde ingår en vattentjänst. På ett geografiskt område kan alla tre verksamhetsområden finnas. Men det kan också vara så att bara ett av verksamhetområdena finns inom det geografiska området. Det här innebär att läget på fastigheten avgör vilken eller vilka tjänster som finns tillgängliga.

När en fastighet ligger inom ett verksamhetsområde måste fastighetsägaren betala en avgift. Den här avgiften kallas för anläggningsavgift och den måste fastighetsägaren betala oavsett om vattentjänsten används eller inte.

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska täcka kostnaden för att ordna en allmän vatten- och avloppsanläggning. Alla fastighetsägare betalar sin del av kostnaden och hur mycket det blir beror på flera faktorer.

När anläggningsavgiften är betald har fastighetsägaren rätt att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. När man har rätt att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet är man en abonnent och måste betala brukningsavgift.

När anläggningsavgiften är betald finns det möjlighet att koppla in fastigheten till det kommunala ledningsnätet. Alla som har den möjligheten är abonnenter och måste därför betala brukningsavgift. Avgiften betalas även om kommunalt vatten inte är påsläppt i bostaden. Brukningsavgifterna ska bland annat täcka kostnader för drift och underhåll av det kommunala ledningsnätet.

Brukningsavgiften består av fasta kostnader (lägenhetsavgift och mätaravgift) och rörliga kostnader (förbrukad mängd vatten). Den som inte har installerat en vattenmätare och inte har kommunalt vatten påsläppt i bostaden behöver bara betala för den fasta delen av brukningsavgiften som kallas för lägenhetsavgift.

Ditt abonnemang (dina brukningsavgifter) är löpande kostnader. Du betalar brukningsavgifterna genom vattenräkningen som kommer månadsvis eller kvartalsvis.

Kommunen har tre olika vattentjänster.

1. Leverera dricksvatten (rent vatten som vi kan dricka direkt ut kranen)

2. Avleda och rena spillvatten (förorenat vatten från hushåll, företag mm)

3. Avleda dagvatten (tillfälligt rinnande vatten t.ex. regnvatten)

Tomtyteavgiften beräknas utifrån fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som vi godkänner. Tomtyteavgiften ska bidra till att täcka kostnaden för det lokala ledningsnätet. Stora tomter innebär långa ledningssträckor fram till nästa fastighet, och som därmed är dyrare för kommunen att anlägga. Avgiften bidrar också att täcka kostnaden för omhändertagande av vatten -och spill och dagvatten. Utomhusytan är det viktigaste/största sett från användarsynpunkt.

Taxan Lokalyta fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov som man avser att bebygga för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov skall bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Servisavgiften är kostnaden för de servisledningar (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) som går från det allmänna ledningsnätet fram till fastighetens förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är normalt placerad ungefär 0,5 meter utanför fastighetens gräns.

Förorenat vatten från hushåll, serviceanläggning, industri m.m. Med spillvatten menas allt avloppsvatten som Hylte kommun bedömer skall avledas till spillvattenledning.

När fastigheten inte kan anslutas till ett självfallsystem kan allmänna VA-anläggningen för spillvattenavlopp utformas som ett s.k. Lätt Tryck Avloppssystem (LTA-system).

I det fall Hylte kommun bedömer att ett flertal fastigheters spillvattenlösning måste pumpas via LTA-stationer till den allmänna spillvattenledningen, tillhandahåller kommunen LTA-station eller motsvarande som förblir kommunens egendom. Ofta placeras en LTA-station inne på en fastighet i anslutning till den bebyggelse som ska betjänas av systemet. Då ingår dessa LTA-stationer i ett LTA-system.

LTA-station består av en pumpsump, pump, automatikskåp (larm och styrenhet), nivågivare, och vid fastighetsgräns en backventil.

Dagvattenavrinningen inom tomtmark minskas eller fördröjs genom olika åtgärder exempelvis infiltration.

En förbindelsepunkt är den punkt där dina ledningar från fastigheten ansluts till det allmänna dricksvatten- och avloppsnätet. Normalt är förbindelsepunkten placerad ungefär 0,5 meter utanför fastighetens gräns. Förbindelsepunkten fungerar även som gräns mellan ditt och vårt ansvarsområde.

Är din fastighet utanför vårt verksamhetsområde och fått beviljad en förbindelsepunkt inom verksamhetsområdet, har din fastighet annan placering på förbindelsepunkten. Du har då även ansvaret att installera en mätbrunn enligt de kvalitetskrav som gäller vid förbindelsepunkten. Du kan läsa mer om de kvalitetskrav vi ställer på fliken dokument ovan.

Fastigheter

HIttar du inte din fråga?

Ställ den direkt till oss via kommunen@hylte.se

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan