Hylte kommun logotyp

Enskilt avlopp

De avloppsanläggningar som inte är anslutna till ett kommunalt reningsverk eller annat större gemensamt reningsverk kallas för enskilda avlopp. Ett enskilt avlopp kräver antingen tillstånd från eller anmälan till kommunen.

Ansökan och anmälan

Du ska ansöka om tillstånd om du ska inrätta en helt ny avloppsanordning med WC, men tillstånd krävs även för sluten tank där WC är påkopplad. Om du ska ändra exempelvis placering av eller reningsteknik i en befintlig avloppsanordning krävs också tillstånd.

Efter att ansökan om enskilt avlopp är gjord ska även ett utförandeintyg lämnas in. E-tjänsten för detta hittar du nedan.

Anlägg enskilt avlopp

När du ska anlägga ett enskilt avlopp finns det en del riktlinjer att förhålla sig till. Nedan beskriver vi hur det ska gå till när du ska anlägga enskilt avlopp.

1. Kontakta entreprenör eller konsult

För utredning, utformning av förslag och för grävarbetet bör du ta hjälp av en erfaren avloppsentreprenör och/eller konsult. Anläggningsarbetet ska utföras av en sakkunnig grävare. Sakkunnig är den som genom yrkeserfarenhet, utbildning eller på annat sätt skaffat sig tillräckliga kunskaper för att utföra arbetet.

2. Välj typ av anordning

Tillsammans med en entreprenör/konsult tar du fram ett förslag som passar förhållandena på fastigheten med hänsyn till skyddsvärden som exempelvis vattentäkter.

3. Kontakta berörda

De som är berörda (närboende grannar, markägare, länsstyrelsen om det finns fornlämningar) ska ges möjlighet att lämna sin åsikt om den planerade avloppsanordningen. Grannarna kan också hjälpa till med att peka ut sina vattentäkter, berg- och jordvärmebrunnar, vilket behövs tas hänsyn till då placeringen av den nya avloppsanordningen ska göras.

4. Lämplig placering

Lämplig placeringen av avloppsanordningen utses så att tillräckligt avstånd uppnås till

  • Vattentäkter
  • Ytvatten: sjöar och vattendrag
  • Grundvatten och berg: minst 1 meter från spridningslagret vid infiltration
  • Byggnader
  • Tomtgräns
  • Vägar och stigar

Om du har tänkt göra en markbädd är det viktigt att utloppet placeras så att tillgängligheten minimeras eller fördröjs. Utloppet ska exempelvis inte ledas till dricksvattenförekomst för boskap. För att minska direktutsläpp ska utlopp som leds till ett vattenförande dike, bäck, å eller sjö ha dränerande ledning.

5. Gräv en provgrop

  • Genom att gräva en provgrop kan du avgöra avstånd till grundvatten och berg samt se en markprofil.
  • Om du har tänkt göra en infiltration ska ett jordprov tas på det djup som infiltrationens spridarlager ska ligga. Jordprovet skickas till analysföretag för siktanalys. Resultatet skickas sedan med som en bilaga till ansökan. Markens genomsläpplighet är avgörande för vilket skyddsavstånd som behövs till vattentäkter och hur stor infiltrationens yta behöver vara.
  • Provgropen ska göras i anslutning till där infiltrationen är tänkt att placeras och gropen ska vara minst två meter djup. För att kunna göra rätt bedömning ska provgropen vara öppen i minst ett dygn. När provgropen är grävd ska du kontakta miljöenheten som då kommer ut för att titta på provgropen.

6. Skicka in ansökningshandlingar

Fyll i alla aktuella uppgifter i anmälan/ansökningsblanketten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och den bilaga som passar in på din anläggning. Kolla noga igenom så du fått med de bilagor som ska bifogas ansökan. Bilagorna hittar du under e-tjänster Länk till annan webbplats. och "Bygga, bo och miljö". Handläggningen tar ungefär 6 veckor, från det att ansökan/anmälan är komplett med alla uppgifter/bilagor. Efter att ansökan om enskilt avlopp är gjord ska även ett utförandeintyg lämnas in. E-tjänsten för detta hittar du nedan.

7. Tillstånd och börja anlägga avlopp

Invänta tillståndet innan du börjar med avloppsanläggningen. När du fått ditt tillstånd gäller att arbetet måste påbörjas inom två år och färdigställas inom fem år.

Entreprenören som du har anlitat ska efter avslutat arbete skicka in ett utförandeintyg tillsammans med foto från anläggandet som redogör att anläggningen är utförd enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Avgifter

Aktuella avgifter gällande tillsyn och prövning av avloppsärenden i Hylte kommun hittar du under taxor och avgifter.

Slamtömning av avlopp

Inventering av enskilt avlopp

Karta över inventeringsområden

För att alla ska kunna njuta av rent dricksvatten och friska sjöar och vattendrag behöver de enskilda avloppen ha en bra funktion och rening. Inom Hylte kommun bedrivs ett aktivt arbete med att inventera hela kommunens enskilda avloppsanläggningar. Vilka områden som inventeras bestäms utifrån en prioriteringsordning som visas i kartbilden ovan.

Under 2024 kommer inventering i område 5 och eventuellt 6 påbörjas. Vet du om att du har en avloppsanläggning som inte uppfyller dagens krav på utformning och/eller rening? Åtgärda avloppet innan inventeringen, så kommer vi inte inkludera din fastighet i inventeringen och du slipper kostnaden för det arbetet.

Du som fastighetsägare har själv ansvar för att det egna avloppet har en godtagbar rening enligt dagens krav.

1. Testa ditt avlopp

Är du osäker på om ditt avlopp uppfyller kraven för funktion och rening, då kan du själv testa ditt avlopp med hjälp av Avloppsguidens hemsida. Där finns bland annat ett bildspel och en checklista du kan få hjälp av.

2. Besvara enkät

När det är dags för ditt avlopp att inventeras får du ett brev med information och en enkät skickad till dig. Du fyller i och skickar tillbaka enkäten till oss på Bygg- och miljöenheten. Utifrån dina svar gör vi en första bedömning av ditt avlopp.

Du har möjlighet att direkt i enkäten underkänna ditt egna avlopp, om du vet att det inte fungerar tillräckligt bra eller uppfyller dagens krav på rening. Ett inventeringsbesök blir då inte nödvändigt och inventeringsavgiften blir lägre för dig.
Observera! Om du dessutom är snabb och lämnar in en ansökan i god tid kan du slippa inventeringsavgiften helt!

Vi kan inte bedöma att ett avlopp har godtagbar rening enbart utifrån enkätsvaren. Om ditt avlopp inte underkänns utifrån enkätsvaret behöver vi komma ut på besök för att kontrollera din anläggning. För besöket tas en avgift ut enligt kommunfullmäktiges taxebeslut (sid. 10) Pdf, 681.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Svarar du inte på enkäten kommer du att få ett besök av oss för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din anläggning, vilket en avgift kommer att tas ut för.


3. Besök hos dig

Vid besöket tittar vi på vilken typ av anläggning som finns och om den uppfyller kraven för funktion och rening. Kraven utgår från Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd samt miljöbalken.

För att kunna göra en bra bedömning kan vi behöva öppna lock på slamavskiljare och andra avloppsbrunnar. Dessa måste vara åtkomliga för oss och märkas ut om de inte är lätt synliga. Om vi vid inventeringsbesöket behöver öppna/lyfta lock som väger mycket och/eller är svåråtkomliga kan extra avgift tas ut. Det är även bra om vi kan kontakta dig på telefon om vi har frågor.

För inventeringsarbetet tas en schablonavgift ut på 2 timmar enligt kommunfullmäktiges taxebeslut.

4. Förbud eller godtagbart avlopp

Antingen blir ditt avlopp underkänt eller så bedömer vi att den har godtagbar rening. Om ditt avlopp blir underkänt får du ett förbud att släppa ut orenat avloppsvatten. Förbudet träder i kraft ett år efter det att beslutet fattats. Under den tiden behöver du åtgärda fel eller anlägga en ny avloppsanläggning om du vill fortsatt kunna släppa ut avloppsvatten. Kom ihåg att du behöver ansöka om tillstånd innan du påbörjar att vidta åtgärder.

Kontakt

Hylte kommuns kontaktcenter

Kontakt under ordinarie kontorstid.

Sandahlsbolagen beredskap

Gäller enskilda avlopp.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan