Hylte kommun logotyp

Slam och latrin

I en enskild avloppsanordning bildas det slam som samlas upp i en slamavskiljare eller en sluten tank. Det är fastighetsägarens ansvar att beställa slamtömning i tillräcklig omfattning för att avloppsanordningen ska behålla sin funktion. Tömningen är obligatorisk.

Intervall för slamtömning

Hur ofta varje tank töms styrs av föreskrifterna om avfallshantering för Hylte kommun. Slamtömning ska göras minst en gång per år, men behövs det kan du göra det oftare.

Om du vill ha förlängt hämtningsintervall måste du göra en ansökan till Bygg- och miljöenheten. För att få tillstånd till förlängt hämtningsintervall måste det finnas särskilda skäl för det.

Vid tömning ska följande ses över

 • Vägen ska vara körbar, framkomlig och hålla för ett tungt fordon.
 • Det ska vara fri vägbredd och fri höjd från buskar och hinder till minst - 3,5m.
 • Stopplatsen för slambilen måste vara trafiksäker. Bilen kan inte stå på väg i kurva eller bakom skymt krön.
 • Eventuella vägbommar ska vara upplåsta
 • Vintertid skall vägen fram till brunnen vara skottad och sandad.
 • Området kring brunnen måste vara röjt och får inte vara blockerat av till exempel staket eller planteringar. Fri höjd ska vara två meter och fri bredd en meter.
 • Brunnslocket ska vara lättåtkomligt och väl synligt.
 • Locket skall vara upplåst och möjligt att lyfta av (max 15 kg) alternativt flytta (max 35 kg)
 • Locket ska vara utmärkt med flagga.

Om brunnen av någon av de nämnda anledningarna ovan inte är tillgänglig för tömning, eller när en slanglängd över 20 meter behövs för att tömma brunnen kan extra avgifter för tömningen tas.

Efter slamtömningen

När arbetet är utfört lämnar entreprenören en blankett där de bekräftar att de har utfört slamtömning, alternativt anger anledning till att de inte har gjort det. Där noterar de även om de har behövt använda extra slang vid tömningen. Entreprenören lämnar också en skylt med en grön pil. Denna ska sättas upp så att den pekar ut tanken i god tid inför nästa tömning.

Ansök om kompostering av latrin

Du behöver ansöka om eget omhändertagande av latrin genom kompostering hos Tillsynsnämnden. Komposteringen skall ske i en lämplig anordning och pågå minst sex månader. Sker kompostering av latrin i förmultningstoalett behövs inget tillstånd.

 • Har du en torrtoalett ska du ansöka om tillstånd för kompostering av latrin.
 • Att kompostbehållarens botten ska vara tät, för att förhindra avrinning eller markinfiltration.
 • Att komposten ska tillföra tillräckligt med luft för en god nedbrytning.
 • När komposten är full ska komposten lagras minst 6 månader innan behållaren får tömmas.
 • Ju längre innehållet får lagras desto bättre.
 • Komposten ska placeras så att olägenhet inte uppkommer.
 • Man ska kunna ta hand om det komposterade materialet inom fastigheten.
 • Sökande ska redovisa hur BDT-vatten (bad, disk och tvätt) tas omhand.

Att kompostera toalettavfall är fördelaktigt på många sätt. Du får ett utmärkt gödningsmedel till trädgården och avfallet behöver inte transporteras långa sträckor. Det finns några olika sätt att omhänderta latrin på. För den som har ett torrdass ligger det nära till hands att införskaffa en latrinkompost.


Kontakt

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan