Hylte kommun logotyp

Dödsfall och begravning

Begravningsavgift betalas av alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, olika transporter, samt lokal för begravningsceremonin. Den som har varit medlem i Svenska kyrkan har även rätt till en begravningsceremoni.

Vilka tillgångar finns i dödsboet?

Innan du väljer begravning finns det ett par praktiska punkter kring ekonomin som är viktiga att känna till. Det är viktigt att du tar reda på vilka tillgångar som finns i dödsboet, innan du tar ställning till olika begravningsalternativ.

Följande är exempel på tillgångar som kan finnas i ett dödsbo:

 • Värde på tillgångar som fastighet, mark, bohag, bil, båt, husvagn, obligationer, aktier med mera.
 • Försäkringar: avtals- gruppliv-, begravningsförsäkringar.
 • Saldo på bankkonto och betalkort.
 • Överskjutande skatt.

Bouppteckning eller dödsboanmälan?

Bouppteckning

En bouppteckning ska göras inom tre månader från dödsfallet.

Dödsboanmälan - hur ska jag göra?

Om den avlidnes tillgångar inte överstiger begravningskostnaden och om den avlidne saknar fast egendom/tomträtt görs istället en dödsboanmälan. En dödsboanmälan sker genom socialsekreterare på Individ- och familjeomsorgen, vuxen i Hylte kommun. Socialsekreteraren gör ett besök i hemmet tillsammans med dödsbodelägaren. Vid en dödsboanmälan ska boet alltid lämnas helt orört till dess att socialtjänsten tagit del av vad det innehåller.

Begravningskostnader är en prioriterad kostnad. Tänk på att inte betala några räkningar och stoppa eventuella autogiro för att skydda de tillgångar som finns i boet.

Om det blir aktuellt med bistånd till begravningskostnad är den högsta kostnaden som kan godtas för begravningen ett halvt prisbasbelopp. Dödsboets egna tillgångar ska i första hand gå till begravningen. Det som fattas kan dödsboet beviljas ekonomiskt bistånd av kommunen, dock högst upp till ett halvt prisbasbelopp. Eventuellt överstigande kostnad betalas av beställaren av begravningen.

Anmälan

Förutom att boka begravning behöver du göra detta

 • Säga upp lägenhet om inte make/maka eller sambo skall överta både den och betalningsansvaret.
 • Säg upp elavtal (se till att el finns tills att lägenheten är avvecklad), tidningar, telefon med mera.

Lämna in följande uppgifter

 • Släktintyg (beställs från skattemyndigheten).
 • Namn och adresser till dödsbodelägare.
 • Kopia av senaste deklaration.
 • Uppgifter om kontanter på dödsdagen.
 • Uppgifter om utbetalningar som kommit in efter dödsdagen.
 • Uppgifter från bank/banker om tillgångar på dödsdagen.
 • Uppgift om eventuella försäkringar.
 • Om bostaden är en bostadsrättslägenhet, intyg från bostadsföreningen om lägenhetens värde.
 • Uppgifter om skulder på dödsdagen exempelvis vårdkostnader, hyra.
 • Offert eller räkning på begravningskostnad.
 • Offert eller räkning på gravsten.
 • Eventuellt testamente.
 • Eventuella fordringar på grund av fastighetsöverlåtelse.
 • Eventuell skatt på gåva eller arv under de senaste 10 åren. Återbetalning från skattemyndigheten kan då bli aktuell.
 • Eventuell andel i annat oskiftat dödsbo. Bouppteckning som visar detta.

 • Om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnaderna kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd från socialtjänsten (individ- och familjeomsorgen, vuxen) till skäliga kostnader för en värdig begravning.
 • Socialtjänsten godtar kostnader för kista, en annons, gravsten och begravningsentreprenörens arvode, dock högst till en kostnad av ett halvt basbelopp.
 • Bistånd kan beviljas till den del av begravningskostnaden som inte täcks av tillgångarna i dödsboet.

Om dödsboet behöver ansöka om bistånd från socialtjänsten, kontakta socialtjänsten på telefon: 0345-180 00.

 • Kontakta banken för att spärra bankkonton. Kom ihåg att stoppa automatiska överföringar.
 • Betala inga räkningar innan bouppteckning/ dödsboanmälan är gjord.
 • Observera att de tillgångar som finns i dödsboet i första hand ska gå till begravningskostnader.

Begravningsombud

Begravningsombud utnämns av Länsstyrelsen på förslag av kommunfullmäktige. Ombudets uppgift är att granska begravningsverksamheten i en kommun och undersöka bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan

Begravningsombudet kan informera och förmedla kontakter som är viktiga vid begravningar.

Begravningsombud i Hylte kommun är Bo Gunnar Åkesson.

Telefon:0345 172 25.

E-post: bogunnar.akesson@hylte.se

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan