Hylte kommun logotyp

Smittspridning

Under 2020 spreds ett nytt virus över världen; coronaviruset 2019-nCoV som orsakar sjukdomen covid-19. Denna smitta har sedan spridits över världen som en pandemi. Den senaste pandemin som drabbade Sverige inträffade 2009 då viruset AH1N1, kallat svininfluensa, spreds.

Pandemi

När smitta sprids i samhället från människa till människa kan det påverka samhället på många olika sätt. Om smittan sprider sig över landsgränser och drabbar stora delar av världen uppstår en pandemi. Vid en pandemi insjuknar stora grupper av människor vilket får till följd att befintliga vårdresurser blir otillräckliga. Hela samhällsstrukturen påverkas kraftigt vid pandemier.

Det är därför viktigt att det finns en god beredskap att vidta åtgärder som begränsar spridningen av sjukdomen i befolkningen och lindrar sjukdomsförloppet hos den drabbade.

Vid stor smittspridning

Kommunen har tillsammans med Region Halland och andra myndigheter ansvar för att förbereda samhället för stor smittspridning. Det handlar om att tillsammans identifiera samhällsviktig verksamhet (både offentlig och privat) som måste fungera vid en pandemi eller annan krissituation.

Kommunen har många verksamheter som måste fungera även vid stor smittspridning, till exempel äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst, förskola och skola. Vid kris ska kommunerna så långt som möjligt genomföra sina egna verksamheter i normal omfattning och ge invånarna och medier en tillräcklig och korrekt information om läget.

Hylte kommuns pandemiplan

Hylte kommun har en samordnad pandemiplan som är generell för alla typer av större smittspridning och pandemier. Planen beskriver hur kommunen ska arbeta för att kunna agera flexibelt inför, under och efter krisen för att minimera effekterna för anställda, invånare och samhälle.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan