Hylte kommun logotyp

Sevesoförgiftning

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit Sevesodirektivet Länk till annan webbplats.. Detta innebär att det ställs särskilda krav på de verksamheter som hanterar farliga ämnen. Kommunen är också skyldiga att informera allmänheten om de farliga verksamheterna samt att upprätta insatsplaner och öva.

Hantering av farliga ämnen

Verksamheter som hanterar farliga ämnen är indelade i två nivåer, lägre och högre kravnivå.

Högre kravnivå

  • Särskilda krav på en hög säkerhetsnivå då en händelse på anläggningen kan medföra en allvarlig kemikalieolycka.
  • Kommunen ska ha aktuella insatsplaner för anläggningen. Instasplanerna ska övas på minst vart tredje år.
  • Allmänheten ska informeras om vilka anläggningarna är, var de finns och riskerna med hanteringen.

I Hylte kommun finns ingen anläggning som klassificeras enligt den högre nivån i Sevesolagstiftningen.

Lägre kravnivå

  • Kommunen är skyldiga att ta fram information till allmänheten som ska finnas tillgänglig på kommunens webbplats.

I Hylte kommun finns en anläggning som klassificeras in enligt den lägre kravnivån i lagstiftningen.

Sandahls Entreprenad AB Bergtäkt Vägaholm

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan