Hylte kommun logotyp

Översvämningar och höga flöden

De senaste åren har det blivit vanligare med kraftigt regn som lett till översvämning. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Bor du nära vatten bör du ha en viss beredskap för att vara beredd om vattnet stiger. Vanliga problem i samband med översvämningar är att det blir svårt att komma fram på vägar, järnvägar och broar, samt att fastigheter översvämmas.

Förbered dig och din fastighet

Som fastighetsägare ansvarar du för att skydda din egendom. Bor du nära ett vattendrag är det därför bra att se över hur du kan skydda din fastighet mot översvämningar.

 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.
 • Tillfälliga barriärer kan stoppa en mindre översvämning. Enklast är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar. Fundera i förväg på vad den bästa placeringen är för en tillfällig barriär, så att den skyddar det som är viktigast.
 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Ta reda på var huvudströmbrytaren finns och hur du stänger av all el.
 • Se till att din mobiltelefon är laddad.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.
 • Ensilagebalar bör inte stå i närheten av vatten, eller i områden som riskerar att bli översvämmade. De kan då flyta med i strömmarna och fastna i dammarna och orsaka ännu högre vattennivåer och fler översvämningar.

Fler tips på hur du skyddar din fastighet och din egendom hittar du på länkarna längre ner på sidan.

Pumpar

Ligger din fastighet i riskområde med återkommande översvämningar är det klokt att investera i en egen pump. Räddningstjänsten har pumpar men i en krissituation används samtliga vid utryckning till drabbade fastigheter, och kan därför inte lånas ut. Hyr eller köp därför gärna pumpar i god tid innan en översvämning och träna i förväg på hur du ska använda dem.

Var försiktig vid pumpning

När du länspumpar källaren är det viktigt att säkerställa balans mellan trycket på insidan och utsidan av källaren. Om marken utanför huset är mättad med vatten utsätts källargolvet eller väggen för ett tryck om källaren töms på vatten. Var därför försiktig med länspumpningen om du inte är säker på att golvet och väggarna är dimensionerat för att klara vattentrycket.

Karta över riskområden

Länsstyrelsen i Halland har tagit fram kartor som visar översvämningshotade områden i Halland vid extrema väderförhållanden (kartorna gäller vid nivåer motsvarande klass tre-varning). Via länken nedan kan du se Länsstyrelsens Informationskarta Halland med 100-årsflöden i Halland. Kartan är inzoomningsbar för att visa alla orter i Halland. 100-årsflöden är områden som statistiskt sett översvämmas en gång på 100 år. Flödena på kartan kan ge en indikation på vilka områden som riskerar att översvämmas vid extrema väderförhållanden.

Vanliga frågor och svar

Stora nederbördsmängder i form av regn och snö som smälter, i kombination med fulla sjöar och mättade marker, leder till höga flöden och högt vattenstånd i sjöar, hav och vattendrag.

Som fastighetsägare ansvarar du för att skydda din egendom. Bor du nära ett vattendrag är det därför bra att se över hur du kan skydda din fastighet mot översvämningar. I punktlistan har vi sammanställt ett antal tips som kan vara till hjälp.

 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.
 • Tillfälliga barriärer kan stoppa en mindre översvämning. Enklast är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar. Fundera i förväg på vad den bästa placeringen är för en tillfällig barriär, så att den skyddar det som är viktigast.
 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Ta reda på var huvudströmbrytaren finns och hur du stänger av all el.
 • Se till att din mobiltelefon är laddad.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.

Fler tips om hur du kan skydda ditt hus och din egendom:

Så förbereder du dig för och agerar vid översvämning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skydda ditt hus mot översvämning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håll avstånd! - Räddningstjänsterna runt om i Halland berättar att det vid höga flöden är många som är ute och tittar på de höga vattennivåerna i sjöar, hav och vattendrag. Kom ihåg att hålla ett säkert avstånd till vattenlinjen! Det kan vara mäktigt och vackert men också väldigt farligt. Eftersom markerna är mättad av regn och vattnet även kan ha underminerat strandkanterna kan det finnas risk för ras om man går för nära och det är väldigt starka strömmar i vattnet.

Flytta lösa föremål! - Vid höga vattennivåer uppmanar Hylte kommun alla som har ensilagebalar att se över deras placering. Ensilagebalarna bör inte stå i närheten av vatten, eller i områden som riskerar att bli översvämmade. De kan då flyta med i strömmarna och fastna i dammarna och orsaka högre vattennivåer och fler översvämningar.

Även flytbryggor med förtöjda båtar bör ses över. Byggorna kan lossna av det höga vattenståndet och flyta iväg. Likaså rishögar som blivit kvar efter röjning kan åka med och täppa till.

Tomtyteavgiften beräknas utifrån fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som vi godkänner. Tomtyteavgiften ska bidra till att täcka kostnaden för det lokala ledningsnätet. Stora tomter innebär långa ledningssträckor fram till nästa fastighet, och som därmed är dyrare för kommunen att anlägga. Avgiften bidrar också att täcka kostnaden för omhändertagande av vatten -och spill och dagvatten. Utomhusytan är det viktigaste/största sett från användarsynpunkt.

Räddningstjänsten i Hylte kommun har ett beredskapslager av sandsäckar som används vid insatser av översvämningsdrabbade områden. När räddningstjänsten bygger barriärer mot översvämningar används ofta sandsäckar i kombination med byggplats och lastpallar eller annan form av stöd/skiva.

Sandsäckar kan också tillhandahållas i krissituationer av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Dock används dessa i första hand till samhällsviktig verksamhet. Brukar din fastighet drabbas av översvämning är det klokt att i förväg köpa material att använda som barriär mot vattnet.

I ett krisläge är räddningstjänstens prioriteringsordning tydlig. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska de i första hand prioritera liv och hälsa, därefter egendom och miljö. Gällande de sista två punkterna är det värdet av egendom och miljö som avgör turordning. Är det en kris som berör många är det viktigt att det finns en beredskap hos den enskilde.

Vid årstider med höga flöden arbetar kommunen förebyggande med att:

 • Se över galler till kulvertar i kommunens olika orter så att inte skräp och grus täpper till flöden från bäckar och mindre vattendrag.
 • Kontrollera vattennivåerna på kända utsatta områden.
 • Följa SMHI:s prognoser kring väderutveckling och vattenflöden.
 • Informera allmänhet via Hylte kommuns kanaler, hylte.se och Facebook.
 • Samverka med övriga aktörer i länet kring information om lägesbilden i Halland, materialbehov med mera.

 • Via hylte.se och Hylte kommuns Facebook. Senaste nytt läggs kontinuerligt ut på hylte.se och Facebook. Tidigare nyheter som har publicerats på hylte.se hittar du i nyhetsarkivet
 • Följ väderläget hos SMHI Länk till annan webbplats.
 • Följ tappningsmängden vid kraftstationer via karta hos SMHI Länk till annan webbplats.
 • Följ nyhetsrapporteringen i medierna och lyssna på Sveriges Radio P4.

Nej, inte i dagsläget. Ligger din fastighet i vattennära läge är det klokt att välja ut ett riktmärke i naturen för att se om vattennivån höjs eller sänks. Följ SMHI:s rapportering.

Varningarna för höga flöden i vattendrag kan utfärdas på gul, orange eller röd nivå beroende på hur högt flödet väntas bli. Som tröskelvärden för att utfärda varningar används återkomsttider, som beskriver hur pass vanlig eller ovanlig en händelse är och hur stor påverkan den kan ge på vägar, tågtrafik, permanenta bostäder med mera. Läs mer på SMHI:s webbplats via länken nedan.

SMHI -vädervarning Länk till annan webbplats.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan