Hylte kommun logotyp

Medborgarbudget för att främja ortsutveckling

Bild: Illustration av karta och medborgarbudget.

Om ditt område tilldelades en summa pengar, hur skulle du vilja att pengarna användes för att utveckla platsen där du bor? Hylte kommun har beslutat om att tillsätta en medborgarbudget om 1,5 miljoner kronor för ortsutveckling som ska fördelas ut på olika orter i kommunen. En medborgarbudget är ett sätt att involvera medborgare i beslut om hur delar av kommunens resurser ska fördelas.

Positiva effekter av medborgarbudget

Det finns många positiva effekter av att arbeta med medborgarbudget. Genom att möjliggöra för medborgare att vara delaktiga i beslutsprocessen ökar engagemanget hos berörda invånare. Medborgarna kan även få kunskap om komplexiteten bakom de verksamheter som kommunen ansvarar för och förtroendevalda kan få större kunskap om medborgarnas behov, värderingar och prioriteringar.

Utvalda områden 2022

 • Kinnared (inkl. Brännögård)
 • Femsjö

Ett förslag ska uppfylla dessa kriterier

 • Göra den fysiska utemiljön mer attraktiv, förbättring av något befintligt eller nyinvestering.
 • Stärka gemenskap och delaktighet.
 • Skapa trygghet och social inkludering.
 • Stärka folkhälsan.

Lämna förslag

 • För att lämna in ett förslag eller idéer behöver du bo eller känna att du har stark anknytning till det aktuella geografiska området.
 • Förslaget ska vara till för en bred målgrupp och tillgängligt för alla, inte ett slutet sällskap, både kommuninvånare och besökare.
 • Ett förslag får max uppgå till 500 000 kronor. Hur många förslag som sedan genomförs, beror på vilken typ av förslag som skickas in och inryms i den totala budgeten.
 • Förslaget kan inte gynna enskild privatperson eller näringsidkare.
 • Förslaget måste följa svensk lagstiftning, ligga inom kommunens ansvarsområde och måste kunna placeras eller genomföras på mark som kommunen har, eller kan få rådighet, över.
 • Långsiktigt måste förslaget kunna skötas av Hylte kommun eller, efter överenskommelse, en lokal förening/kraft. Detta måste kommunen fastställa innan omröstning.
 • Förslaget måste inkomma till kommunledningskontoret inom utsatt tid. Förslag som inkommer försent sparas till kommande inlämningsperiod efter dialog med förslagsställaren.

Hur fungerar en medborgarbudget?

1. Lämna in förslag

Under en period om fyra veckor kommer invånare i utvalt geografiskt område att kunna lämna in förslag på hur den budget som avsatts till respektive ort ska användas. Det finns vissa kriterier som varje förslag behöver leva upp till för att sedan tas med i omröstningen. Främst ska förslagen handla om att utveckla platsens attraktivitet.

2. Utvärdering

När tidsfristen för inlämningen av förslag har gått ut kommer alla förslag att utvärderas utifrån satta kriterier. Under utvärderingen kan flera förslag komma att läggas samman i de fall det inkommit förslag som syftar till samma sak. Under den här perioden kan de personer som ska utvärdera förslagen komma att kontakta den eller de personer som har lämnat in förslaget.

3. Omröstning

När förslagen är utvärderade är det dags för omröstning om vilket förslag som ska förverkligas. Endast personer som bor i eller har nära anknytning till de utvalda orterna kommer ges möjlighet att rösta. Ett röstkort kommer att skickas ut till alla berörda hushåll med vidare information om hur röstningen går till. Alla förslag kommer däremot att finnas för allmänhetens beskådan på webb och sociala medier.

4. Genomförande

Efter det att omröstningen är färdig och beslut har tagits kring vilka förslag som ska genomföras lämnas uppdraget till de som är ansvariga för genomförandet. Det kan vara till exempel kommunala verksamheter och tjänstemän, föreningar eller personer.

5. Uppföljning

Utvärdering är viktigt för att se vilka lärdomar vi behöver ta med oss till nästa omgång. Information om hur utvärderingen sker kommer att skickas till alla berörda parter som på något sätt deltagit i medborgarbudgeten.

Vanliga frågor

Alla typer av förslag inom ramen för kriterierna kan lämnas in. Följande kriterier är extra viktga:

 • Göra den fysiska utemiljön mer attraktiv, förbättring av något befintligt eller nyinvestering
 • Stärka gemenskap och delaktighet
 • Skapa trygghet och social inkludering
 • Stärka folkhälsan

Du som bor eller känner att du har stark anknytning till den geografiska platsen, oavsett ålder, kan lämna in ett förslag. Till förslaget behöver du lämna namn och telefonnummer eller e-post. Personuppgifterna sparas för intern hantering för att vid behov kunna kommunicera med frågeställaren.

Förslag kan lämnad in digital via forumlär eller skickas in via brev.

Varje förslag får max kosta 500 000 kronor. I omröstningen visar invånarna vilka förslag som de vill ska genomföras. Hur många förslag som genomförs beror på vad som inryms i den totala budgeten.

Långsiktigt måste också förslaget kunna skötas av Hylte kommun eller, efter överenskommelse, en lokal förening/kraft. Detta måste kommunen fastställa innan omröstning.

Här är några grovt uppskattade kostnader som kan vägleda:

 • Grillplats eller bänk och bänkbord ca 50 000 kr
 • Vindskydd ca 300 000 kr
 • Utegym ca 500 000 kr
 • Boulebana ca 500 000 kr

För de förslag som lämnas in och saknar beräkning av kostnader kommer Hylte kommun att ta fram en beräkning i dialog med förslagsställaren.

Det finns ingen övre gräns på antal förslag som kan lämnas in.

När tidsfristen för inlämning av förslag har gått ut kommer kommunen att utvärdera alla förslag som lämnats in. Förslag som överrensstämmer med varandra kan läggas ihop till ett förslag. När alla förslag är utvärderade kommer dessa att komma ut till invånare i de utvalda områdena för omröstning.

Omröstningen sker via Hylteappen. Alla som får rösta kommer att få hem ett röstkort med ett nummer som alla i hushållet fyller i när de röstar på det förslag de anser bäst. Var person i hushållet får rösta en gång var, och alla använder samma röstnummer. Röstningen sker anonymt och det röstnummer du anger är inte spårbart till dig som person.

För personer med stark anknytning till den geografiska platsen men som inte har ett röstkort skriver du detta i omröstningen där du väljer vilket förslag du tycker ska genomföras.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan