Hylte kommun logotyp

Folköl

Om du ska starta en verksamhet som säljer folköl är du skyldig att anmäla detta till kommunen. För nuvarande finns det ingen tillståndsplikt för försäljning av folköl, vilket innebär att det under vissa förutsättningar är tillåtet att bedriva detaljhandel med och servering av folköl. Öl klass II innehållande 2,25–2,8 volymprocent lyder under alkohollagens försäljningsbestämmelser på samma sätt som folköl innehållande max 3,5 volymprocent.

Anmälan

Serverar du folköl ska du anmäla detta till kommunen, kontakta Bygg- och miljöenheten via Kontaktcenter, 0345-180 00.

Registrera verksamhet

När du startar en livsmedelsverksamhet ska du registrera din verksamhet till samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöenhet senast 14 dagar innan du tänker öppna. Du kan registrera din verksamhet antingen via blanketten nedan eller e-tjänsten.

Krav för att få sälja folköl

  • En förutsättning för detaljhandel med folköl är att det säljs matvaror i butiken. Butiken ska ha ett brett sortiment av matvaror, ett brett sortiment kan vara konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta varor, bröd och grönsaker. Det räcker inte att butiken har någon eller några av dessa varutyper i sitt sortiment.
  • Butiken ska dessutom ha ett flertal av varje varutyp till försäljning, alltså flera konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, fryst varor, bröd och grönsaker. Glass, godis, chips, kaffe och te anses inte vara matvaror.
  • Godiskiosker, tobaksaffärer, spel- och videobutiker får endast sälja folköl om de samtidigt uppfyller ovanstående krav.
  • Vid servering av folköl är det en förutsättning att du serverar mat. Mat i samband med servering är lagad varm mat. Minimikravet kan vid servering av folköl anses vara uppfyllt om det till exempel serveras varma smörgåsar, varm korv, hamburgare eller skaldjur.

Regler vid servering

  • Verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt ovan samt servering av mat bedrivs samtidigt i lokalen.
  • Du som serverar/lämnar ut folköl är skyldig att förvissa dig om att den som köper/beställer drycken har fyllt 18 år.
  • Öl får inte lämnas ut till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

Brott mot dessa bestämmelser betraktas som olovlig dryckeshantering och kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader.

Lagstiftning

Enligt 9 kap. 19 § alkohollagen (2010:1622) får kommunen, om bestämmelserna i denna lag inte följs, förbjuda den som bedriver försäljning av folköl att fortsätta verksamheten eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddela varning.

Ett förbud enligt första stycket kan inskränkas till att gälla för vissa närmare angivna tider eller under vissa närmare angivna omständigheter. Förbud meddelas för en tid av sex månader eller, vid upprepad eller allvarlig försummelse, tolv månader räknat från det att den som bedriver försäljningen fått del av beslutet.

Avgift för tillsyn och handläggning

Sammhällsbyggnadskontorets bygg- och miljöenhet tar ut en tillsynsavgift av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl. Kommunallagens självkostnadsprincip gäller för kommunens uttag av avgiften.

Egenkontroll

Den som bedriver försäljning av folköl skall utöva särskild tillsyn över försäljningen. För denna tillsyn ska det finnas ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan