Hylte kommun logotyp

Eget dricksvatten

Du som har en egen dricksvattenbrunn ansvarar själv för att kontrollera kvalitén på vattnet och se till så att din brunn är i bra skick. Kontrollera ditt dricksvatten regelbundet för att undvika föroreningar som kan leda till sjukdomar.

Provtagning av dricksvatten

Det är bra om du kontrollerar vattnet regelbundet, minst en gång vart tredje år. En analys ger klarhet i vattenkvalitet och om brunnen är påverkad eller inte. En dålig brunn som släpper in vatten från markytan ökar risken för att vattnet ska bli förorenat och försurat och därmed leder till sönderfrätta ledningar och vatten med ett lågt pH-värde. Föroreningarna kan orsaka exempelvis mag- och tarmsjukdomar.

Har du småbarn i familjen är det extra viktigt att kontrollera vattenkvaliten, eftersom barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen. Mer information finns på livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Av laboratoriet får du särskilda provflaskor samt instruktioner om hur du går tillväga när du tar ditt vattenprov. Laboratorierna kan också ge råd om dricksvatten och svara på frågor om provtagningsresultatet. Exempel på labortatorier du kan anlita för provtagning:

Om du väntar barn eller har barn under 1 år bidrar Samhällsbyggnadskontoret med ett belopp om 1000 kronor för att försäkra sig om att vattenkvalitén är tillräckligt bra. Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast 1 år efter det att barnet fötts. Kvitto på betald faktura ska bifogas ansökan för att utbetalning ska kunna ske.

Anlägg ny brunn

Vid nyanläggning av små vattentäkter krävs inget tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden. Men det är viktigt att placera en ny dricksvattentäkt på ett väl tilltaget skyddsavstånd till befintliga avloppsanläggningar och andra föroreningskällor.

Registrera din brunn i Brunnsarkivet

Om du registrerar din brunn i Sveriges geologiska undersökning, SGU så bidrar du med värdefull information, samtidigt som din brunn får ett ökat skydd. Dina grannar kan exempelvis ta hänsyn till din brunn när nya brunnar ska borras. Kommunen får in underlag i planeringen för att motverka framtida vattenbrist och räddningstjänsten kan hitta information om din brunn om en miljöolycka skulle inträffa i ditt område.

Byt till kommunalt vatten

Om du bor inom verksamhetsområde för kommunalt vatten, men har en egen dricksvattenbrunn kan du koppla in dig på det kommunala (allmänna) vattennätet. Ändrar du ditt vatten- och avloppssystem genom att byta från eget till kommunalt vatten och avlopp, behöver du lämna in en anmälan till Bygg- och miljöenheten.

Dricksvatten till verksamhet

Om du använder din dricksvattenbrunn inom en livsmedelsverksamhet som till exempel restaurang, café, skola, vårdhem, hotell med mera gäller Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Föreskrifterna gäller också om du producerar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn alternativt om mer än 50 personer förses med dricksvatten.

Verksamheter beskrivna ovan ska registreras som en livsmedelsverksamhet hos Bygg- och mijöenheten.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan