Hylte kommun logotyp

Planeringsstrategi

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan och som ett verktyg för detta ska en planeringsstrategi tas fram varje mandatperiod. Kommunfullmäktige har den 7 maj 2024 antagit en planeringsstrategi för mandatperioden 2022-2026.

Översiktsplanen ska vara aktuell

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Den 1 april 2020 infördes i plan- och bygglagen ett krav på att kommunerna senast 24 månader efter ordinarie riksdagsval ska anta en planeringsstrategi eller en ny kommunövergripande översiktsplan. Det innebär att kommunerna, senast den 11 september 2024, behöver anta en planeringsstrategi för första gången. Om kommunen inte gör detta förklaras gällande översiktsplan inaktuell i sin helhet vilket får konsekvenser för kommunens fortsatta arbete med samhällsplanering.

Planeringsstrategins innehåll

I planeringsstrategin ska kommunfullmäktige bedöma om översiktsplanen är aktuell, ta ställning till det fortsatta översiktsplanearbetet och till förändrade planeringsförutsättningar som kan ha betydelse för planens aktualitet. Planeringsstrategin kan ändras under mandatperioden.

Det är översiktsplanen i sin helhet som ska bedömas, det vill säga både den kommunövergripande översiktsplanen och de fördjupningar och tematiska tillägg som gäller tillsammans med denna.

Sammanfattning av ställningstagande

Hylte kommuns översiktsplan bedöms vara aktuell.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan