Hylte kommun logotyp

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används för att säkerställa ett bestämt syfte i översiktsplanen inom ett begränsat område. Bestämmelserna används när ett fåtal frågor behöver regleras, till exempel för en befintlig bebyggelse. Det kan handla om att man vill bevara bebyggelsens karaktär i en värdefull miljö, säkerställa ett område som i översiktsplanen är markerat för bostäder eller lägga fast ett vägreservat med omgivande skyddszoner.


Gällande områdesbestämmelser

  • Beslutsdatum: 1990-08-23
  • Ändamål: Bostäder

Efter beslut om upphävande 1996-08-29 (To 573) gäller områdesbestämmelserna enbart för området märkt B1 på kartan.

Bestämmelsehandlingar:

  • Beslutsdatum: 1993-02-18
  • Ändamål: Bostäder

Bestämmelsehandlingar:

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan