Hylte kommun logotyp

Sotning och brandskyddskontroll

Kommunen har enlig lag ansvar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Sotning och utökad brandskyddskontroll ska leda till ett säkrare samhälle med mindre bränder och lägre skadekostnader. Kommunen fastställer rengöringsfristerna för sotning och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fastställer fristerna för brandskyddskontrollen.

Sotning och kontroll

Hylte kommun har avtal med Sotaren i Hyltebruk om att utföra både sotning/rengöring och brandskyddskontroll inom kommunen, enligt de intervaller som fastställts. En enskild fastighetsägare kan dock även godkännas att utföra sotning av sin egen fastighet. Samma frister gäller oavsett om arbetet utförs på egen hand eller av företag.

Boka om tid

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskriver. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen tre eller sex år. Kontrollen omfattar anläggningen i dess helhet och särskild uppmärksamhet ska ägnas åt följande:

 • Sotbildning och beläggningar
 • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
 • Temperaturförhållanden
 • Tryckförhållanden och täthet
 • Drift och skötsel
 • Kontroll av brandvarnare och dess funktion

Värmepannor

Intervall

Eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja

Tre år

Eldning med övriga bränslen

Sex år

Köksspisar

Intervall

Eldning med fasta bränslen

Tre år

Eldning i begränsad omfattning (ej för värme eller matlagning)

Sex år

Eldstad belägen i ett fritidshus

Sex år

Lokaleldstäder

Intervall

Primär källa för uppvärmning av utrymmet den är uppställd i

Tre år

Ingen primär källa för uppvärmning av utrymmet den är uppställd i

Sex år

Eldstad belägen i ett fritidshus

Sex år

Förbered inför sotning

Innan sotaren kommer är det viktigt att du som fastighetsägare ser till att fastigheten är tillgänglig för det arbete som ska utföras. Arbetet ska kunna påbörjas utan förhinder. Om rengöring istället sker i egen regi ska det kunna redovisas dokumentation av genomförd rengöring.

 • vägen till pannrummet eller annat rum med eldstad får inte vara belamrad med föremål som kan hindra eller skada
 • det ska finnas arbetsutrymme runt eldstaden
 • prydnadsföremål på eller invid eldstad ska flyttas bort
 • det ska finnas särskilt askutrymme i närheten av eldstaden eller kärl med lock av obrännbart material för uppsamling av sot, samt lämplig skyffel. Observera att plastkärl inte får användas.
 • rensluckor i vinds- och källarutrymme ska inte vara blockerade och utrymme med sådan lucka ska hållas tillgängligt vid rengöring
 • att det finns föreskrivna anordningar för takarbetet (eventuellt fast stege till taklucka, takstege, takbrygga, glidskydd, skorstensstege och arbetsplan med skyddsräcke) och att dessa ska underhålls väl
 • att om lös väggstege godtas ska denna finnas tillgänglig vid uppstigningsstället till taket
 • väg ska vara skottad fram till uppstigningsstället till taket vintertid
 • om stoftsugare eller eldrivet verktyg används vid rengöringen ska det finnas ett skyddsjordat eluttag tillgängligt vid eldstaden eller i dess omedelbara närhet
 • att det finns stege eller liknande tillgängligt vid arbetsstället om rensning sker inom bostadsutrymme

Sota själv

Fastighetsägare kan få tillstånd att sota den egna fastigheten själv, om det görs på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt och egen säkerhet.

 • Möjligheten att sköta sotningen själv gäller bara rensning och rengöring.
 • Brandskyddskontrollen ska utföras genom kommunen och av personer som uppfyller behörighetskrav enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter.
 • Fastighetsägaren måste intyga att hen kan arbeta på tak samt kan utföra sotningen på ett godtagbart sätt.
 • Fastighetsägare som sotar själva ska dokumentera detta. Intervallen för sotning/rengöring är densamma oavsett om du utför den själv eller om den genomförs av skorstensfejaren.
 • I samband med brandskyddskontroll eller annan tillsyn från kommunen ska dokumentationen kunna redovisas.

Kommunen prövar ansökan och tar beslut om tillstånd för egen sotning. Ibland kan det förkomma hinder som gör att kommunen inte godkänner egen sotning även om den utförs på rätt sätt. Kommunens beslut går att överklaga hos Länsstyrelsen.

Ansök om sotning

Köksfläkten och krav på sotning

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte av kravet på rengöring. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat så av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen är fastighetsägarens.

Elda på rätt sätt i din bostad

Det är viktigt att man känner till vad man bör tänka på när man eldar i sin vedpanna, kamin, eller liknande så att man minimerar risken för soteld eller överhettning.

Läs mer under vedeldning

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan