Hylte kommun logotyp

Solceller och vindkraft

Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi sammanlagt konsumerar på ett helt år! Idag kan energin i solens strålar tas tillvara på genom huvudsakligen två olika sätt. Antingen kan solens strålar omvandlas till värme med hjälp av solfångare eller till el med hjälp av solceller.

Vad är skillnaden mellan solvärme och solel?

Solvärme – i en solfångare omvandlas solens strålar till värme. Värmen transporteras vidare med hjälp av en cirkulerande vätska och används för uppvärmning av hus eller för att ge varmvatten.

Solel – solcellen omvandlar solljuset direkt till elektrisk energi (el). Processen sker tyst utan rörliga delar, utan bränsle och utan att någonting i solcellen förbrukas. Detta är ett miljövänligt sätt att producera sin egen el som inte tar stor plats, kräver minimalt med underhåll och har lång livslängd.

Installera solceller

Solcellerna producerar mest el dagtid och på sommaren. Det går att lagra den producerade elen med hjälp av batterier. Exempelvis kan man lagra solelen i batterier för senare användning i sommarstugan, husvagnen, bilen eller båten.

Det vanligaste är att man ansluter sin anläggning till elnätet och säljer sin överskottsel till elhandelsföretaget för att sedan köpa tillbaka el vid behov. Det som avgör lämpligheten är husets orientering, taklutning och eventuella skuggningar. Söderläge är det mest optimala men sydväst, sydost, väster och öster fungerar också bra. Taklutningen ska ligga mellan 16 – 60 grader och det är viktigt att undvika skugga från exempelvis träd.

Installationen ska genomföras av behörig elektriker

En solcellsanläggning består i huvudsak av solcellsmoduler, kablage och växelriktare. All elinstallation ska göras av en behörig elektriker. Hur stor anläggning som behövs beror på hur hög toppeffekt man vill ha. En installerad kW motsvarar oftast 4 moduler som tar upp ca 7–8 m² på taket och producerar cirka 800–1 000 kWh per år. Man kan räkna med att priset ligger på cirka 15 000–20 000 kr per installerad kW (dec 2018) men priset är beroende på installationens storlek, läge med mera.

Behöver du ansöka om bygglov?

Inget bygglov behövs om:

  • de monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de följer samma form som byggnaden
  • de är fristående på marken
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Bygglov behövs:

  • om de monteras på en byggnad som är särskilt värdefull ur kulturhistoriskt intresse
  • om bygggnaden ligger i ett område med detaljplan och områdesbestämmelser där det står att bygglov krävs.

Läs om fler undantag som kräver bygglov samt ansök om lov här.

Kontakta Bygg- och miljöenheten, 0345-180 00, om du är osäker på vad som gäller för dig.

Stöd och bidrag vid installation av solceller

Statligt bidrag

Funderar du på att ta vara på solens strålar för att minska dina energikostnader? Det finns statliga bidrag för att installera solceller. Stödet kan sökas av både privatpersoner, företag och organisationer. Stödnivån är max 20 procent av kostnaden. Stödet är rambegränsat, det vill säga att pengar bara betalas ut så länge de avsatta medlen räcker. Stödet söks hos Länsstyrelsen.

Stöd för batterilagring

Du kan också få stöd för batterilagring av din egenproducerade el. Upp till 60 procent av kostnaderna kan du få i bidrag.

ROT-avdrag

För er som vill reparera, bygga om, bygga till eller installera solceller eller solfångare finns ROT-avdrag att söka Länk till annan webbplats.. Avdraget gäller arbete, men inte material.

Vindkraft

Vill du bygga ett vindkraftverk? För detta krävs antingen anmälan eller tillstånd. En anmälan ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden om du vill bygga upp till två vindkraftverk på högst 150 meter, eller upp till sju stycken på högst 120 meter.

För större anläggningar på land krävs tillstånd. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen i Hallands länLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats..

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan