Hylte kommun logotyp

Nya regler kring verksamheters avfall

Från den 1 januari 2024 kommer en ny lag som innebär att det blir obligatoriskt för verksamheter att sortera ut och skilja matavfall och förpackningar. Begreppet matavfall ersätts samtidigt till biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall.

Förpackningar

Sorteringskrav på förpackningar:

Den verksamhet som har förpackningsavfall är skyldig att sortera ut det från annat avfall. Det gäller förpackningar som består av:

 • kartong
 • papper
 • plast
 • metall
 • färgat och ofärgat glas
 • träförpackningar
 • förpackningar av textil, keramik och porslin

OBS! Du får inte lämna din verksamhets förpackningsavfall på återvinningsstationerna. Dessa är endast till för hushållens avfall.

Lämna förpackningar

 • Utan kostnad till en mottagningsplats, som för närvarande är Stena recycling, Metallvägen, 302 62 Halmstad.
 • Till ett marknadsdrivet system för materialåtervinning, vilket innebär att en aktör hämtar din verksamhets utsorterade förpackningsavfall. Aktören ska vara anmäld till Naturvårdsverket.

  Se en lista på aktörer på naturvardsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (längre ner på sidan under "Insamling av förpackningsmaterial" och "Marknadsdrivet system för materialåtervinning".

Farligt avfall

Kravet på utsortering gäller inte förpackningsavfall som på grund av sitt tidigare innehåll utgör farligt avfall utan det ska i stället sorteras ut och hanteras som farligt avfall.

Om förpackningen är droppfri, det vill säga inte längre avger några droppar eller fasta rester, kan förpackningen sorteras som det material som den är tillverkad av. Läs mer om farligt avfall här.

Krav på att tömma förpackningarna

När du ska slänga en plast- eller pappersförpackning, glasburk eller konservburk, har du också en skyldighet att tömma förpackningen från innehållet, som exempelvis kvarvarande matrester, men även annat avfall. Skyldigheten gäller både för hushåll och verksamheter och ska möjliggöra en ökad materialåtervinning av både förpackningsavfallet och det avfall som är förpackat.

För vissa verksamheter, exempelvis livsmedelsbutiker, kan detta krav innebära förändringar för verksamheten vad gäller främst hanteringen av förpackat matavfall.

Restavfall

Restavfall som liknar avfall från hushåll ska lämnas till kommunen (exempelvis lunchrum och städsopor) i ett grönt kärl.

Bioavfall

Din verksamhet är skyldig att sortera ut bioavfall och förvara det skilt från annat avfall så att kommunens auktoriserade bolag kan samla in avfallet separat. Verksamheter som har bioavfall som inte är kommunalt avfall ansvarar själva för att avfallet sorteras ut och samlas in separat.

Sorteringskrav på bioavfall:

Det bioavfall som ska sorteras ut får inte blandas samman med annan grupp än den som den tillhör men inte heller med annat avfall. Avfallet sorteras in enligt nedan tre grupperingar:

 • trädgårds- eller parkavfall som innehåller parkslide eller invasiva främmande arter enligt EU-förteckningen,
 • annat trädgårds- eller parkavfall än det som står beskrivits i ovan punkt,
 • livsmedel- eller köksavfall, (ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett ingår, men inte annat flytande bioavfall).

Trädgårds- eller parkavfall

På Borabo återvinningscentral kan du lämna din verksamhets trädgårds- eller parkavfall.

Anmälan livsmedel- eller köksavfall

Genererar eller hanterar din verksamhet kommunalt livsmedel- eller köksavfall måste du anmäla detta till kommunen på kommunen@hylte.se så snart som möjligt. Detta för att ett renhållningsabonnemang behövs för verksamheten, samt ett kärl för insamling av bioavfallet.

Exempel på hantering av bioavfall i verksamheter

Restaurang och café

Restauranger, caféer och liknande där det uppkommer flytande fett från exempelvis en fritös eller stekfett behöver sortera ut detta för sig. Du kan lämna ditt flytande fett på Borabo återvinningscentral.

Verksamheten kan också behöva en fettavskiljare. Ta kontakt med Bygg- och miljöenheten, 0345-180 00.

Övrigt bioavfall slängs efter anmälan i ett brunt kärl som tillhandahålls av kommunen.

Affär och livsmedelsbutik

Affärer och matbutiker där det uppkommer bioavfall i och med kravet på att skilja förpackningen från sitt innehåll kommer efter anmälan att kunna slänga sitt bioavfall i ett brunt kärl som tillhandahålls av kommunen.

Verksamheter med trädgårdsavfall

Företag som bedriver verksamhet inom grönyteskötsel och som hämtar avfall i form av ris, grenar och kompost hos privatpersoner ska transportera detta till Borabo återvinningscentral.

Kontakt

Besöksadress

Storgatan 8

314 80 Hyltebruk

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan