Hylte kommun logotyp

Inackorderingsstöd

Inackord­eringsstöd kan du söka om du bor och studerar på en annan ort än på din hemort. Du ansöker om bidrag för boende och resor hos din hemkommun.

Ansökan om inackorderingsstöd

Ansökan görs till din hemkommun och söks på nytt varje läsår. För att få inackorderingsstöd från skolstart med första utbetalning i september ska fullständig ansökan vara inkommen senast den 1 september för det år ansökan gäller. Ansökan behandlas först efter skolstart i augusti.

Observera att ett intyg från inackorderings-/hyresvärden alternativt en kopia av kontrakt där det framgår att eleven bor på adressen ska bifogas ansökan.

När har jag rätt till stöd?

För att vara berättigad till inackorderingsstöd krävs att du:

  • är folkbokförd i Hylte kommun (om du har en vårdnadshavare som är folkbokförd på studieorten kan du inte få inackorderingsstöd),
  • bosätter dig i den kommun där skolan är belägen,
  • studerar på nationellt program eller på introduktionsprogram,
  • är förstahandsmottagen till din utbildning,
  • studerar på heltid,
  • är under 20 år (beviljas längst till och med vårterminen man fyller 20 år) och har rätt till statlig studiehjälp eller barnbidrag,
  • har fyra (4) mil eller mer mellan hem folkbokföringsadress och skola eller har minst tre timmars resetid utifrån skolans grundschema och elevens reseförhållanden,
  • inte går på fristående gymnasieskola eller folkhögskola – ansökan om inackorderingstillägg görs då via CSN.

För vad gäller mitt stöd?

Bidraget beviljas för max nio (9) månader av året, september–december för höstterminen och januari–maj för vårterminen. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Bidragets storlek regleras av prisbasbeloppet. Bidraget utgår med 1/30 av aktuellt prisbasbelopp per hel kalendermånad vid inackordering.

Anmälningsplikt vid förändringar

Om studierna avbryts, eleven flyttar hem, folkbokför sig på studieorten eller någon annan förändring sker som påverkar rätten till inackorderingsstöd, skall detta anmälas snarast.

Återkrav

Om du har fått inackorderingsstöd på grund av oriktiga uppgifter eller om du inte har fullgjort din anmälningsskyldighet vid förändringar och det leder till att du får inackorderingsstöd med felaktigt eller för högt belopp, kan kommunen kräva tillbaka det belopp som du inte haft rätt till.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan