Hylte kommun logotyp

Elevhälsa

Skolläkare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog och hörselsamordnare tillhör elevhälsan i Hylte kommun. Elevhälsan arbetar förebyggande och stödjande för att eleverna ska må bra fysiskt, psykiskt och socialt.

Elevhälsan består av

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska arbetar för att:

 • Vara medicinsk ansvarig kring att säkra kvalité, samt avvikelsehantering.
 • Se till att de rutiner som finns följs, samt utveckla nya rutiner gällande arbetsuppgifter som ingår i skolsköterskans arbete.
 • Samordna kontroll av medicintekniska hjälpmedel.
 • Samordna och se till så att verksamhetsmöten och möten med skolläkare blir av.
 • Delta i nätverk för MLA i regionen och samverka med såväl interna som externa aktörer.

Skolsköterska/MLA

Gabriella Hansen

gabriella.hansen@hylte.se

På plats jämna veckor: tisdag, torsdag, ojämna veckor: måndag, onsdag, fredag

Skolläkaren arbetar med att:

 • Erbjuda hälsobesök.
 • Utföra medicinska bedömningar.
 • Bidra med medicinsk kompetens i olika elevhälso- och arbetsmiljöfrågor.

För att komma i kontakt med skolläkare, kontakta skolsköterska enligt nedan kontaktuppgifter.

Skolsköterska/MLA

Gabriella Hansen

gabriella.hansen@hylte.se

På plats jämna veckor: tisdag, torsdag, ojämna veckor: måndag, onsdag, fredag

Skolkuratorn stöjder pedagoger, elever och deras familjer genom:

 • Samtal, möten med enskilda elever och vårdnadshavare.
 • Handledning och rådgivning.

Skolkuratorn samarbetar med individ- och familjeomsorgen (IFO), men även med andra aktörer som polis, psykiatri och habilitering.

Skolkurator

Vjosa Osmani

Skolpsykologen arbetar med:

 • Reflekterande samtal, utbildning och handledning till personal.
 • Bedömningar/utredningar vid frågeställningar som har med skolan att göra.
 • Utredning vid frågeställning om skolform (utvecklingsmässiga förutsättningar för att nå kunskapsmålen).

För att komma i kontakt med skolpsykolog, kontakta skolsköterska enligt nedan kontaktuppgifter.

Skolsköterska/MLA

Gabriella Hansen

gabriella.hansen@hylte.se

På plats jämna veckor: tisdag, torsdag, ojämna veckor: måndag, onsdag, fredag

Specialläraren arbetar:

 • Elev- och klassrumsnära utifrån de behov av särskilt stöd som identifieras.
 • Med stöttning till både enskilda elever och grupper.
 • Det kan handla om exempelvis språkligt stöd, planeringsstöd, motiverande samtal.
 • Med övergripande stödinsatser för att elever ska kunna vara delaktiga både socialt och pedagogiskt i lärmiljön.

Speciallärare

Rebecka Vesterlund

Specialpedagogen arbetar med:

 • Identifiering, utredning och beredning av beslut om särskilt stöd till elever.
 • Att se till så att elever i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver.
 • Rådgivande i specialpedagogiska frågor i skolans elevhälsoteam, ledningsgrupp och utvecklingsgrupp.
 • Handledning till pedagogisk personal.

Specialpedagog

Eva Bengtsson

Kontakt

Verksamhetschef elevhälsa

Marcus Olofsson

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad

Innehåll på sidan